Dramatiskā teātra aktiera māksla

Uzņemšana 2021. gadā

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Plānotais budžeta vietu skaits: 10
Maksas studiju vietas: tiks precizēts
Studiju maksa: 2400.00 EUR / gadā*
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Studiju valoda: latviešu
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

*iespējamas izmaiņas

Studiju norises vietas: Rīga, Ludzas iela 24, Dzirnavu iela 46 (Zirgu pasts)

APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS 
ir sagatavot akadēmiski un profesionāli daudzpusīgi izglītotus aktierus.     
 
APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS
Apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktiera māksla” studiju procesā tiek iegūta humanitārā izglītība valsts akreditētajā studiju virzienā „Mākslas”, attīstot un nostiprinot dramatiskā teātra aktiera praktiskās un teorētiskās zināšanas, iemaņas un prasmes.
 
Studiju procesā vienlīdz liela uzmanība ir pievērsta gan profesionālo zināšanu apguvei, gan personības attīstībai. Apmācības kursa pamatā ir pārliecība, ka jebkurš mākslinieks veidojas no sevi apzinošas, izjūtošas personības, kura prot savu amatu. Apmācība rit trīs virzienos: aktieru profesijas iemaņu un prasmju apgūšana (aktiera meistarība, skatuves runa un kustība, deja u.c.), personības veidošana (kultūras teorija un mākslu vēsture), sava es apzināšanās (pašanalīze un uzdevumi sevis izzināšanai).
 
Studiju programmā iekļautie kursi ļauj studentam teorētiski, metodiski un praktiski attīstīt aktiera mākslas elementus profesionālā līmenī. Studiju procesā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas profesionālajiem teātriem.

Kultūras teorija, humanitāro un mākslas zinātņu teorētiskie pamati

Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi – Kultūras semiotika – Filozofijas vēsture- 20.gs. Rietumu filozofija - Pasaules mākslinieciskā kultūra - Reliģija un kultūra

Mākslas

Latviešu teātra vēsture - Pasaules teātra vēsture  - Latviešu literatūras vēsture - Pasaules mākslas vēsture - Pasaules literatūras vēsture - Drāmas teorija - Pasaules kino vēsture - Latvijas kino vēsture

Mākslas akadēmiskie pamati un mākslinieciskā jaunrade  

Aktiermeistarības teorija un prakse - Skatuves runa un metodika - Skatuves kustība - Skatuves deja - Solo dziedāšana un ansamblis - Mūzikas vēsture un stili - Laikmetīgais teātris - Kompozīcija un mūzika - Kompozīcija un scenogrāfija

Organizatorisko un komunikācijas prasmju pilnveide

Valodas kultūra - Svešvalodas - Menedžments, portfolio, civilā un vides aizsardzība – Specializācijas prakse

Radošā darba prasmju pilnveide

Kursa darbs – bakalaura darbs

 

Dokumentu iesniegšana. Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīga, Ludzas iela 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

1) pases vai ID kartes kopiju (uzrādot oriģinālu).
2) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju (uzrādot oriģinālu).
3) vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopiju (uzrādot oriģinālu).
4) maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 30,00 EUR (neaizmirsti maksājumu veikt pirms dokumentu iesniegšanas!).

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu nav iespējams veikt uz vietas Kultūras akadēmijā, tādēļ tas ir jāizdara jau pirms tam! Līdzi jāņem tikai pārskaitījumu apliecinošs dokuments. Paldies par sapratni!


Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

 

Konkursā tiek ņemti vērā CENTRALIZĒTO EKSĀMENU un IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU vērtējumi

1. Centralizēto eksāmenu vērtējumi:     

  • vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

  • vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

  • vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

2. Radošais eksāmens aktiera meistarībā un skatuves runā (trīs kārtās).

1.kārta.

Radošais eksāmens skatuves runā, vokālā, ritma izjūtā un skatuves kustībā.

Katrs reflektants konkursa komisijai runā divus dažāda žanra un stila literārus darbus (prozas darba fragmentu un dzeju), dzied dziesmu (bez pavadījuma), izpilda komisijas dotos uzdevumus skatuves kustībā.

Radošā konkursa 1. kārtas vērtēšanas kritēriji: literārā materiāla atbilstība nosacījumiem. Skaidra dikcija, balss dotumi. Spēja loģiski, radoši  interpretēt literāro materiālu, ir atbilstoša ritma izjūta un muzikalitāte.

2.kārta.

Radošais eksāmens aktiera meistarībā.

Konkursa komisijas sagatavotu un uzdotu dažādu aktierisku uzdevumu izpilde, kas ietver arī runu, vokālu, deju un improvizāciju.

Radošā konkursa 2. kārtas vērtēšanas kritēriji: uzdevumu izpratne, spēja koncentrēties un noturēt uzmanību, iztēle un fantāzija. Spēja loģiski un radoši interpretēt dotos dažādos aktieriskos uzdevumus.

3. kārta.

Radošais eksāmens aktiera meistarībā un pārrunas.

Dažādu aktierisko uzdevumu izpilde. Sarunas par literatūru, skatuves mākslas vēsturi un tagadni, vispārēju kultūras vēsturi un citiem jautājumiem.

Radošā konkursa 3. kārtas vērtēšanas kritēriji: izpratne un zināšanas par kultūras un mākslas problemātiku vēsturiskā un laikmetīgā rakursā.

Katra no kārtām tiek vērtēta kā patstāvīgs pārbaudījums pēc 100 punktu sistēmas. Lai turpinātu pārbaudījumus, reflektantam katrā radošā eksāmena kārtā jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu. Ja punktu skaits ir mazāks, reflektants zaudē iespēju piedalīties nākamajā kārtā.

Jaunā Rīgas teātra aktieri: Andris Keišs (abs.1997), Baiba Broka (1997),  Kaspars Znotiņš (1997), Iveta Pole (2004), Inga Alsiņa (2003), Gatis Gāga (2005), Jana Čivžele (2007), Kristīne Krūze (2007) u.c.

Dailes teātra aktieri: Artūrs Skrastiņš (1997), Lauris Dzelzītis (2002), Aija Dzērve (2002), Intars Rešetins (2002), Lauris Subatnieks (2002),  Kristīne Nevarauska (2003), Ieva Pļavniece (2002), Ilze Ķuzule-Skrastiņa (2007) u.c.

Latvijas Nacionālā teātra aktieri un režisori: Indra Roga (2002), Kaspars Zvīgulis (2003), Marija Bērziņa (2005), Mārtiņš Egliens (2000), Dita Lūriņa (2000), Mārcis Maņjakovs (2000), Anna Klēvere (2000), Ivars Kļavinskis (2007), Inga Misāne (2004), Madara Saldovere (2007), Jānis Vimba (2007), Jānis Āmanis (2007) u.c.

Valmieras teātra aktieri: Aigars Apinis (2004), Ivo Martinsons (2003), Māra Mennika (2003), Ieva Puķe (1997), Elīna Vāne (2003) u.c.

Apakšprogrammas vadītāja: asoc. prof. Zane Kreicberga, zane@theatre.lv
Plašāka informācija par studijām: info@lka.edu.lv, 67114807

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Anna Eižvertiņa
Emeritus profesore

Anna Eižvertiņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas aktiermeistarības docētāja kopš akadēmijas dibināšanas (1991), pirms tam aktiermeistrību docējusi J.V. Valsts Konservatorijā.

Pilnais apraksts
Mihails Gruzdovs
Asociētais profesors

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesors Mihails Gruzdovs Akadēmijā strādā kopš 2001. gada, pirms tam vairāk kā 10 gadus strādājis Pēterburgas Teātra Mākslas Akadēmijā prof. V.M.Fiļštinska meistarklasē, kur starp viņa audzēkņiem atrodami tādi aktieri kā K.Habenskis, Ks.Rappoporta, A.Porečenkovs un citi.

Pilnais apraksts
Roberts Hansons
Asociētais profesors

Solo dziedāšanas un vokālā ansambļa asociētais profesors Roberts Hansons Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 1993. gada. Pēc Jāzpea Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas ilgus gadus bijis profesionālā kora Ave Sol mākslinieks.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Pēteris Krilovs
Profesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Pilnais apraksts
Māra Ķimele
Profesore

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesore Māra Ķimele Akadēmijā strādā kopš 1997. gada. Viņas audzēkņi šodien ir jaunie talantīgie režisori un aktieri visos Latvijas teātros. Starp daudzajiem var minēt Inesi Ramuti, Aigaru Vilimu, Rēziju Kalniņu, Uldi Anži, Ivaru, Krastu, Valteru Sīli, Elmāru Seņkovu, Lauru Grozu – Ķiberi, Kārli Krūmiņu, Ingu Tropu, Inesi Pudžu, Inesi Mičuli un citus.

Pilnais apraksts
Rita Lūriņa
Docente

Skatuves kustības pedagoģe dramatiskā teātra aktieru un režisoru specialitātes studentiem. Absolvējusi Latvijas Universitāte Vēstures un Filozofijas fakultāti, Akadēmijas mākslas maģistre. Anša Rūtentāla Kustību teātra audzēkne.

Pilnais apraksts
Aina Matīsa
Emeritus profesore

Aina Matīsa ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas skatuves runas un aktiermeistarības docētāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Arita Orrava
Docente

Latvijas Kultūras akadēmijas docente Arita Orrava Akadēmijā strādā kopš 2007.gada. Absolvējusi J.V. Mūzikas akadēmiju (Valsts Konservatoriju) 1986. gadā. Kā koncertmeistare un dziedātāja strādājusi Rīgas Radio korī, Valsts korī „Latvija”, vadījusi vokālos ansambļus kopš 1983.gada.

Pilnais apraksts
Indra Roga
Asociētā profesore

Mg.art., aktiera meistarības un režijas docētāja Akadēmijas bakalaura un maģistratūras programmās docē aktiermeistarības un režijas kursus kopš 2004. gada. Latvijas Nacionālajā teātrī darbojas kā režisore un aktrise, iestudē izrādes Nacionālajā un Valmieras teātrī, veidojusi operu iestudējumus Igaunijā.

Pilnais apraksts
Elmārs Seņkovs
Asociētais profesors

Mg.art., Latvijas Nacionālajā teātra režisors, režijas un aktiermeistarības docētājs. Strādājis Valmieras Drāmas teātrī, Rīgas Krievu teātrī, Dailes teātrī un neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro.

Pilnais apraksts
Jānis Siliņš
Profesors

Mg.art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Ruta Vītiņa
Docente

Docente Ruta Vītiņa absolvējusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas aktieru – režisoru specialitāti un Kultūras akadēmijā teātra mākslas maģistrantūru. Kā runas pedagogs Akadēmijā strādā kopš dibināšanas (1991).

Pilnais apraksts
Iļja Vlasenko
Docents

Skatuves dejas pedagogs dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības kursiem, lektors Iļja Vlasenko Akadēmijā docē kopš 2013. gada. Vienlaikus ar darbu akadēmijā māca RHV klasisko, vēsturisko un raksturdeju, un ir treneris un horeogrāfs Olimpiskā centra mākslas vingrotāju komandai.

Pilnais apraksts