Radošās industrijas

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA BAKALAURA PROGRAMMA


Plānotais budžeta vietu skaits: 10
Maksas studiju vietas: 90
Studiju maksa: 2100.00 EUR / gadā*
Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri)
Studiju valoda: latviešu
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs radošajās industrijās

*iespējamas izmaiņas


Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās
Specializācijas prakse: 240 stundu prakse radošajās industrijās
Studiju norises vietas: LKA (Rīga, Ludzas iela 24); RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (Rīga, Kalnciema iela 6)

STUDĒJOŠIE  apgūst daudzpusīgas zināšanas radošo industriju jomā, kas sekmē spēju apvienot mākslas, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju kompetences, rīkoties radoši un racionāli.

MĒRĶAUDITORIJA
Kultūrā un uzņēmējdarbībā ieinteresēti jaunieši, kuri vēlas darboties radošo industriju jomā, paši radīt sev darba vietas, veidot uzņēmumus, sekmēt kultūras organizāciju izaugsmi un radošu personu nodarbinātību, radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. Svarīga ir interese par uzņēmējdarbību, vēlme gūt panākumus, gatavība uzņemties risku, vēlme izmantot iespējas, radošais potenciāls un interese par globālajiem procesiem.

ABSOLVENTI spēs piedāvāt daudzpusīgus inovatīvus risinājumus radošajās industrijās, strādās kultūras, mākslas, uzņēmējdarbības jomās, paši veidos jaunus produktus un pakalpojumus, dibinās uzņēmumus, īstenos projektus un organizēs pasākumus.

1. Radošās Industrijas 20%

Ievads kultūras un radošajās industrijās – Kultūras menedžments un kultūrpolitika – Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana – Māksla un uzņēmējdarbība – Dizaina industrija – Biznesa matemātika un statistika – Radošo industriju tiesiskais regulējums – Radošo industriju nozaru menedžments


2. Māksla un kultūra 20%

Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi – Pasaules literatūra – Pasaules mākslas vēsture –
Laikmetīgā māksla un mākslas tirgus – Mūzika un skaņu māksla – Laikmetīgā skatuves māksla – Kultūras mantojums – Audiovizuālā medija tehnoloģiskie un estētiskie risinājumi – Ievads mākslas antropoloģijā – Kultūras, mākslas un radošuma socioloģija


3. Uzņēmējdarbība un ekonomika 20%

Ekonomika – Uzņēmējdarbība – Saimnieciskās un darba tiesības – Grāmatvedība un finanses – Sociālā atbildība un biznesa ētika – Kultūras ekonomika – Biznesa angļu valoda un lietišķā etiķete


4. Mārketings un komunikācija 10%

Komunikācijas teorijas – E-komercija un e-mārketings – Kultūras mārketings un finanšu piesaiste  – Kultūras patēriņš un auditorijas izpēte


5. Radošā domāšana un tehnoloģijas 15%

Inovatīvu produktu izstrāde – Radošā domāšana – Loģika un argumentācija – Informācijas tehnoloģijas un biznesa datu analīze – Ievads studijās un karjeras veidošanā – Publiskā runa un valodas kultūra – Civilā aizsardzība


6. Pētniecība un bakalaura darbs 10%

Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana – studiju darbs


7. Prakse 5%

Prakse radošajā industrijā – Prakse uzņēmumā

Dokumentu iesniegšana bakalaura programmās 27.jūlijs — 1. augusts
Reģistrējoties bakalaura studiju programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants aizpilda pieteikuma anketu LKA mājas lapā: www.lka.edu.lv. 


Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf formātā:

  1. pases vai ID kartes kopiju pdf.formātā;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju pdf.formātā;
  3. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopiju pdf.formātā;
  4. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu* pdf.formātā

*Reflektants var iesniegt pieteikumu studijām un reģistrēties konkursam ne vairāk kā trīs bakalaura studiju programmās, apakšprogrammās vai specializācijās.       
Bāreņi un bērni, kas palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem tiek atbrīvoti


Rekvizīti maksājuma veikšanai: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 
21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Konkursa rezultātu publicēšana: datums tiks precizēts!


Konkursā tiek ņemti vērā CENTRALIZĒTO EKSĀMENU vērtējumi:   

  • vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā;    
  • vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā);
  • vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā (personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), personas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, matemātikas centralizētā eksāmena vietā var reģistrēt vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai, ja tāda dokumentā nav fiksēta, vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Programmas direktori doc. Agnese Hermane (LKA) un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU)
Agnese.Hermane@lka.edu.lv
Deniss.Sceulovs@rtu.lv 

Uzzini visu par studijām: info@lka.edu.lv, 67114807

Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Kristīne Freiberga
Lektore

Mākslas maģistre, lektore Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). Šobrīd turpina studijas LKA doktorantūrā, ir LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente un darbojas kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts