Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija)

Uzņemšanas gads tiks precizēts

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietas

Maksa par studijām gadā: EUR 1900,00

Studiju forma: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Lai uzsāktu studijas, nav nepieciešamas priekšzināšanas itāļu valodā. Pirmos divus gadus studenti intensīvi apgūst itāļu valodu, lai turpmāk varētu apgūt itāļu kultūras kursus itāļu valodā.

Studējošie iegūst arī plašas kultūras vēstures un teorijas zināšanas, tādēļ turpmākas maģistra studijas iespējamas dažādās humanitāro un mākslas zinātņu programmās gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās.

Studenti katru gadu piedalās dažādos kultūras pasākumos, kas veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību, kā arī studentu prasmes veidot projektus dažādās jomās. Studenti ar saviem radošajiem darbiem piedalās Itāļu valodas nedēļas pasaulē norisēs, kas notiek katru gadu rudenī.

Piesakoties studentu apmaiņas programmām un Itālijas valdības stipendijām, studentiem ir iespēja vienu semestri studēt Itālijas augstskolās. Latvijas Kultūras akadēmijai izveidojusies sadarbība ar Itālijas Republikas vēstniecību Latvijā, ar Sjēnas, Kaljari, Turīnas, Ennas, Bari un Mačeratas universitātēm.  

Vēstniecības, starptautiskās organizācijas, valsts iestādes, ārzemju firmu pārstāvniecības Latvijā, tulkošana, tūrisms – tās ir tikai dažas no jomām, kurās varēs strādāt apakšprogrammas Starpkultūru sakari Latvija – Itālija absolventi. Absolventu konkurētspēju dažādās situācijās nodrošinās ne tikai bakalaura studiju programmā apgūtas analīzes un sintēzes prasmes, bet gan spēja tās apvienot ar svešvalodu (angļu, itāļu u.c.) zināšanām un īpašo prasmi risināt starpkultūru komunikācijas situācijas.

Valsts studijas: Itālija – Itāļu valodas integrētais kurss – Pasaules mākslas vēsture un teorija – Pasaules literatūras vēsture – Filozofijas vēsture – Pasaules mūzikas vēsture – Kultūras semiotika – Psihoanalīze un kultūra – Ievads kultūras menedžmentā u.c.

  • Jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma LKA);
  • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
  • jāuzrāda vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts) un jāiesniedz tā kopija;
  • jāuzrāda vispārējās vidējās izglītības sertifikāts ar vērtējumu angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmena un latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) centralizētajā eksāmenā un jāiesniedz tā kopija;
  • jāiesniedz trīs fotokartītes (3x4 cm);
  • jāiesniedz bankas apliecinājums par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20,00.

1. Konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu vērtējumi:     

  • vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā;     
  • vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā).     

2. Iestājpārbaudījums DOMRAKSTS par literāru tēmu, kas parāda reflektanta radošo pieeju tematam, spēju sabalansēt ieceri ar atbilstošu izklāsta formu, spēju patstāvīgi spriest un argumentēt, orientēties klasiskās un mūsdienu kultūras jautājumos.

Anna Auziņa
Vieslektore

Anna Auziņa Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi maģistra grādu, absolvējot Kultūras un starpkultūru studiju programmu (2013). Strādā par LKA vieslektori kopš 2014. gada. Kā pētniece darbojas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, kur kopš 2013. gada studē literatūrzinātni Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūrā. Raksta disertāciju „Sievietes pieredze un valoda Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes un Montas Kromas dzejā”. Publicē rakstus un recenzijas par mūsdienu latviešu dzeju.

Pilnais apraksts
Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

1975. gadā ieguvis vēsturnieka diplomu LVU Vēstures un filozofijas fakultātē un kopš tā laika strādā par pasniedzēju. 1991. gadā pievienojies Kultūras akadēmijas veidotājiem. Līdzās docētāja darbam 1995.–2007. gadā bijis LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Zane Grigoroviča
Docenta p.i.

Zane Grigoroviča sevi uzskata par Akadēmijas patrioti, un ar Akadēmiju ir saistīta kopš tās dibināšanas: vispirms kā studente, bet no 2001. gada – kā lektore.

Pilnais apraksts
Anna Kalve
Docente

Mākslas doktore A. Kalve ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2005. gada. Pasniedz itāliešu valodu un kultūru. Ir Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijas biedre. Publicējusi zinātniskos rakstus Latvijas akadēmiskos izdevumos un piedalījusies vairākās Latvijas un starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, kur uzstājusies par konceptuālo metaforu.

Pilnais apraksts
Nikola Korčelli (Nicola Corcelli)
Vieslektors

Nikola Korčelli kopš 2013. gada LKA lasa lekcijas un vada praktiskas valodas nodarbības studentiem, sniedzot iespēju iepazīt bagāto Itālijas kultūru, apgūt skanošo itāļu valodu un atklāt iespējamos ceļus starpkultūru sakariem. Gūtā izglītība un pieredze darbā ar skolēniem Itālijas skolās (Turīnā, Kjetī) kā psihologam, ļauj studentiem Latvijā piedāvāt kvalitatīvu, aktuālu un saistošu mācību procesu.

Pilnais apraksts
Ilze Norvele
Docente

Ilze Norvele kopš 2004. gada Latvijas Kultūras akadēmijā pasniedz angļu valodu. Ilze Norvele ieguvusi izglītības maģistra grādu Ņujorkas Štata Universitātē Bufalo, ASV, maģistra grādu konferenču tulku izglītībā Ženēvas Universitāte (Šveice), kā arī pedagoģijas doktora grādu LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūtā pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē (promocijas darbs „Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās” (2007)).

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Gunta Ošeniece
Lektore

Lektore Gunta Ošeniece ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2002. gada. Strādā Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā, Vācu valodas un kultūras nodaļā, kur viņas galvenais uzdevums ir nodrošināt studentiem labu vācu valodas zināšanu apguvi.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Elita Saliņa
Asociētā profesore

Filoloģijas doktore E. Saliņa ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2007. gada. Strādājusi LU Moderno valodu fakultātē. Par literatūrzinātnes problēmām uzstājusies starptautiskās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts