ZIŅAS

Tiek izsludināts projektu konkurss „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”

26.03.2024

Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā - LKA) Kultūras un mākslu institūts aicina LKA un LKA LKK akadēmisko personālu, doktorantus, maģistrantus un bakalaura studiju līmeņa studējošos veidot pētnieku grupas un pieteikt savas pētniecības ieceres pētniecības projektu konkursā „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” īstenošanai 2024. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir attīstīt zinātnisko darbību LKA, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību, studiju un pētniecības darba nedalāmību; paaugstināt LKA konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā.

Pētījumu projektu maksimālais īstenošanas laiks  – 12 mēneši (01.06.2024-31.05.2025)

Finansējums pētījumu projektu īstenošanai konkursa kārtībā tiks piešķirts trīs kategorijās:

 1. konkursa kategorija: pētījumu projektu konkurss tematiskajos virzienos:
 • Kultūras un mākslas procesi un to transformācijas.
 • Radošo un kultūras industriju attīstība.
 • Kultūras mantojuma daudzveidīgās izpausmes un saglabāšana.
 • Kultūras un mākslas procesu saikne ar citiem tautsaimniecības sektoriem (ekonomiku, izglītību, vidi, tehnoloģijām, veselību u.c.)
 • Starpkultūru komunikācijas procesi kultūrvidē.
 • Kultūra un māksla digitālajā vidē.
 • Kultūras un mākslas pētniecības metodes, pētniecībā balstīta mākslinieciskā jaunrade.
 • Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027  programmas attīstība.

Maksimālais viena pētījuma projekta finansējums šajā konkursa kategorijā ir 4 000 eiro. Šajā konkursa kategorijā plānotais atbalstāmo projektu skaits – pieci.

 1. konkursa kategorija: pētījumu projektu konkurss kino, dejas un teātra mākslas pētniecības attīstībai.

Maksimālais viena pētījuma projekta finansējums šajā konkursa kategorijā ir 15 000 eiro. Plānotais atbalstāmo projektu skaits – divi.

 1. konkursa kategorija: pētniecības attīstība LKA Latvijas Kultūras koledžā šādos prioritārajos tematiskajos virzienos:
 • Pasākumu industrijas attīstība;
 • Digitālā transformācija publiskajās bibliotēkās.

Maksimālais viena pētījuma projekta finansējums 4 000 eiro. Plānotais atbalstāmo projektu skaits – divi.

 

Projektus var pieteikt:

LKA un LKA LKK akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, zinātniskie asistenti) un LKA doktorantūrā studējošie.

Projekta darba grupā jābūt vismaz vienam LKA vai LKA LKK akadēmiskā personāla pārstāvim un vismaz diviem LKA vai LKA LKK studējošajiem (doktorantūras, maģistrantūras vai bakalaura līmeņa studējošajam). Kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta valsts vai pašvaldību institūcija, kultūras vai mākslas organizācija, cita augstskola. Partneru iesaiste jāpamato pieteikumā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums pētniecības projektu konkursam „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” (1. pielikums);
 • Pieteikums, kur norādīta tā atbilstība 1., 2. vai 3. konkursa kategorijai, plānotais projekta nosaukums, pētījuma mērķis un uzdevumi; sniegts pētniecības projekta satura īss izklāsts, temata izpētes nepieciešamības pamatojums, sagaidāmie rezultāti, darba grupas sastāvs, īstenošanas laika plāns, budžets (2. pielikums);
 • Projekta pieteicēja dzīves gājuma apraksts Europass formātā latviešu (un/vai pēc nepieciešamības) angļu valodā;
 • Apliecinājums par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
 • Citi dokumenti, kas liecina par pieteikuma aktualitāti, iestrādēm vai pieteikuma iesniedzēja spējām, zināšanām un kapacitāti.

Pieteikums jāadresē LKA prorektorei zinātniskajā darbā prof., dr. sc. soc. Andai Laķei un jāiesniedz Ludzas ielā 24., 28. kabinetā (Rektorātā) vai elektroniski uz LKA oficiālo e-pastu admin@lka.edu.lv, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2024. gada 7. maijs, plkst. 12.00.

Vērtēšanas kritēriji:

 1. Pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte, zinātniskā izcilība un novitāte vai praktiskais pielietojums;
 2. Sagaidāmo rezultātu zinātniskā nozīmība, sociālā un ekonomiskā ietekme;
 3. Pētījuma pieteicēja administratīvā un darba grupas zinātniskā kapacitāte;
 4. Pētījuma tēmas atbilstība konkursa kategorijai un LKA pētniecības prioritātēm;
 5. Projekta tāmes pamatotība.

Konkursa rezultāti tiks izsludināti ne vēlāk kā 2024. gada 29. maijā LKA mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit:

Nolikums

Nolikuma Pielikums nr. 1 (31,8 KB)

Nolikuma Pielikums nr. 2 (32,8 KB)