Kultūras un mākslu studijas

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Plānotais budžeta vietu skaits: 10
Maksas studiju vietas: 25
Studiju maksa: 2100.00 EUR / gadā*
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Studiju valoda: latviešu
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

*iespējamas izmaiņas


Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās
Specializācijas prakse: 80 stundu prakse kultūras institūcijās un uzņēmumos 
Latvijā un ārvalstīs
Studiju norises vieta: Rīga, Ludzas iela 24

STUDĒJOŠIE iegūst plašas zināšanas kultūras teorijā un vēsture, filozofijā un dažādās mākslās (teātris, tēlotāja māksla, literatūra, mūzika, kino), veidojot izpratni par kultūras procesiem Latvijā un pasaulē. Studējot kultūras menedžmentu, projektu vadību, mārketingu un uzņēmējdarbību, studējošie arī apgūst prasmes teorētiskās zināšanas patstāvīgi izmantot praksē.

MĒRĶAUDITORIJA
Jaunieši, kas ir ieinteresēti kultūras un mākslas procesos, gatavi izzināt, pētīt, analizēt kultūras un mākslas norises, iesaistīties jaunu ideju radīšanā, kultūras un mākslas notikumu organizēšanā un vadīšanā.

ABSOLVENTI  strādā kultūras institūcijās, ir pētnieki, komunikācijas un mārketinga speciālisti, projektu vadītāji, kultūras žurnālisti un kultūras notikumu producenti.

1. Māksla, kultūra un humanitārās zinātnes 50%

Studējošie iegūs padziļinātas un paplašinātas zināšanas kultūrā, filozofijā un dažādās mākslās (teātris, tēlotāja māksla, literatūra, mūzika, teātris, kino), veidojot izpratni par kultūras procesiem un likumsakarībām, izkopjot prasmes un iemaņas kultūras fenomenu analīzē, izmantojot starpdisciplināro metožu iespējas. Studējošie izpratīs atšķirīgas estētiskās domāšanas un uztveres paradigmas, to izmantojumu un interpretāciju mūsdienās, iesaistīsies radošā kultūras tradīciju apguves procesā.


2. Kultūras menedžments 20%

Studējošie apgūs pamatus kultūras menedžmenta un kultūras uzņēmējdarbības pamatiemaņas, kultūras mārketingu un finanšu līdzekļu piesaisti, kā arī kultūras projektu vadību. Kursu ietvaros iegūtās iemaņas un prasmes iespējams nostiprināt praksē dažādās kultūras organizācijās vai kultūras pasākumu organizēšanā.


3. Mākslas radošums 10%

Studējošiem tiks piedāvāta iespēja izmēģināt savas spējas mākslinieciskās izpausmēs. Estētiskās pieredzes laboratorijas (akustisko un vizuālo mākslu meistardarbnīcas) paplašinās gan studējošā pieredzi, gan ļaus ieskatīties mākslas darba tapšanas procesā.


4. Pētniecība 10%

Studējošie apgūs dažādas pētnieciskā darba metodes un sagatavosies kursa darbu un bakalaura darba tēmas izvēlei, izpētei un pētniecības procesam, īpašu uzmanību pievēršot avotu analīzes, argumentācijas un komunikācijas prasmju attīstīšanai.


5. Valodas 10%

Līdzās angļu, vācu vai franču valodām studiju laikā studējošajiem ir iespējams apgūt otru svešvalodu, kā arī latīņu valodas pamatus. Rakstiskās komunikācijas prasmes nostiprinās valodas kultūrai un praksei veltīti studiju kursi.

Dokumentu iesniegšana bakalaura studiju programmās 27.jūlijs — 1. augusts
Reģistrējoties bakalaura studiju programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants aizpilda pieteikuma anketu LKA mājas lapā: www.lka.edu.lv. 

Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf formātā:

  1. pases vai ID kartes kopiju pdf.formātā;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju pdf.formātā;
  3. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopiju pdf.formātā;
  4. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu* pdf.formātā

*Reflektants var iesniegt pieteikumu studijām un reģistrēties konkursam ne vairāk kā trīs bakalaura studiju programmās, apakšprogrammās vai specializācijās. 
Bāreņi un bērni, kas palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem tiek atbrīvoti


Rekvizīti maksājuma veikšanai: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 
21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Konkursā tiek ņemti vērā CENTRALIZĒTO EKSĀMENU un IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU vērtējumi

1. Centralizēto eksāmenu vērtējumi:     

  • vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

  • vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

  • vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā (vai tam pielīdzināts vērtējums);

2. Iestājpārbaudījums "Domraksts" par literāru tēmu, kas parāda reflektanta radošo pieeju tematam, spēju sabalansēt ieceri ar atbilstošu izklāsta formu, spēju patstāvīgi spriest un argumentēt, orientēties klasiskās un mūsdienu kultūras jautājumos.

Reflektantam tiek piedāvātas 4-6 tēmas. Domraksta rakstīšanas laiks – 4 stundas.

Vērtēšanas kritēriji: spēja patstāvīgi spriest, radoša pieeja tēmas atklāsmē, satura un tēmas izklāsts, atbilstība izvēlētajai tēmai, domraksta kompozīcija, atsevišķo daļu secīgums un savstarpējā saistība, argumentācija, darba autora personīgā attieksme pret tēmā pieteikto problemātiku; stils, valodas līdzekļu izmantojums; ortogrāfijas un interpunkcijas ievērošana.

Apakšprogrammas vadītājs prof. Raimonds Briedis
raimbriedis@inbox.lv
67114806, 29607846

Uzzini visu par studijām!
info@lka.edu.lv, 67114807

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Zane Grigoroviča
Docenta p.i.

Zane Grigoroviča sevi uzskata par Akadēmijas patrioti, un ar Akadēmiju ir saistīta kopš tās dibināšanas: vispirms kā studente, bet no 2001. gada – kā lektore.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Jānis Siliņš
Profesors

Mg.art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Iveta Tāle
Lektore

Folkloriste I.Tāle Akadēmijā ieguvusi bakalaura un maģistra grādu. Kopš 2001. gada strādā par lektori Kultūras teorijas un vēstures katedrā.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Harijs Tumans
Asociētais viesprofesors

Vēstures zinātņu doktors Harijs Tumans studējis Latvijas Universitātē un Ļeņingradas – Sanktpēterburgas Universitātē, jau kopš 1997. gada kā viesdocents lekcijas lasa Akadēmijā.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Juris Tālivaldis Urtāns
Profesors

Arheologs debesīs, zem zemes, uz zemes un ūdenī. J.Urtāns 1988.g. Ļeņingradā aizstāvējis disertāciju „Latvijas senās kulta vietas”; Latvijas vēstures doktors kopš 1992., habilitētais mākslas zinātņu doktors kopš 1998.g., kad aizstāvēja disertāciju „Arheoloģijas piemineklis kā kultūrvēsturisks fenomens”.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts