ZIŅAS

Sākas pieteikšanās dalībai konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XVII” tematiskajās sekcijās

19.09.2023

Līdz 2023. gada 8. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts pieteikties dalībai Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XVII” tematiskajās sekcijās. Konferences darbs sekcijās notiks 10. novembrī, sniedzot iespēju pētniekiem un nozares speciālistiem dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos.

Konferences satelītpasākums notiks jau 5. un 6. oktobrī Latgales vēstniecībā “Gors”, kur starptautiskā zinātniskā konferencē “Kultūra reģionos: iespējas, izaicinājumi un perspektīvas” tiksies kultūras nozares profesionāļi, kultūrpolitikas plānotāji un pētnieki, lai diskutētu par kultūras vietu ārpus galvaspilsētas, profesionālo mākslu reģionos un daudzfunkcionālo koncertzāļu auditorijas attīstīšanas iespējām. Konferencē piedalīsies arī speciālisti no Igaunijas, Lietuvas un Somijas.

No 1. līdz 4. novembrim “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks skatuves mākslai veltīta notikumu sērija. 1. novembrī to atklās Latvijas skatuves mākslas sekcija, kura sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru Dziesmu un deju svētku daudzveidīgās tradīcijas kontekstā šogad būs veltīta Latvijas amatierteātru pieredzes analīzei.

2. novembrī sadarbībā Latvijas Teātra darbinieku savienību norisināsies Baltijas Drāmas foruma konference, kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies Baltijas režisores – Krista Burāne no Latvijas, Uršule Bartoševčūte no Lietuvas un Kertu Mopela no Igaunijas. Baltijas Drāmas foruma diena noslēgsies ar dramaturgu domnīcas diskusiju, bet 3. un 4. novembrī sadarbībā ar Ziemeļvalstu Teātra studiju asociāciju (ANTS/Association of Nordic Theatre Studies) notiks starptautiskā zinātniskā konferencē “Acting. Reacting. Enacting. Theory and practice in theatre, kurā LKA teātra mājā "Zirgu pasts" tiksies teātra pētnieki no Baltijas, Skandināvijas un citām valstīm.

8. novembrī plkst. 10.00–16.00 Rīgas cirkā norisināsies tradicionālā “Kultūras Krustpunkti XVII” plenārsēde. 9. novembrī Dziesmu un deju svētku ekspozīcijā “Dziesmusvētku Telpa” konferenču sērijas "Kultūras Krustpunkti" ietvaros Rakstniecības un mūzikas muzejs organizē starptautisko zinātnisko konferenci "Dziesmu un deju svētku atmiņas daudzbalsība", kurā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par līdzdalības formām Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā mantojuma kolekcionēšanā, pētniecībā un mantojuma komunikācijā. Konferencē caur piemēriem izvērtēs muzeja lomu un iespējas būt kā partnerim sarunās par tradīcijām, dzīvo mantojumu un pilsonisko līdzdalību.

10. novembrī Ludzas ielā 24 norisināsies konferences darbs piecās tematiskajās sekcijās:

  • Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes;
  • Kultūra, māksla un sabiedrība;
  • Audiovizuālā māksla;
  • Starpkultūru komunikācija un valodas lietojums kultūrā;
  • Māksla, literatūra un vizualitāte.

 

Lai pieteiktos dalībai konferences sekciju dienā, aicinām aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu: 

Pieteikties konferences tematiskajām sekcijām iespējams līdz 2023. gada 8.oktobrim. Aizpildot pieteikumu, lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu. Referāta kopsavilkumu paredzēts publicēt izdevumā “Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti 2023”. Konferences tēžu krājums / programma”. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes (t.sk. jautājumi). Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteiktie un programmā iekļautie referāti tiks recenzēti, sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

 

Sekciju ieteicamās, bet ne ierobežojošās tēmas:

SKATUVES MĀKSLA (notiek 1. novembrī!)

Sekcijas pamattēmas:Amatierteātru kustība Latvijā: tradīcijas, izaicinājumi, perspektīvas; profesionalitātes un amatierisma robežas un kritēriji teātrī; amatierteātru darbības pieredze: finansējums, kvalitāte, auditorija; kopienas teātra prakse; diasporas teātra prakse; amatierteātris kultūras, ekonomikas un izglītības procesu kontekstā; teātris - pedagoģija - metodika

Sekcijas moderatores: Līga Ulberte, Rita Lūriņa

Sekcijā aicinām pieteikties Latvijas profesionālā un amatierteātra praktiķus (režisorus, dramaturgus, aktierus, producentus) un pētniekus, novadu un pilsētu kultūras darba organizatorus, amatierteātru kolektīvu vadītājus un dalībniekus, lai dalītos pārdomās, pieredzē un pētījumos par aktuālo nozarē.

 

KULTŪRAS MANTOJUMS: AKTUĀLIE JAUNATKLĀJUMI UN JAUNATKLĀTĀS AKTUALITĀTES

Sekcijas pamattēma: Kultūras mantojums, tā saglabāšana, pārvaldība, popularizēšana, digitalizācija un ilgtspēja

Sekcijas moderatori: Juris Urtāns, Ieva Vītola, Elīna Vikmane

Aicinām pieteikties kā materiālā, tā nemateriālā un digitālā mantojuma pētniekus, atmiņas institūciju darbiniekus, vietējo un starptautisko organizāciju pārstāvjus, lai dalītos pieredzē un pētījumos par kultūras mantojuma aktuālajām praksēm, pieredzēm, izaicinājumiem, inovācijām Latvijā un pasaulē.

 

KULTŪRA, MĀKSLA UN SABIEDRĪBA 

Sekcijas pamattēmas: Kultūras un radošo industriju attīstība, kultūras menedžmenta un mārketinga procesi, kultūras ekonomika un kultūrpolitika, kultūras piedāvājums un patēriņš, kultūra un identitāte, kultūrizglītība, kultūras un mākslas socioloģijas aktuālie jautājumi.

Sekcijas moderatori: Agnese Hermane, Ance Kristāla

Aicinām dažādu jomu pētniekus piedāvāt savu pētījumu rezultātus gan par attīstības tendencēm kultūras un radošā sektora dažādās nozarēs, gan par kultūras un mākslas procesiem sabiedrībā, to specifiku un izpētes problemātiku dažādās kopienās un sociālās grupās, par kultūras un mākslas notikumu nozīmi un rezonansi, kultūras pieejamību un auditorijas apmierinātību ar pastāvošo kultūras piedāvājumu.

Sekcijā aicinām piedalīties kultūras menedžmenta un radošo industriju praktiķus, humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus, doktorantus, LKA absolventus.

 

AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA

Sekcijas pamattēma: Aktuālie Latvijas kino procesi – tendences filmu veidošanā, izplatīšanā, festivālu apritē un kritikā

Sekcijas moderatores: Zane Balčus, Inga Pērkone, Dita Rietuma

Svinot kino kritiķa Agra Redoviča 80 gadu un Rīgas Starptautiskā kino festivāla Riga IFF 10 gadu jubilejas, aicinām filmu nozares teorētiķus un praktiķus analizēt aktuālas norises Latvijas filmu nozarē – filmu ražošanā, izplatīšanā, izrādīšanā un izvērtēšanā. Būsim priecīgi arī par plašākiem lūkojumiem un polemiskām pārdomām – uz kino kritikas un kino festivālu vēsturi Latvijā un šo aktivitāšu savstarpējo saistību, uz kino vides sociālajiem apstākļiem un estētiskām un ētiskām problēmām, uz jaunajiem filmu izplatīšanas rīkiem, uz kino izglītību u.c.!

 

STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA UN VALODU LIETOJUMS KULTŪRĀ

Sekcijas pamattēma: Dažādu kultūru un valodu saskarsme starpkultūru komunikācijā un mākslā; valodu radošs lietojums – stilistisko paņēmienu loma tēlainās domas izteiksmē.

Sekcijas moderatori: Anita Načisčione un Elīna Veinberga

Aicinām pētniekus dalīties ar oriģinālu pētījumu rezultātiem par kultūru un valodu, un to saskarsmes problemātiku dažādos aspektos – kultūras, valodas un radošuma attiecībām un mijiedarbību, kā arī citām starpdisciplinārām un starpkultūru komunikācijai nozīmīgām tēmām.

Sekcijas darba valodas ir angļu un latviešu valodas.

 

MĀKSLA, LITERATŪRA UN VIZUALITĀTE

Sekcijas pamattēma: Tēlotāja māksla, literatūra, vizualitātes funkcija literatūrā, teksta / naratīva funkcija mākslā.

Sekcijas moderatori: Raimonds Briedis un Zane Grigoroviča                     

Laikmetīgās mākslas izpausmēs arvien būtiskāk vērojama dažādu mākslas veidu saplūšana, atrašanās uz robežas vai to nojaukšana.

Literatūras un vizuālās mākslas sekcijā aicinām dažādu jomu pētniekus un praktiķus dalīties ar domām par vizualitātes funkcijām dažādos medijos, literatūrā un tēlotājā mākslā, par literatūras saikni ar vizualitāti, tēlotājas mākslas naratīviem ikdienā un virtuālajā vidē.

 


Konferenci organizē LKA Kultūras un mākslu institūts.

LKA zinātniskās darbības fokuss vērsts uz starpdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē. Ikgadējā LKA starptautiskā konference “Kultūras Krustpunkti” savā 17 gadu ilgajā vēsturē ir ieguvusi īpaša notikuma statusu, tās multidisciplinārā programma ir saistoša gan pieredzes bagātiem pētniekiem, gan studējošajiem, gan kultūras nozares praktiķiem, gan jebkuram radošam cilvēkam. Ik gadu piedāvātā programma ļauj īstenot konferences stratēģisko mērķi: attīstīt komunikatīvu platformu kultūras un mākslas pētnieku zinātniskās darbības rezultātu teorētiskai un lietišķai aprobācijai.

Konferences galvenā misija: publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju par kultūras, mākslas un radošā sektora lomu un sociālo atbildību politisku, ekonomisku, demogrāfisku pārmaiņu apstākļos.

Īpašs izaicinājums konferences organizatoriem ir zinātniskās un radošās darbības integrācija refleksijā par kultūras fenomenu, jo īpaši laikā, kad pētnieki runā par mākslas un pētniecības robežu izplūšana un veidojas arvien plašāka mākslas un pētniecības saskarsmes telpa.