Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS STUDIJU PROGRAMMA, IZSTRĀDĀTA SADARBĪBĀ AR VIDZEMES AUGSTSKOLU

 

 

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

  

»

 

Tiks precizēts

Studiju maksa gadā

 

»

 

Tiks precizēta

Studiju ilgums

 

»

 

2 gadi (4 semestri)

Studiju valoda

 

»

 

Latviešu un angļu

Iegūstamais grāds

 

»

 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās

Studiju norises vieta

 

»

 

Latvijas Kultūras akadēmija, tās struktūrvienības

Specializācijas prakse

 

»

 

Prakse kultūras mantojuma institūcijās 

Starptautiskās mobilitātes iespējas

 

»

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Programmas vadītāja » 

Elīna Vikmane

Nodarbību plānojums » 
Ceturtdienas (attālināti), piektdienu vakari, sestdienas

 

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

PROGRAMMAS MĒRĶIS
Programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes paradigmas maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kas pieprasa jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi. 

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos.

 

PROGRAMMAS APRAKSTS

Programmas saturs veidots atbilstoši tādām Eiropas Savienības aktuālajām tendencēm kā nepieciešamība kultūras mantojumā veicināt līdzdalīgu un atvērtāku pārvaldības procesu, kas orientēts arī uz vietējo iedzīvotāju iesaisti, kultūras mantojuma ilgtspēja, digitalizācija un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana, lai mantojumu padarītu pieejamu un piesaistošu.

Būtiska ir arī kultūras mantojuma ekonomiskā potenciāla atzīšana, kritiskās mantojuma studijas, mantojuma interpretācija un pārinterpretācija, moderna komunikācija, starpdisciplinaritāte un sadarbība mantojuma nozares profesionāļu vidū, speciālisti ar plašu zināšanu loku par nozari, tūrisma nozares izaicinājumi.

Šīs tendences vadījušas studiju programmas satura izstrādi, kuru veido trīs daļas:  

 • Kultūras mantojuma sadaļa aplūko kultūras mantojumu no dažādām perspektīvām, tā veidus (kā līdzībās, tā atšķirībās), lai teorētiskā līmenī diskutētu par  kultūras mantojuma studijām un parādītu, kā dažādu faktoru ietekmē attīstījusies izpratne par mantojumu. Akcents likts uz mantojumu kā (ekonomisku, izglītības, brīvā laika, tūrisms, sabiedrības integrācijas u.c.) resursu.
 • Pārvaldības tematiskā sadaļa vērsta uz mūsdienīgas kultūras mantojuma organizācijas stratēģiskās vadības aspektiem - tādas organizācijas, kas spējīgas sekot līdzdalīgas mantojuma pārvaldības pieejai un īstenot kultūras mantojuma potenciālu (tai skaitā ekonomisko), tai pat laikā prioritezējot mantojuma aizsardzību un sabiedrības iesaisti. Organizāciju stratēģiskā vadība, integrētā mārketinga komunikācija, radošā uzņēmējdarbība sabalansēta ar atmiņas organizāciju pārvaldību.
 • Interpretācijas un komunikācijas sadaļa vērsta uz sabiedrības iesaistes veicināšanu mantojuma pārvaldībā, moderniem, sabiedrībai draudzīgiem un saistošiem mantojuma interpretācijas veidiem, lai skaidrotu mantojuma vērtību. 

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma, tā pārvaldības un komunikācijas jomā aktuālu tēmu apguvi, programmas obligātās izvēles daļā 2 kredītpunkti atvēlēti tā saucamajai mainīgajai daļai jeb vieslektoriem. 

Programma ietver arī Specializācijas praksi 2 KP apjomā.

NB! Daļa studiju kursu notiek tikai angļu valodā.

 

STUDIJU REZULTĀTI

 • Spēja patstāvīgi formulēt un kritiski interpretēt kultūras mantojuma procesus vietējā un starptautiskā mērogā
 • Kultūras mantojuma nozares un sistēmas Latvijā un starptautiski pārzināšana
 • Kultūras mantojuma veidu un izpausmju, ar mantojumu saistīto procesu, tiesiskā regulējuma, starptautisko un vietējo iniciatīvu pārzināšana
 • Izpratne par sadarbības un starpdisciplinaritātes nepieciešamību nozarē, spēja orientēties dažādos kultūras mantojuma (un to institūciju) resursos un rīkos
 • Spēja veidot dažādus stāstus, izmantojot modernus un radošus rīkus, kultūras mantojuma komunikācijai
 • Izpratne un spēja īstenot dažādus kultūras mantojuma pārvaldības veidus (dažādos  līmeņos, piem., institucionāli un pašvaldībā, dažādās formās, piemēram, caur kopienas iniciatīvu vai uzņēmējdarbības veidā), piesaistīt resursus pārvaldības īstenošanai
 • Spēja patstāvīgi izmantot humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes pētnieciskajā darbībā 

 

MĒRĶAUDITORIJA

Programmas mērķauditorija  ir cilvēki ar bakalaura (vai līdzvērtīgu) grādu humanitārās vai sociālās zinātnēs ar jau esošu praktisko pieredzi kultūras mantojuma un ar to saistītās institūcijās vai ar interesi to uzsākt, kā arī cilvēki ar vairāku gadu profesionālo pieredzi kultūras mantojuma jomā un jebkuru zinātņu bakalaura grādu (vai līdzvērtīgs).  

Kā mērķauditoriju redzam ne tikai atmiņas institūciju, ar mantojumu saistītu  valsts iestāžu, pašvaldību darbiniekus, bet arī kultūras centru vadītājus, tūrisma, restaurācijas, mantojuma vietu, aģentūru darbiniekus, kā arī tos, kas vēlas īstenot uz kultūras mantojumu balstītu vai ar to saistītu uzņēmējdarbību.

Programmas struktūru veido trīs tematiskie bloki - kultūras mantojums un tā aizsardzība, pārvaldība, komunikācija un interpretācija, kā arī akadēmiskie studiju kursi - prakse, maģistra darbs, pētniecības dizains.

 Mantojuma daļā ietilpst tādi kursi kā Ievads kultūras mantojuma studijās, Kultūras mantojuma tiesības un ētika, Kultūras mantojuma veidi un to saglabāšana, kultūras un starpkultūru studijas, Kultūras mantojuma ilgtspēja. 

 Komunikācijas un interpretācijas daļā ietilpst tādi kursi kā Kultūras mantojuma interpretācija, Kultūras mantojums kā tūrisma resurss, Ekspozīcija kā kultūras mantojuma interpretācijas un komunikācijas rīks, Radošās domāšanas metodes, Integrētā komunikācija, Kultūras mantojuma komunikācijas pedagoģiskie aspekti.

Pārvaldības daļā ietilpst tādi kursi kā Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība, Sadarbība Baltijas reģiona mantojuma pārvaldībām, Resursu piesaiste, Kultūras mantojuma digitalizācija, Uzņēmējdarbība radošajās un kultūras industrijās, Stratēģiskā vadība.

 

Uzņemšanas noteikumi MAĢISTRA studiju programmās

PIRMS PIESAKIES STUDIJĀM, IZLASI, KĀDA VEIDA DOKUMENTI IR JĀPIEVIENO PIETEIKUMAM

 

 

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

✔ pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

✔ augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

✔ CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts):

Programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” reflektantiem CV obligāti jānorāda angļu valodas prasmes.

✔ Motivācijas vēstule:

Programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” reflektanti motivācijas vēstulē (3000–5000 rakstzīmju apjomā) pamato motivāciju studijām šajā programmā (t.sk. līdzšinējo akadēmisko studiju pieredzi, tostarp pētniecisko metožu lietošu un pieredzi/saikni ar kultūras mantojuma jomu), kā arī izklāsta maģistra darba tēmas ieceri.

 pieteikumam var pievienot arī sertifikātus un citus dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

✔ maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR.

 

 


INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJAS MAKSU

Rekvizīti maksājuma veikšanai
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr.: 90000039164
Valsts kase TRELLV22 
Konta nr.: LV60TREL9220020000000
Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Reģistrācijas maksu var samaksāt ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā)

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1.grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas atbrīvoti.   

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

 

 

 

✔ Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

✔ Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.

 


Pēc pieteikuma reģistrēšanas reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu vienas darba dienas laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS, kur pieejama aktuālā informācija par konkursa norisi.

Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts. Neskaidrību gadījumā rakstīt: studijas@lka.edu.lv.

 

Lai pretendētu uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, tiek ņemts vērā reflektanta PĀRRUNU vērtējums.

 

PĀRRUNAS

 

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā. Pārrunās reflektantam  jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu.

Pārrunu galvenais mērķis ir izprast pretendenta motivāciju, izvēloties šo programmu, kā arī konstatēt viņa piemērotību studijām un darbam izvēlētajā jomā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību izvēlētajam studiju virzienam.

Pārrunas sastāv no četrām tematiskām sadaļām: 

 1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem, tiek noskaidrota motivācija studijām šajā programmā.
 2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par līdzšinējo akadēmisko studiju pieredzi, reflektanta saikni ar kultūras mantojuma jomu un priekšstatiem par aktualitātēm kultūras mantojuma jomā lokālā un globālā kontekstā.
 3. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī priekšstati par iespējām atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu. Komisijas var uzdot papildu jautājumus par kultūras matojumu, kā arī iecerēm attiecībā uz akadēmisko un profesionālo karjeru.
 4. Tiek novērtētas reflektanta angļu valodas zināšanas.

 

"Esmu par programmu sajūsmā. Izcila, pārdomāta programma, kas iedod visas nepieciešamās kompetences kultūras mantojuma jomā strādājošajiem un tiem, kuri vēlētos savu karjeru ar to saistīt"  (Kristīne Skrīvere, Cēsu muzeja direktore)

 
"Programma ir izveidota vispusīga, dziļa un pasniedzēju atdeve ir vērtējama ar izcilību" (Liene Johansone, Olaines muzeja direktore)
 
"Sākot šo maģistra studiju programmu nebija pat nojausma par šīs studiju programmas daudzpusību, kvalitāti un interaktivitātes risinājumiem studiju procesā" (Lelde Puisāne, Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte)
 
 "Pasniedzēji ir izcili, kas katrs ar savām metodēm mēģina panākt, ka skatāmies un analizējam kultūru, mantojumu, notikumus un politiskos lēmumums plaši un pietiekami kritiski."
 
"Vēl viens vērtīgs ieguvums ir kursabiedri – kaismīgi un aizrautīgi savas jomas profesionāļi, ar kuriem ir ne tikai aizraujoši studēt, bet noteikti būs aizraujoši sadarboties nākotnē" (Ilona Matvejeva, Latvijas Nacionālā teātra producente)
 
"Tā ir liela privilēģija šei būt kopā ar tik dažādiem, bet tik interesantiem un iedvesmojošiem kursa biedriem. Teorētiskos ideālus un priekšstatus varam salīdzināt ar savu praktisko darbu. Ļoti interesantas diskusijas!" (Eva Koljera, Āraišu ezerpils vadītāja)
 
 "Programmas galvenā vērtība ir spēcīga starptautiska pasniedzēju komanda, kā arī kursabiedri - izcilas personības katrs savā profesionālajā jomā" (Laura Slaviņa, aģentūras OZOLS.IR vadītāja)

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra

Programmas direktore: Elīna Vikmaneelina.vikmane@lka.edu.lv

Elīna Vikmane ir doktorante LKA programmā “Kultūras teorija”, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte Kultūras mantojuma nozares komisijā, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle un vadītāja.


 67114807

 uznemsana@lka.edu.lv

Dagnija Baltiņa
Vieslektore

Dagnija Baltiņa ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore. Viņa ir ieguvusi vēstures bakalaura grādu Latvijas Universitātē un maģistra grādu kultūras mantojuma studijās Brandenburgas Tehniskajā universitātē (Vācija) un Dīkinas universitātē (Austrālija).

Pilnais apraksts
Frans Brouwer
Viesprofesors

Frans Brouwer lectures currently on cultural policy, arts management, cultural entrepreneurship and cultural economics at the Erasmus University Rotterdam and the Academy of Culture in Riga. He conducts musicological research and supervises master students with their thesis research. Moreover, as a freelancer he is involved in various cultural projects, such as curator for the Christiansfeld Festival (Denmark, 2015), founder of the European Opera Academy (2014-2017) and consultancy work. This year (2021) he is establishing a Summer Academy Cultural Entrepreneurship & Leadership for advanced master students and professionals in the cultural sector from transition countries, a cooperation between the Erasmus University Rotterdam and Ljubljana University.

Pilnais apraksts
Danute Grīnfelde
Vieslektore

Danute Grīnfelde ir vēstures maģistre ar pieredzi daudzveidīgu kultūras mantojuma izglītības projektu īstenošanā. Karjeru sākusi kā vēstures skolotāja un turpinājusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļā, vēlāk veidojot izglītības programmas arī citiem muzejiem un mantojuma institūcijām. Īstenotie projekti saistīti gan ar metodisku līdzekļu veidošanu (Stunda muzejā, 2014; Dzīve Latvijas PSR, 2017), gan atmiņu vākšanu (Baltijas Ceļa stāsti, 2014), orientēšanās spēlēm (Rīga 1944, 2019; Rīgas Jūgedstila stāsti, 2019), slēpņošanas uzdevumiem (Neredzamā bibliotēka, 2020) un izlaušanās istabu (Bēgļu gaitās, 2019).

Pilnais apraksts
Gatis Kampernovs
Vieslektors

Gatim Kampernovam ir maģistra grāds tūrismā. Uzņēmējs tūrisma jomā, kas pabijis vairāk nekā 70 pasaules valstīs, apkopojot piemērus un pieredzes savam pasniedzēja darbam. Kā vieslektors pasniedz ar tūrismu saistītus kursus Vidzemes augstskolā un Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pilnais apraksts
Ullrich Kockel
Viesprofesors

Ullrich Kockel is currently Professor of Cultural Ecology and Sustainability at Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, Visiting Professor in Social Anthropology at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, and Emeritus Professor of Ethnology at Ulster University, Northern Ireland. He was elected to the United Kingdom’s Academy of Social Sciences in 2003, and the Royal Irish Academy in 2012. During his time as President of SIEF, the International Society for Ethnology and Folklore (2008-13), he established the SIEF Working Group on Place Wisdom, and from 2007 to 2018 he was editor-in-chief of the Anthropological Journal of European Cultures.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Rūta Muktupāvela, Ph.D. kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, LKA rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (2017-2021), Latvijas Augstskolu profesoru valdes priekšsēdētāja vietniece, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore.

Pilnais apraksts
Vija Ozola
Vieslektore

Arhīvniecības jomā darbojas no 2006.gada. No 2009.-2012. gadam Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekle. Iepriekšējā darba pieredze- Uzņēmumu reģistra valsts notāre un Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze. Kopš 2016. gada Latvijas Nacionālā arhīva juriste, kā arī no 2019.gada atbildīgā par fizisko personu datu aizsardzību Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Pilnais apraksts
Anca Claudia Prodan
Vieslektore

Anca Claudia Prodan, Ph.D., ir zinātniskā konsultante Kultūras mantojuma studiju institūtā Berlīnē. Viņai ir grāds filozofijā, antropoloģijā un pasaules mantojuma studijās, un viņa vairāk nekā desmit gadus strādā kā pasniedzēja un pētniece. Viņa ir iniciējusi akadēmiskos pētījumus par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa” un ir Izglītības un pētniecības apakškomitejas locekle programmā.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas augstskolās pasniedz jau 35 gadus, savukārt
Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas
universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts
Kristīne Tjarve
Vieslektore

Kristīne Tjarve, Mg. paed., komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma "C SMART" vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes priekšsēdētāja. Kristīne ir pārliecināta, ka mūžizglītībai ir liela vērtība, tādēļ nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes un labprāt ar lielu degsmi dalās pieredzē ar citiem.

Pilnais apraksts
Anita Vaivade
Docente

Dr. art., Latvijas Kultūras akadēmijā docē kopš 2006. gada, kad uzsāka doktorantūras studijas pēc maģistra grādu iegūšanas socioloģijā Parīzes IV Sorbonas Universitātē un tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Līdztekus Kultūras, komunikācijas un informācijas sektora vadītājas pienākumiem UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (2006–2012), Anita Vaivade aizstāvēja doktora disertāciju par tēmu Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās (2011).

Pilnais apraksts
Linda Veliverronena
Vieslektore

Linda Veliverronena Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju virzienā docē studiju kursus, kas saistīti ar ceļotāju uzvedību, starpkultūru komunikāciju, kvalitatīvajām pētījumu metodēm, prognozēšanu. Tartu Universitātē ieguvusi doktora grādu komunikācijā un mediju studijās, Vidzemes Augstskolā profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un Latvijas Kultūras Akadēmijā maģistra grādu mākslās.

Pilnais apraksts
Elīna Vikmane
Vieslektore

Elīna Vikmane (Mg.sc.pol.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas programmas “Kultūras teorija” doktorante, pētot Latvijas muzeju sociālo lomu, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle un Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte kultūras mantojuma nozarē.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts