Dramatiskā teātra režijas māksla

Uzņemšana 2021. gadā

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Apakšprogrammas mērķis ir sniegt topošajiem režisoriem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam teātrī, aptverot dažādu virzienu un žanru izrāžu iestudēšanu. 

Režijas studijās tiek apgūta aktiermeistarības un skatuves runas metodika, drāmas teorija, dramaturģijas pamati un dramaturģiskā materiāla analīze, praktiskās režijas pamati un režijas izteiksmes līdzekļu daudzveidība, scenogrāfijas un izrādes gaismošanas pamati, kā arī mākslas zinātņu teorētiskie pamati - literatūras, mākslas, teātra, kino vēsture un teorija u.c.

Apakšprogrammas mācību processs organizēts tā, lai nodrošinātu ciešu teorijas un prakses mijiedarbību, veicinātu studentu individuālo profesionālo izaugsmi, kā arī nodrošinātu praksi un starptautiskās sadarbības pieredzi.

Kā bakalaura darbs apakšprogrammā tiek sagatavots iestudējums un tā teorētiskais pamatojums.

No 2012. gada rudens studiju process režijas studentiem tiek organizēts LKA teātra mājā „Zirgu pasts”, kas ir modernākais mazais teātris Latvijā.

 • Ievads kultūras teorijā
 • Kultūras semiotika
 • Filozofijas vēsture
 • 20.gs. Rietumu filozofija
 • Pasaules mākslinieciskā kultūra
 • Latviešu literatūras vēsture
 •  Pasaules teātra vēsture un teorija
 • Latviešu teātra vēsture
 • Svešvaloda
 • Režijas vēsture un teorija
 • Praktiskās režijas pamati 
 • Aktiermeistarības  teorija un prakse 
 • Skatuves runa un metodika
 • Skatuves kustība
 • Skatuves deja
 • Solo un ansambļa dziedāšana
 • Dramaturģijas pamati
 • Drāmas teorija
 • Filmu režijas un montāžas pamati
 • Gaismu režijas pamati
 • Kompozīcija un zīmēšana
 • Kino vēsture
 • Tematiskais filmu lektorijs

 

 • Jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma Akadēmijā);
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
 • jāuzrāda vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts) un jāiesniedz tā kopija;
 • jāuzrāda vispārējās vidējās izglītības sertifikāts ar vērtējumu angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmena un latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) centralizētajā eksāmenā un jāiesniedz tā kopija;
 • jāiesniedz motivācijas vēstule, kurā pamatota izvēlētās studiju apakšprogrammas izvēle;
 • jāiesniedz radošās darbības apraksts;
 • jāiesniedz režisora eksplikācija paša izvēlētai lugai;

Režisora eksplikācija sastāv no: neliela ieskata lugas autora daiļradē un lugas vēsturiska vērtējuma (līdz 1 lpp.); īsas lugas analīzes (līdz 2 lpp.); režisora vīzijas par izrādi (t.sk. idejiskais pamatojums, dekorācijas un kostīmu skices, u.c.); lomu sadale, izmantojot jebkura teātra aktierus.

 • jāiesniedz divas fotokartītes (3x4 cm);
 • jāiesniedz kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20,00.

Konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu vērtējumi:

1. vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā;

2. vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā)

3. radošais eksāmens (četrās kārtās)

Katra no kārtām tiek vērtēta kā patstāvīgs pārbaudījums pēc 100 punktu sistēmas. Lai turpinātu pārbaudījumus, reflektantam katrā radošā eksāmena kārtā jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu. Ja punktu skaits ir mazāks, reflektants zaudē iespēju piedalīties nākamajā kārtā.

1. kārta. Radošais eksāmens – režisora eksplikācija reflektanta izvēlētai lugai

Režisora eksplikācija sastāv no: neliela ieskata lugas autora daiļradē un lugas vēsturiska vērtējuma (līdz 1 lpp.); īsas lugas analīzes (līdz 2 lpp.); režisora vīzijas par izrādi (t.sk. idejiskais pamatojums, dekorācijas un kostīmu skices, u.c.); lomu sadale, izmantojot jebkura teātra aktierus.

Konkursa komisija bez reflektanta klātbūtnes analizē un vērtē reflektanta iesniegto lugas eksplikāciju. Nav atļauts iesniegt citā izglītības iestādē pedagogu vadībā izstrādātu vai paša iepriekš iestudētas lugas eksplikāciju - tai jābūt patstāvīgi veidotam pirmreizējam darbam.

Radošā konkursa 1. kārtas vērtēšanas kritēriji: dramaturģiskā materiāla izvēles pamatojums, materiāla izpratne un interpretācijas oriģinalitāte, vizuālā redzējuma, aktieru izvēles, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu u.c. atbilstība radošajai iecerei, izklāsta uztveramība, ieceres jauda.

2. kārta. Radošais eksāmens – aktiera meistarība

Reflektanti komisijas sastāvā iekļauto pedagogu vadībā veic dažādus aktiera meistarības uzdevumus, patstāvīgi sagatavo komisijas dotus skatuves mākslas uzdevumus, iesaistot citus reflektantus, kā arī atbild uz komisijas jautājumiem, kas saistīti ar reflektanta izpratni par aktiera meistarību.

Radošā konkursa 2. kārtas vērtēšanas kritēriji: spēja radoši interpretēt doto materiālu, satura un formas attiecību izpratne, iztēle, aktierisko uzdevumu izpratne, izpildījuma oriģinalitāte un kvalitāte.

3. kārta. Radošais eksāmens – režijas pamati

Reflektanti patstāvīgi un grupās sagatavo komisijas pedagogu dotus režijas uzdevumus, argumentē savas izvēles, metodes un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu lietojumu. Reflektanti atbild uz jautājumiem par savu izpratni teātra režijā.

Radošā konkursa 3. kārtas vērtēšanas kritēriji: spēja izprast un radoši interpretēt režijas uzdevumus, koncentrēšanās spēja, oriģinalitāte, iztēle, spēja panākt no izpildītājiem savas ieceres realizāciju, stila, telpas un ritma izjūta, izpratne par režijas izteiksmes līdzekļiem.

4. kārta. Radošais eksāmens – pārrunas

Eksāmena laikā reflektantiem tiek uzdoti jautājumi par kultūras un mākslas norisēm un to problemātiku vēsturiskajā un mūsdienu skatījumā. Iespējami arī jautājumi par iesniegto lugas eksplikāciju - ideju, mērķu un izteiksmes līdzekļu lietojuma pamatojums. Nepieciešamības gadījumā komisija uzdod nelielus radošos režijas uzdevumus.

Radošā konkursa 4. kārtas vērtēšanas kritēriji: zināšanas, izpratne un spriestspēja par kultūras un mākslas norisēm un to problemātiku, radoša domāšana, prasme argumentēt savu viedokli, izklāsta skaidrība.

Teātra režijā šobrīd aktīvi strādājošie Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi (izlase): Regnārs Vaivars (1997), Gatis Šmits (1997), Viesturs Kairišs (1997),  Mārtiņš Eihe (2004), Viesturs Meikšāns (2007), Inese Mičule (2010), Valters Sīlis (2010), Elmārs Seņkovs (2013) u.c.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Anna Eižvertiņa
Emeritus profesore

Anna Eižvertiņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas aktiermeistarības docētāja kopš akadēmijas dibināšanas (1991), pirms tam aktiermeistrību docējusi J.V. Valsts Konservatorijā.

Pilnais apraksts
Mihails Gruzdovs
Asociētais profesors

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesors Mihails Gruzdovs Akadēmijā strādā kopš 2001. gada, pirms tam vairāk kā 10 gadus strādājis Pēterburgas Teātra Mākslas Akadēmijā prof. V.M.Fiļštinska meistarklasē, kur starp viņa audzēkņiem atrodami tādi aktieri kā K.Habenskis, Ks.Rappoporta, A.Porečenkovs un citi.

Pilnais apraksts
Roberts Hansons
Asociētais profesors

Solo dziedāšanas un vokālā ansambļa asociētais profesors Roberts Hansons Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 1993. gada. Pēc Jāzpea Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas ilgus gadus bijis profesionālā kora Ave Sol mākslinieks.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Pēteris Krilovs
Profesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Pilnais apraksts
Māra Ķimele
Profesore

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesore Māra Ķimele Akadēmijā strādā kopš 1997. gada. Viņas audzēkņi šodien ir jaunie talantīgie režisori un aktieri visos Latvijas teātros. Starp daudzajiem var minēt Inesi Ramuti, Aigaru Vilimu, Rēziju Kalniņu, Uldi Anži, Ivaru, Krastu, Valteru Sīli, Elmāru Seņkovu, Lauru Grozu – Ķiberi, Kārli Krūmiņu, Ingu Tropu, Inesi Pudžu, Inesi Mičuli un citus.

Pilnais apraksts
Rita Lūriņa
Docente

Skatuves kustības pedagoģe dramatiskā teātra aktieru un režisoru specialitātes studentiem. Absolvējusi Latvijas Universitāte Vēstures un Filozofijas fakultāti, Akadēmijas mākslas maģistre. Anša Rūtentāla Kustību teātra audzēkne.

Pilnais apraksts
Aina Matīsa
Emeritus profesore

Aina Matīsa ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas skatuves runas un aktiermeistarības docētāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Arita Orrava
Docente

Latvijas Kultūras akadēmijas docente Arita Orrava Akadēmijā strādā kopš 2007.gada. Absolvējusi J.V. Mūzikas akadēmiju (Valsts Konservatoriju) 1986. gadā. Kā koncertmeistare un dziedātāja strādājusi Rīgas Radio korī, Valsts korī „Latvija”, vadījusi vokālos ansambļus kopš 1983.gada.

Pilnais apraksts
Indra Roga
Asociētā profesore

Mg.art., aktiera meistarības un režijas docētāja Akadēmijas bakalaura un maģistratūras programmās docē aktiermeistarības un režijas kursus kopš 2004. gada. Latvijas Nacionālajā teātrī darbojas kā režisore un aktrise, iestudē izrādes Nacionālajā un Valmieras teātrī, veidojusi operu iestudējumus Igaunijā.

Pilnais apraksts
Elmārs Seņkovs
Asociētais profesors

Mg.art., Latvijas Nacionālajā teātra režisors, režijas un aktiermeistarības docētājs. Strādājis Valmieras Drāmas teātrī, Rīgas Krievu teātrī, Dailes teātrī un neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro.

Pilnais apraksts
Jānis Siliņš
Profesors

Mg.art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Ruta Vītiņa
Docente

Docente Ruta Vītiņa absolvējusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas aktieru – režisoru specialitāti un Kultūras akadēmijā teātra mākslas maģistrantūru. Kā runas pedagogs Akadēmijā strādā kopš dibināšanas (1991).

Pilnais apraksts
Iļja Vlasenko
Docents

Skatuves dejas pedagogs dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības kursiem, lektors Iļja Vlasenko Akadēmijā docē kopš 2013. gada. Vienlaikus ar darbu akadēmijā māca RHV klasisko, vēsturisko un raksturdeju, un ir treneris un horeogrāfs Olimpiskā centra mākslas vingrotāju komandai.

Pilnais apraksts