Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

Uzņemšana 2020. gadā // Programma tiek gatavota licencēšanai

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS STUDIJU PROGRAMMA,
IZSTRĀDĀTA
 SADARBĪBĀ AR VIDZEMES AUGSTSKOLU

Studiju uzsākšana: 2020. gadā 
Studiju vietas: programmā paredžetas budžeta un maksas studiju vietas
Studiju maksa: tiks precizēta pēc studiju programmas licencēšanas
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) 
Studiju valoda: latviešu un angļu 
Iegūstamais grāds: Mākslas maģistra grāds radošajās industrijās
Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās 
Specializācijas prakse: prakse kultūras mantojuma institūcijās 
Studiju norises vietas: Latvijas Kultūras akadēmija, tās struktūrvienības
Studiju norises laiki: piektdienas un brīvdienas

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

PROGRAMMAS MĒRĶIS
Programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes paradigmas maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kas pieprasa jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi. 

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Programmas saturs veidots atbilstoši tādām Eiropas Savienības aktuālajām tendencēm kā nepieciešamība kultūras mantojumā veicināt līdzdalīgu un atvērtāku pārvaldības procesu, kas orientēts arī uz vietējo iedzīvotāju iesaisti, kultūras mantojuma ilgtspēja, digitalizācija un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana, lai mantojumu padarītu pieejamu un piesaistošu.

Būtiska ir arī kultūras mantojuma ekonomiskā potenciāla atzīšana, kritiskās mantojuma studijas, mantojuma interpretācija un pārinterpretācija, moderna komunikācija, starpdisciplinaritāte un sadarbība mantojuma nozares profesionāļu vidū, speciālisti ar plašu zināšanu loku par nozari, tūrisma nozares izaicinājumi.

Šīs tendences vadījušas studiju programmas satura izstrādi, kuru veido trīs daļas:  

 • Kultūras mantojuma sadaļa aplūko kultūras mantojumu no dažādām perspektīvām, tā veidus (kā līdzībās, tā atšķirībās), lai teorētiskā līmenī diskutētu par  kultūras mantojuma studijām un parādītu, kā dažādu faktoru ietekmē attīstījusies izpratne par mantojumu. Akcents likts uz mantojumu kā (ekonomisku, izglītības, brīvā laika, tūrisms, sabiedrības integrācijas u.c.) resursu.
 • Pārvaldības tematiskā sadaļa vērsta uz mūsdienīgas kultūras mantojuma organizācijas stratēģiskās vadības aspektiem - tādas organizācijas, kas spējīgas sekot līdzdalīgas mantojuma pārvaldības pieejai un īstenot kultūras mantojuma potenciālu (tai skaitā ekonomisko), tai pat laikā prioritezējot mantojuma aizsardzību un sabiedrības iesaisti. Organizāciju stratēģiskā vadība, integrētā mārketinga komunikācija, radošā uzņēmējdarbība sabalansēta ar atmiņas organizāciju pārvaldību.
 • Interpretācijas un komunikācijas sadaļa vērsta uz sabiedrības iesaistes veicināšanu mantojuma pārvaldībā, moderniem, sabiedrībai draudzīgiem un saistošiem mantojuma interpretācijas veidiem, lai skaidrotu mantojuma vērtību. 

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma, tā pārvaldības un komunikācijas jomā aktuālu tēmu apguvi, programmas obligātās izvēles daļā 2 kredītpunkti atvēlēti tā saucamajai mainīgajai daļai jeb vieslektoriem. 

Programma ietver arī Specializācijas praksi 2 KP apjomā.

NB! Daļa studiju kursu notiek tikai angļu valodā.

STUDIJU REZULTĀTI

 • Spēja patstāvīgi formulēt un kritiski interpretēt kultūras mantojuma procesus vietējā un starptautiskā mērogā
 • Kultūras mantojuma nozares un sistēmas Latvijā un starptautiski pārzināšana
 • Kultūras mantojuma veidu un izpausmju, ar mantojumu saistīto procesu, tiesiskā regulējuma, starptautisko un vietējo iniciatīvu pārzināšana
 • Izpratne par sadarbības un starpdisciplinaritātes nepieciešamību nozarē, spēja orientēties dažādos kultūras mantojuma (un to institūciju) resursos un rīkos
 • Spēja veidot dažādus stāstus, izmantojot modernus un radošus rīkus, kultūras mantojuma komunikācijai
 • Izpratne un spēja īstenot dažādus kultūras mantojuma pārvaldības veidus (dažādos  līmeņos, piem., institucionāli un pašvaldībā, dažādās formās, piemēram, caur kopienas iniciatīvu vai uzņēmējdarbības veidā), piesaistīt resursus pārvaldības īstenošanai
 • Spēja patstāvīgi izmantot humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes pētnieciskajā darbībā 

Programmas struktūru veido trīs tematiskie bloki - kultūras mantojums un tā aizsardzība, pārvaldība, komunikācija un interpretācija, kā arī akadēmiskie studiju kursi - prakse, maģistra darbs, pētniecības dizains.

 Mantojuma daļā ietilpst tādi kursi kā Ievads kultūras mantojuma studijās, Kultūras mantojuma tiesības un ētika, Kultūras mantojuma veidi un to saglabāšana u.c. 

 Komunikācijas un interpretācijas daļā ietilpst tādi kursi kā Mantojuma interpretācija, Ekspozīcija kā kultūras mantojuma interpretācijas un komunikācijas rīks, Radošās domāšanas metodes u.c.

Pārvaldības daļā ietilpst tādi kursi kā Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība, Resursu piesaiste, Uzņēmējdarbība (radošajās un kultūras industrijās) u.c.

 

Programmas mērķauditorija  ir cilvēki ar bakalaura (vai līdzvērtīgu) grādu humanitārās vai sociālās zinātnēs ar jau esošu praktisko pieredzi kultūras mantojuma un ar to saistītās institūcijās vai ar interesi to uzsākt, kā arī cilvēki ar vairāku gadu profesionālo pieredzi kultūras mantojuma jomā un jebkuru zinātņu bakalaura grādu (vai līdzvērtīgs).  

Kā mērķauditoriju redzam ne tikai atmiņas institūciju, ar mantojumu saistītu  valsts iestāžu, pašvaldību darbiniekus, bet arī kultūras centru vadītājus, tūrisma, restaurācijas, mantojuma vietu, aģentūru darbiniekus, kā arī tos, kas vēlas īstenot uz kultūras mantojumu balstītu vai ar to saistītu uzņēmējdarbību.

 

Dokumentu iesniegšana plānota 2020.gada 24.-28.augustā. Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

 1. pases vai identifikācijas kartes kopiju (uzrādot oriģinālu)
 2. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopiju (uzrādot oriģinālu) *
 3. CV **
 4. motivācijas vēstuli (3000–5000 zīmju apjomā) **
 5. divas fotokartītes (3x4 cm)
 6. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR  (neaizmirsti maksājumu veikt pirms dokumentu iesniegšanas!).

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu nav iespējams veikt uz vietas Kultūras akadēmijā, tādēļ tas ir jāizdara jau pirms tam! Līdzi jāņem tikai pārskaitījumu apliecinošs dokuments. Paldies par sapratni!


Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000


[*Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskā sinfomācijas centrā (informācija: www.aic.lv)

[**] Lūgums CV un motivācijas vēstuli iesniegt gan izdrukās, gan iesūtīt elektronisko kopiju uz: studijas@lka.edu.l

PĀRRUNAS

Pārrunas sastāv no šādām tematiskajām sadaļām:

 1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studijām apakšprogrammā.
 2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par kultūras nozares, kultūras mantojuma un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā, vērtējot reflektanta priekšzināšanas, izpratni par kultūras mantojuma situāciju Latvijā un spēju formulēt viedokli.
 3. Tā kā daļa programmas kursu notiek angļu valodā, tiek pārbaudītas pretendenta angļu valodas zināšanas.
 4. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī sagatavotība atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.

2020. gada 31.augusts - 4.septembris (datumi tiks precizēti)

 

Programmas vadītāja: Zane Balčus zane.balcus@lka.edu.lv

Uzzini visu par studijām! info@lka.edu.lv 67114807, 29107218

 
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts
Juris Tālivaldis Urtāns
Profesors

Arheologs debesīs, zem zemes, uz zemes un ūdenī. J.Urtāns 1988.g. Ļeņingradā aizstāvējis disertāciju „Latvijas senās kulta vietas”; Latvijas vēstures doktors kopš 1992., habilitētais mākslas zinātņu doktors kopš 1998.g., kad aizstāvēja disertāciju „Arheoloģijas piemineklis kā kultūrvēsturisks fenomens”.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts