Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija)

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Doktora studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

  

»

 

Tiks precizēts

Studiju maksa gadā

 

»

 

2700 EUR

Studiju ilgums

 

»

 

3 gadi (6 semestri)

Studiju valoda

 

»

 

Latviešu

Iegūstamais grāds » 

Zinātņu doktora grāds (PhD)

Studiju norises vieta » 

Rīga, Ludzas iela 24

Starptautiskās mobilitātes iespējas »  

Studijas un prakses ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, ārvalstu valdību stipendijas un dalība vasaras skolās

Programmas vadītāja » 

Prof. Zane Šiliņa

PROGRAMMAS MĒRĶIS

ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus humanitārajās zinātnēs un mākslās, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan pasaulē.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Humanitārajās un mākslas zinātnēs Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro un mākslas zinātņu, kā arī to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi vērsti uz strapdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē, tai skaitā sekojošu tematu izpēti: kultūras un radošo industriju kā sektora attīstības ekonomiskie, politiskie un radošie priekšnoteikumi, radošo industriju nozares (tai skaitā audiovizuālās un muzeju nozares sektora) attīstība, valodas un komunikācijas modeļu izmantošana kultūras un radošo industriju sektorā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi var tikt aizstāvēti Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomē, kā arī citās profilam atbilstošās padomēs Latvijā vai citās valstīs. 

STUDIJU REZULTĀTI

1. iegūtas padziļinātas un starptautiskā akadēmiskā diskusijā balstītas teorētiskās zināšanas humanitārajās zinātnēs un mākslās;

2. izpratne par aktuālajām mākslas zinātnes teorētiskajām pieejām un to pielietojuma prasmes kultūras un mākslas nozares problēmu analīzē;

3. iegūtas zināšanas par kultūras un mākslas fenomenu empīriskās izpētes metodoloģiskajām pieejām, tajā skaitā starpdisciplināriem pētnieciskiem dizainiem, un prasme tās piemērot konkrētu problēmjautājumu un tematu izpētē;

4. attīstīta spēja zinātniskās zināšanas komunicēt akadēmiskā un lietišķā vidē, identificēt to pielietojumu kultūras un mākslas nozares attīstībā;

5. pilnveidota prasme sagatavot zinātniskās publikācijas atbilstoši starptautiskās akadēmiskās kopienas prasībām;

6. spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, dot inovatīvu zinātnisko zināšanu papildinājumu mākslas zinātnē un kultūras teorijas attīstībā

Piesakoties studijām 2022. studiju gadā (reflektantu pieteikumu pieņemšana plānota 22.08.2022. – 26.08.2022.), reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

✔ pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

✔ kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju – Akadēmijā ievēlētu docētāju – sagatavotu un abu personu parakstītu izvēlētās promocijas darba tēmas pamatojumu, kā arī pētījuma teorētiskās bāzes raksturojumu (3–5 lpp.);

✔ Akadēmijas katedras vai citas zinātniskās vai akadēmiskās iestādes rekomendāciju/as vai atbilstoša speciālista ieteikuma vēstuli/es;
publicēto zinātnisko rakstu kopijas;

✔ CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība zinātniskās pētniecības jomā;

✔ maģistra grādu vai tam pielīdzināmas augstākās izglītības iegūšanu apliecinoša dokumenta kopiju;

✔ pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

✔ maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu: 35 EUR

 


INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJAS MAKSU

Rekvizīti maksājuma veikšanai
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr.: 90000039164
Valsts kase TRELLV22 
Konta nr.: LV60TREL9220020000000
Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Reģistrācijas maksu var samaksāt ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā)

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

 

 

 

✔ Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

✔ Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.


Pēc pieteikuma reģistrēšanas reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu vienas darba dienas laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS, kur pieejama aktuālā informācija par konkursa norisi.

Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts. Neskaidrību gadījumā rakstīt: studijas@lka.edu.lv.

PĀRRUNAS ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu Doktora studiju programmā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību un sagatavotību studijām LKA doktora studiju programmā “Mākslas”.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā.

Pārrunu vērtēšanas kritēriji:

  • promocijas darba pieteikuma zinātniskā kvalitāte;
  • iestrādes plānotā promocijas darba tēmas izpētē (publicētie zinātniskie raksti, piedalīšanās konferencēs un pētnieciskajos projektos);
  • promocijas darba tēmas aktualitāte un atbilstība LKA prioritārajiem pētniecības virzieniem;
  • maģistratūras studiju laikā uzrādītās pētnieciskā darba iemaņas, iespējamā promocijas darba vadītāja vai citas rekomendācijas un ieteikuma vēstules;
  • darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LKA;
  • pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija.

Pārrunās reflektantam jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu.

2003

Deniss Hanovs "Laikraksts „Baltijas Vēstnesis” – latviešu pilsonības kultūras forums"

2005

Rūta Muktupāvela „Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze”

2007

Inga Pērkone-Redoviča „Kino Latvijas kultūras kontekstā. 1920.–1940.”  

Zane Šiliņa "Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā"

Nadežda Pazuhina „Latvijas vecticībnieku kultūras prakses: 20. gadsimta pieredze”

Ieva Vītola „Kultūrvēsturiskā ainava folkloristikas un arheoloģijas starpdisciplinārajā skatījumā: apslēptās mantas vietas un mantas meklēšana Latvijā”

2009

Ieva Pauloviča „Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660 – 1710)”

2011

Anita Vaivade „Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās”

2012

Anna Kalve „Konceptuālās metaforas fenomens”

2013

Baiba Tjarve „Institucionālās pārmaiņas Latvijas kultūrā postkomunistiskās pārejas periodā no 1991. gada līdz 2010. gadam”

Elīna Krasovska „Metonīmija un figuratīvā domāšana: kognitīvās stilistikas pieeja”

2014

Zane Radzobe „Alvja Hermaņa režija: tradīcijas un novatorisms”

Inga Sindi „Dzīvesstāsts teātrī: stāstīšanas motīvi un stratēģijas”

2015

Andris Vecumnieks „Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa”

Dāvis Sīmanis "Vēstures naratīva konstrukcija kino: Dienvidu Renesanses modelis”

Laila Niedre „Die Rolle der deutschen Sprache in der Kommunikation der lettischen Wissenschaft im transkulturellen Kontext des 21. Jahrhunderts”

2016

Astra Spalvēna "Ēdiena adaptāciju zīmju sistēmās kultūrkontekstuālā analīze"

Ieva Pīgozne "Krāsas un to nozīme baltu 3.-13. gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā"

2017

Zeltīte Barševska „Etnicitātes reprezentācijas tradicionālajā mākslā. Latgaliešu un Latgales vecticībnieku 20. gs. rotāto dvieļu piemērs”

2018

Valda Čakša "Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 – 1941)"

2021

Valda Vidzemniece “Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē”

Rita Lūriņa “Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi)”

Kultūras teorijas un vēstures katedra

Programmas vadītāja: prof. Zane Šiliņa, zane.silina@lka.edu.lv


Uzzini visu par studijām!
info@lka.edu.lv, 67114807

Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Anita Načisčione
Profesore

Filoloģijas doktore A. Načisčione ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1998. gada. Piedalās vairākos starptautiskos zinātniskos projektos. Viņas zinātniskās intereses ir: stilistika, kognitīvā stilistika, frazeoloģija, tulkošana, identitāte, svešvalodu mācīšanas metodika.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Rūta Muktupāvela, Ph.D. kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, LKA rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (2017-2021), Latvijas Augstskolu profesoru valdes priekšsēdētāja vietniece, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Elita Saliņa
Docente

Filoloģijas doktore E. Saliņa ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2007. gada. Strādājusi LU Moderno valodu fakultātē. Par literatūrzinātnes problēmām uzstājusies starptautiskās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts