ZIŅAS

Tiek izstrādāts pētījums par radošo industriju ieguldījumu Latvijas mazo pilsētu attīstībā

08.04.2021

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) pētnieki sākuši darbu pie projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai” / CRISP, gadījuma analīzi veicot Cēsīs. Kāds ir radošo industriju ieguldījums ilgtspējīgai attīstībai mazajās pilsētās? Kādi ir būtiskākie resursi, aktivitātes, kas virza kultūrā balstītas attīstības iespējas? Kā vietas sociālo, kultūras un simbolisko kapitālu vērtē vietējie, kā “ienācēji”? Kas nodrošina radošo industriju ieguldījumu ilgtspēju? Pētījuma ietvaros tiks sniegtas atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem saistībā ar radošajām industrijām Latvijas mazo pilsētu kontekstā.

Mazās pilsētas tiek skatītas kā īpaša, no lielpilsētām būtiski atšķirīga telpa radošo industriju darbībai, ar citu radošo uzņēmēju “profilu”, jaunpienācēju un vietējo iedzīvotāju dinamiku. Zinātniskajos rakstos un pētījumos identificētas mazo pilsētu vērtīgās iezīmes, kuras iespējams attīstīt ilgtspējīgā veidā – dabas vērtības, kopienas dzīve, augsta savstarpējā uzticēšanās, dzīvesveids, kas nodrošina vēlamo dzīves līmeni, augsts simboliskā kapitāla līmenis, kuru iespējams pārveidot par ekonomisko. 

Pētījumā tiks analizētas iespējas saglabāt un attīstīt vietējos cilvēkresursus, vietējo prasmju bāzi, simbolisko kapitālu, kā arī noteikt vietas sociālo, ekonomisko, vides un kultūras ilgtspēju. Tiks veikta radošo industriju dalībnieku identifikācija Cēsu novadā, analizējot kompromisus radošo industriju dalībnieku praksē attiecībā uz ekonomisko un vides ilgtspējību, tostarp orientāciju uz ekonomisko izaugsmi, vietējo resursu izmantošanu un nozares darbības „zaļajiem” aspektiem, kā arī izpētīti veidi kā radošo industriju darbības turpina vai kavē vietas sociālo un kultūras ilgtspēju.

Radošo industriju darbības prakses, iznākumi un devumi tiks analizēti vietējās ekonomikas transformācijas, vietējās politikas mērķu un pārvaldības īpatnību kontekstā. Pētījumu veic LKA ZPC pētnieces Ieva Zemīte, Ilona Kunda, Baiba Tjarve, Agnese Hermane, Žanete Eglīte, Alise Gurenko, Una Arbidāne sadarbībā ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras asoc.prof. Ilzi Judrupu.


Projekts “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai” / CRISP (Nr. lzp-2020/2-0375) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā. Finansē Latvijas Zinātnes padome.