ZIŅAS

LKA lektore un Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente Līga Vinogradova aizstāvēs promocijas darbu

22.09.2021

2021. gada 27. septembrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas un sociālā darba promocijas padomes atklātajā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore un Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente Līga Vinogradova aizstāvēs promocijas darbu “Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā”.

Vairāk par pieslēgšanos aizstāvēšanas norisei: https://www.rsu.lv/notikumi/ligas-vinogradovas-promocijas-darba-aizstavesana.

Latvijas kultūras laukā viens no emocionāli piesātinātākajiem un pozitīvākajiem pasākumiem ir Dziesmu un deju svētki, kuru līdzšinējā pētniecībā uzmanība pievērsta dažādiem ar tradīcijas pārmantošanu saistītiem priekšnoteikumiem.

Pētījumā par emociju nozīmi šo svētku tradīcijas pārmantošanā un saglabāšanā bija izvirzīts pieņēmums, ka emocijas var būt būtisks priekšnosacījums veiksmīgai tradīcijas procesu ilgtspējai, tāpēc promocijas darbā pētīta emociju nozīme svētku tradīcijā un ar tām saistītie priekšnosacījumi sekmīgai tradīcijas pārmantošanai.

Emociju socioloģijas perspektīva parāda, ka emocijas var būt virzītājspēks sociālās mijiedarbībās, tāpēc svētki analizēti kā mijiedarbības rituāli, kuros līdzdarboties motivē ilgtermiņa emocijas.

Empīriskajā pētījumā tika novēroti 14 amatiermākslas kolektīvi, veiktas 37 foto izdibināšanas un 15 padziļinātās intervijas ar to dalībniekiem un vadītājiem. Viena no pētījuma novitātēm ir vizuālo pētniecības metožu aprobēšana kultūras fenomenu pētniecībā.

Būtiskākie secinājumi darbā norāda uz svētkiem kā emocionāli augstāko kulminācijas punktu dalībai amatiermākslā, ko iespējams sasniegt ar emociju “uzlādi” ikdienas praksēs.

Tieši kolektīvu ikdienas prakses un tajās īstenotās neformālās aktivitātes ir atslēgvārdi svētku tradīcijas ilgtspējai daudzu gadu garumā.

Promocijas darbs piedāvā rekomendācijas daudzveidīgajiem tradīcijas īstenotājiem, kā nodrošināt pozitīvas emocijas svētku tradīcijā un tādējādi piesaistīt dalībniekus ilgtermiņā.

Darba vadītāja: prof. Anda Laķe.