Radošās industrijas

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA BAKALAURA PROGRAMMA

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju maksa: 2100,- EUR gadā

Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs radošajās industrijās
Starpdisciplināro studiju nodarbības tiks organizētas LKA un RTU mācību telpās

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot radoši un starpdisciplināri domājošas, zinošas un motivētas personības darbam radošo industriju jomā, kas spēj darboties dažādu radošo industriju nozaru uzņēmumos, pārzina dažādas uzņēmējdarbības formas un padziļināti izprot kultūras un mākslas procesus, vēlas sekmēt radošo industriju izaugsmi Latvijā. 

PROGRAMMAS MĒRĶAUDITORIJA

Kultūrā un uzņēmējdarbībā ieinteresēti jaunieši, kuri vēlas darboties radošo industriju jomā, paši radīt sev darba vietas, veidot uzņēmumus, sekmēt kultūras organizāciju izaugsmi un radošu personu nodarbinātību, radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Radošo industriju ietvaros par galveno resursu tiek uzskatīts cilvēku talants, radošums un spējas, un, apvienojot tādas tradicionāli nošķirtas jomas kā māksla, uzņēmējdarbība un tehnoloģijas, tiek radīti jauni produkti ar augstu pievienoto vērtību.  Mākslas pasaule un uzņēmējdarbība ir cieši saistītas, tās viena otru papildina un paver jaunas iespējas. Tieši tādēļ, veidojot šo radošo industriju programmu, esam apvienojuši mākslas un uzņēmējdarbības kompetences, lai sekmētu programmas absolventu spējas radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, radošu saturu un pieredzi, kas sekmētu spēju darboties mūsdienu mainīgajā, izaicinājumiem pilnajā vidē.

Programmu kopīgi īsteno Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbojas abu augstskolu mācībspēki, studentiem tiek nodrošināta pieeja abu augstskolu resursiem, nodarbības notiek abu augstskolu telpās.

Programma izveidota, lai sagatavotu radošo industriju uzņēmējus, kuri izprot uzņēmējdarbības procesus un likumsakarības, pārzina biznesa modeļus un orientējas kultūras un mākslas jomās, spēj saskatīt kultūras pienesuma potenciālu uzņēmējdarbībai, izprot jaunrades procesus un spēj radoši un drosmīgi rīkoties un būt inovāciju radītāji.  Tā kā pagaidām radošās industrijas Latvijā pamatā veido mikro- un mazie uzņēmumi, programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības specifikai un jaunuzņēmumu (startup) pieejai, kā arī šāda veida uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu un instrumentu apguvei.

Kultūrā un radošumā balstītās industrijas (arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības) šobrīd pasaulē ir nozīmīgs darbavietu un labklājības avots. Radošo industriju sektorā Eiropā darbojas 11,2% no privātajiem uzņēmumiem un 7,5% no visām nodarbinātajām personām [EP ziņojums par Eiropas Savienības kultūras un radošo industriju politiku, 2016], savukārt Latvijā radošo industriju un ar tām saistīto nozaru jomā darbojas vairāk nekā 10 000 uzņēmumu, kas nodarbina vairāk nekā 70 000 darbinieku. Uzņēmumu skaits ik gadu pakāpeniski pieaug [Klāsons, 2013].

Studiju laikā studenti padziļināti apgūst radošo industriju, ekonomikas, uzņēmējdarbības, kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas, kultūras un mākslas nozaru padziļinātas izpratnes nodrošināšanai nepieciešamos lekciju kursus. Programmas obligātie studiju kursi nodrošina studējošos ar vispārējām zināšanām kultūras, mākslas un radošo industriju jomā, kā arī ar zināšanām akadēmiskas darbības un pētījumu veikšanai. Programmas obligātās izvēles kursi paredzēti, lai studējošie varētu padziļināt savas zināšanas dažādās radošo industriju jomās, bet brīvās izvēles kursi nodrošinātu specifisku prasmju apguvi. 

RADOŠĀS INDUSTRIJAS UN TO NOZARES
Ievads kultūras un radošajās industrijās
Kultūras menedžments un kultūrpolitika
Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana
Māksla un uzņēmējdarbība
Dizaina industrija
Biznesa matemātika un statistika
Radošo industriju tiesiskais regulējums
Radošo industriju nozaru menedžments

MĀKSLA UN KULTŪRA
Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi
Pasaules literatūra
Pasaules mākslas vēsture
Laikmetīgā māksla un mākslas tirgus
Mūzika un skaņu māksla
Laikmetīgā skatuves māksla
Kultūras mantojums
Audiovizuālā medija tehnoloģiskie un estētiskie risinājumi
Ievads mākslas antropoloģijā
Kultūras, mākslas un radošuma socioloģija

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN EKONOMIKA
Ekonomika
Uzņēmējdarbība
Saimnieciskās un darba tiesības
Grāmatvedība un finanses
Sociālā atbildība un biznesa ētika
Kultūras ekonomika
Biznesa angļu valoda un lietišķā etiķete

RADOŠĀ DOMĀŠANA UN TEHNOLOĢIJAS
Inovatīvu produktu izstrāde
Radošā domāšana
Loģika un argumentācija
Informācijas tehnoloģijas un biznesa datu analīze
Ievads studijās un karjeras veidošanā
Publiskā runa un valodas kultūra
Civilā aizsardzība

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijas teorijas
E-komercija un e-mārketings
Kultūras mārketings un finanšu piesaiste
Kultūras patēriņš un auditorijas izpēte

PĒTNIECĪBA
Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana
Radošās industrijas: studiju darbs

PRAKSE
Prakse radošajā industrijā
Prakse uzņēmumā

>> Dokumentu pieņemšana notiek KLĀTIENĒ, Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24, 2019. gada 2.–6. jūlijā plkst. 10:00–17:00, 7. jūlijā plkst. 10:00–14:00.

>> Iepriekšējo gadu vidusskolas absolventi var iesniegt dokumentus jau no 2019. gada 25. jūnija darba dienās plkst.13:00–16:00 Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24, 30.kab.


Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā ( Ludzas ielā 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

1) pases vai personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju (uzrādot oriģinālu);

3) vispārējo vidējo izglītības sertifikātu ar vērtējumu angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā, latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) un matemātikas centralizētajā eksāmenā kopiju (uzrādot oriģinālu);

4) divas fotokartītes (3x4 cm);

5) maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 15,00 EUR.

 

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu nav iespējams veikt uz vietas Kultūras akadēmijā, tādēļ tas ir jāizdara jau pirms tam! Līdzi jāņem tikai pārskaitījumu apliecinošs dokuments. Rekvizītus atradīsiet zemākminētajā pdf failā. Paldies par sapratni!

 

>> Konkursa rezultātu publicēšana: tiks precizēts

Konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu vērtējumi:     

  • vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā;    
  • vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā);
  • vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā (personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), personas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, matemātikas centralizētā eksāmena vietā var reģistrēt vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai, ja tāda dokumentā nav fiksēta, vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Programmas direktori: LKA doc. Agnese Hermane, agnese.hermane@lka.edu.lv, RTU asoc.prof. Deniss Ščeulovs
Plašāka informācija par studijām: info@lka.edu.lv, 67114807

Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Docente

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts