ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija piešķirs pētnieciskās un radošās darbības atbalsta stipendiju promocijas darba izstrādei

14.04.2020

Saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas LKA Snieguma finansējuma piešķiršanas padomes 2020. gada 24. marta sēdes lēmumu un rīkojumu Nr. 1.3/33 “Par Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieciskās un radošās darbības atbalsta stipendiju 2019./2020. studiju gadā piešķiršanu” tiks piešķirtas promocijas darba izstrādes veicināšanas balvas EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) pirms nodokļu nomaksas katram LKA doktorantam vai doktora grāda pretendentam, kurš līdz 2020.gada 31. decembrim aizstāvēs promocijas darbu un Latvijas Kultūras akadēmijā iegūs doktora zinātnisko grādu.