Profesionālā doktora studiju programma "Mākslās", LKA apakšprogramma "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja"

Plānotā uzņemšana 2020. gadā

Kategorija: Doktora studijas

Pilna laika studijas

JVLMA, LKA un LMA kopīgā profesionālā doktora studiju programma "Mākslās", LKA apakšprogramma "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja"


Plānotā studiju uzsākšana: 2020. gadā (pēc programmas licencēšanas)
Studiju vietas: programmā paredzētas budžeta un maksas studiju vietas 
Studiju maksa: tiks precizēta pēc studiju programmas licencēšanas 
Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) 
Studiju valoda: latviešu un angļu 
Iegūstamais grāds: profesionālais doktora grāds mākslās 
Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās 
Prakse: Skatuves vai audiovizuālās mākslas prakse; Augstskolas prakse 
Studiju norises vietas: Latvijas Kultūras akadēmija un tās struktūrvienības, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Pirmo reizi Latvijā izstrādāta profesionālā doktora studiju programma - JVLMA, LKA un LMA kopīgā Profesionālā doktora studiju programma Mākslās. Tā ir sagatavota licencēšanai, un doktorantu uzņemšana plānota 2020. gada rudenī.

Programma izstrādāta ESF projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (Nr.8.2.1.0/18/A/009) ietvaros.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 617 – “Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās” prasībām, kuras attiecas uz profesionālā doktora līmeņa studiju organizāciju.

Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kultūras, sabiedrības un sociālajām vajadzībām atbilstošas, mākslinieciskajā jaunradē un zinātnē balstītas, kā arī mākslinieciskajā praksē piemērojamas profesionālās studijas, kuru rezultātā tiek iegūtas zinātniskā pētniecībā balstītu mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmes un attīstītas praktiskas iemaņas unikālu māksliniecisku ideju īstenošanā.

Studiju programmas uzdevumi ir:

1. sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas mūsdienu mākslās, tai skaitā mūzikā un skatuves mākslā, vizuālā mākslā un dizainā, audiovizuālā mākslā, teātrī un laikmetīgā dejā, to teorētisko koncepciju attīstības tendencēs, starpdisciplinārā mijiedarbībā, mākslinieciskās un pētnieciskās prakses vienotībā un mijiedarbībā un pētniecībā balstīto prakšu modeļos un metodēs;

2. apgūt prasmes patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties mākslinieciskās jaunrades pētījumiem un mākslinieciskai jaunradei atbilstošas metodes un pielietot iegūtās zināšanas, īstenojot mākslinieciski augstvērtīgus mākslinieciskos

projektus, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu projektus, kuri sniedz tiešu ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dod jaunu izpratni esošām zināšanām;

3. iegūt spēju efektīvi komunicēt par savu profesionālo māksliniecisko un pētniecībā balstīto māksliniecisko darbību gan ar šauru speciālistu loku, gan plašāku sabiedrību;

4. iegūt spēju, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt augstākās sarežģītības līmeņa aktuālos jautājumus, kas saistīti ar savu mākslinieciskās darbības jomu un tās attīstību;

5. iegūt spēju plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma mākslinieciskās jaunrades projektus, tai skaitā starptautiskus.

Reģistrējoties doktora studiju programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants aizpilda pieteikuma anketu LKA mājas lapā: www.lka.edu.lv.

Reģistrējoties studijām Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās apakšprogrammā “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja”, reflektants

1. iesniedz pieteikumu studijām (noteikta parauga veidlapa), kurā reflektants arī apliecina, ka ir iepazinies ar Akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem un Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumiem studējošajiem un piekrīt tos ievērot;

2. iesniedz kopā ar iespējamo mākslinieciskās jaunrades darba projekta vadītāju – Akadēmijā ievēlētu docētāju - sagatavotu un abu personu parakstītu mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu (pieteikuma apjoms – no 18000 līdz 36000 rakstu zīmēm), kurā sniegts mākslinieciskās jaunrades darba projekta tēma pamatojums, kā arī ieskats pētniecībā balstītā mākslinieciskās jaunrades darba projekta problemātikā un piedāvātajos risinājumos;

3. iesniedz Akadēmijas Skatuves mākslas katedras, Audiovizuālās mākslas katedras vai darba vietas rekomendāciju/as vai atbilstoša speciālista ieteikuma vēstuli/es;

4. iesniedz savu mākslinieciskās jaunrades darbu un publikāciju sarakstu (pievienojot publikāciju kopijas);

5. iesniedz dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae), kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība mākslinieciskās jaunrades un pētniecības jomā, kā arī norādītas ziņas par bakalaura un maģistra vai citām iepriekš iegūtajām izglītībām;

6. uzrāda pasi vai personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID) un iesniedz dokumenta kopiju;

7. uzrāda maģistra grādu vai tam pielīdzināmas augstākās izglītības iegūšanu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju;

8. reflektants, kurš ir izvēlējies studijas angļu valodā, bet kurš iepriekšējo izglītību (vidējo izglītību, bakalaura vai maģistra izglītību) nav ieguvis angļu valodā, iesniedz arī starptautisku testēšanas institūciju izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto vērtējumu angļu valodā, kas atbilst vismaz B2 līmenim;

9. pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

Pārrunas

 • Starpdisciplinārie kultūras un mākslas studiju aspekti (īsteno LKA),
 • Audiovizuālās un skatuves Mākslas aktuālās tendences (īsteno LKA),
 • Pētniecības metodes audiovizuālajā un skatuves mākslā (īsteno LKA),
 • Mākslu mijiedarbība un loma 20.–21. gadsimta norišu kontekstā (īsteno JVLMA),
 • Art of Living on Art (Māksla dzīvot no mākslas) (īsteno JVLMA),
 • Māksla un filosofija (īsteno LMA),
 • Mūsdienu mākslas un dizaina konteksti (īsteno LMA),
 • Teorētiskā pētījuma izstrāde,
 • Mākslinieciskā pētniecība mūzikā (īsteno JVLMA),
 • Pētniecības metodes mākslā un dizainā, māksliniecisko pētījumu metodoloģija (īsteno LMA),
 • Doktorantu pētnieciskie semināri
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts