Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS STUDIJU PROGRAMMA, IZSTRĀDĀTA SADARBĪBĀ AR VIDZEMES AUGSTSKOLU

 • Studiju valoda: Latviešu
 • Budžeta studiju vietas: 12*
 • Maksas studiju vietas: 10*
 • Studiju maksa gadā: 2700,- EUR*
 • Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
 • Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās
 • Studiju norises vieta: Latvijas Kultūras akadēmija, tās struktūrvienības / attālināti
 • Specializācijas prakse: prakse kultūras mantojuma institūcijās 
 • Starptautiskās mobilitātes iespējas: studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās
 • Nodarbību plānojums:  studijas plānotas hibrīdformātā, daļa nodarbību notiks klātienē, daļa – attālināti
 • Nodarbību norises laiks: ceturtdienu vakari (attālināti), piektdienu vakari un/vai sestdienu pirmā dienas puse (hibrīdformātā). Nodarbības notiek trīs semestrus, ceturtais semestris paredzēts maģistra darba izstrādei.
 • Programmas vadītāja: docente, PhDElīna Vikmane
 • Uzņemšanas noteikumi maģistra studijās 2024

* Informācija var tikt precizēta

 

PROGRAMMAS MĒRĶIS
Programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes paradigmas maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kas pieprasa jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi. 

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos.

 


Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

Programmas saturs veidots atbilstoši tādām Eiropas Savienības aktuālajām tendencēm kā nepieciešamība kultūras mantojumā veicināt līdzdalīgu un atvērtāku pārvaldības procesu, kas orientēts arī uz vietējo iedzīvotāju iesaisti, kultūras mantojuma ilgtspēja, digitalizācija un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana, lai mantojumu padarītu pieejamu un piesaistošu.

Būtiska ir arī kultūras mantojuma ekonomiskā potenciāla atzīšana, kritiskās mantojuma studijas, mantojuma interpretācija un pārinterpretācija, moderna komunikācija, starpdisciplinaritāte un sadarbība mantojuma nozares profesionāļu vidū, speciālisti ar plašu zināšanu loku par nozari, tūrisma nozares izaicinājumi.

An image

Šīs tendences vadījušas studiju programmas satura izstrādi, kuru veido trīs daļas:  

 • Mantojuma daļā ietilpst tādi kursi kā Ievads kultūras mantojuma studijās, Kultūras mantojuma tiesības un ētika, Kultūras mantojuma veidi un to saglabāšana, kultūras un starpkultūru studijas, Kultūras mantojuma ilgtspēja, Muzeoloģija, Kultūrainavas, Kultūras mantojuma semiotika 
 • Komunikācijas un interpretācijas daļā ietilpst tādi kursi kā Kultūras mantojuma interpretācija, Kultūras mantojums kā tūrisma resurss, Ekspozīcija kā kultūras mantojuma interpretācijas un komunikācijas rīks, Radošās domāšanas metodes, Integrētā komunikācija, Kultūras mantojuma komunikācijas pedagoģiskie aspekti.
 • Pārvaldības daļā ietilpst tādi kursi kā Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība, Starptautiskā sadarbība, Resursu piesaiste, Kultūras mantojuma digitalizācija, Uzņēmējdarbība radošajās un kultūras industrijās, Stratēģiskā vadība.

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma, tā pārvaldības un komunikācijas jomā aktuālu tēmu apguvi, programmas obligātās izvēles daļā 2 kredītpunkti atvēlēti tā saucamajai mainīgajai daļai jeb vieslektoriem un dalībai konferencēs, kā arī Specializācijas prakse 2 kredītpunktu apjomā. Pētnieciskās prasmes tiek stiprinātas gan ar kursa Pētniecības dizains un metodes palīdzību 5 kredītpunktu apjomā. Studiju pēdējā semestrī studējošie izstrādā un aizstāv maģistra darbu.

 

STUDIJU KURSI

 

PIETEIKŠANĀS PROCESS

Pieteikšanās maģistra studiju programmām norisināsies no 2024.gada 15. līdz 22.jūlijam, kad studijām varēs pieteikties LKA elektroniskajā uzņemšanas sistēma ➜ uznemsana.lka.edu.lv, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku.

Ja pieteikums sekmīgi iesniegts, tad reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu divu darba dienu laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS (Latvijas augstskolu informatīvā sistēma), kur būs pieejama aktuālā informācija par iestājpārbaudījumu konkursa norisi. Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts.

Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē apstiprināt pieteikumu nav jāierodas!

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē ➜ uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

 • pase vai personas apliecība (eID abas puses);
 • augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu un diploma pielikums) latviešu vai angļu valodā (dokumentiem, ko reflektants iesniedz citā svešvalodā, jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā);
 • Curriculum vitae, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts);
 • motivācijas vēstule (3000–5000 rakstzīmju apjomā), kurā pamato motivāciju studijām šajā programmā (t.sk. līdzšinējo akadēmisko studiju pieredzi, tostarp pētniecisko metožu lietošu un pieredzi/saikni ar kultūras mantojuma jomu), kā arī izklāsta maģistra darba tēmas ieceri;
 • apliecinājums par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu (reģistrācijas maksu skatīt sadaļā "Reflektanta reģistrācijas maksa").

Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds/ vārds/ personas kods, nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

 

UZŅEMŠANAI STUDIJU PROGRAMMĀ NEPIECIEŠAMĀ IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

 • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība šādās izglītības tematiskajās jomās: humanitārās zinātnes, mākslas, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas un komunikācijas zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes.

 • Papildu nosacījums, lai pretendētu uz studiju vietu programmā personām, kurām bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība ir iegūta citās izglītības tematiskajās jomās (nevis humanitārās zinātnes, mākslas, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas un komunikācijas zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes): dokumentāri apliecināta vismaz 2 gadu darba pieredze kultūras mantojuma institūcijā.

Rekvizīti maksājuma veikšanai

Latvijas Kultūras akadēmija

Reģ. nr. 90000039164

Konta nr: LV33UNLA0055003691131

Maksājuma mērķis:  21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods  (Piemērs: 21359 Reģistrācijas maksa, Rasa Kārkliņa, 160395-12345)

 

Reģistrācijas maksu var samaksāt tikai ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā).

Studiju pieteikumam jāpievieno bankas maksājums pdf, jpg vai doc. formātā.

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1.grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas atbrīvoti.   

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

UZŅEMŠANAI STUDIJU PROGRAMMĀ NOTEIKTĀS PRASĪBAS

Iestājpārbaudījums “Pārrunas”, kurā pēc iepriekš iesniegtām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem, tiek noskaidrota motivācija studijām šajā programmā, līdzšinējā akadēmisko studiju pieredze, saikne ar kultūras mantojuma jomu, angļu valodas zināšanas un priekšstati par aktualitātēm kultūras mantojuma jomā lokālā un globālā kontekstā. Reflektantam jāspēj skaidri un pamatoti izklāstīt savas ieceres attiecībā uz maģistra darba tematiku un problemātiku, pamatot gatavību šajā jomā īstenot pētniecisku darbu. Komisijas var uzdot papildu jautājumus par kultūras matojumu, kā arī iecerēm attiecībā uz akadēmisko un profesionālo karjeru.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Iestājpārbaudījums “Pārrunas” tiek vērtēts 100 punktu sistēmā:

 • motivācija studijām šajā programmā, līdzšinējā akadēmiskā un profesionālā pieredze, kā arī spēja sevi prezentēt (1–30 punkti);
 • maģistra darba tēmas iecere, tās aktualitāte un atbilstība studiju programmai (1–15 punkti);
 • profesionālās darbības redzējums nākotnē (1–15 punkti),
 • izpratne par kultūras mantojuma jomu (1–20 punkti);
 • angļu valodas zināšanas (1–20 punkti).

Pārrunās reflektantam jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu. Ja pārrunās pretendents saņem mazāk kā 60 punktu, reflektantam nav iespēju pretendēt uz budžeta vietu studiju programmā.

 

Informācija tiks precizēta

Studiju maksa jāieskaita Akadēmijas norēķinu kontā Līgumā par studijām noteiktajos termiņos. Studiju maksa tiek dalīta četros maksājumos:

 • rudens semestrī – 1. kursa studentiem 15. augustā un 31. oktobrī;  
 • pavasara semestrī – 15. februārī un 15. aprīlī

Studējošie var maksāt arī par visu semestri vai par visu studiju gadu. 

Akadēmijā noteiktajā kārtībā maksājumu grafika termiņus var grozīt, sadalot kopējo studiju maksu par semestri līdz četrām daļām, papildu informācija šeit: https://lka.edu.lv/lv/akademijas-studentiem/stipendijas-un-studiju-maksajumi/studiju-maksas-atvieglojumi/

Ja Studējošais kavē noteikto studiju maksas samaksas termiņu, Akadēmijai ir tiesības piemērot Studējošajam līgumsodu (sk. Studiju līguma 5.6. p.). 

Piemēram:
21351 2018/2019 2sem Maija Liepina 120191 10601 

 

Rekvizīti 
Saņēmējs: Latvijas Kultūras akadēmija, 
reģ. Nr. 90000039164
AS SEB banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV33UNLA0055003691131

 

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA

➜ Studiju maksas atvieglojumi 

➜ Studiju / studējošo kredīti 

➜ Stipendijas 

 

 

An image

Studentu atsauksmes

“Kultūras mantojuma studijas uzsāku vienlaikus ar saviem pirmajiem soļiem muzejnieka kurpēs. Šī maģistra studiju programma ir sagatavojusi auglīgu vidi personīgajai un profesionālajai izaugsmei - programmas saturiskā bāze ir kvalitatīva un bagātīga, kursabiedri un pasniedzēji ir nezūdošs iedvesmas avots. Gandarījumu un piepildījumu sniedz studiju procesa daudzveidība - iespēja mācīties ārpus akadēmijas mūriem, kopā ar kursu apmeklējot muzejus, arhīvus, pilis un bibliotēkas.”

Anta Ancvertiņa, Žaņa Lipkes memoriāla gide / muzejpedagoģe

 

“Kā galveno šīs programmas ieguvumu vēlētos izcelt aizraujošās diskusijas ar kursa biedriem un lektoriem par kultūras mantojuma izpausmēm un nozares problēmjautājumiem.”

Kaspars Zaltāns, RSU Anatomijas muzeja izglītības projektu vadītājs

 

“Ir fantastiski studēt ar jaudīgu Latvijas un ārvalstu pasniedzēju atbalstu, zinošu kursa biedru kompānijā, ar kuriem notiek līdzvērtīga domu apmaiņa lekcijās un ārpus tām. 

Pirmā mācību gada noslēgums nāk ar īpašu piederības sajūtu kopienai, kura ar galvu ir mantojumā un kultūrā. Klātienē vai attālināti, pievienoties lekcijām gribas vienmēr un katras kopābūšanas pieredze ir neatsverama!

Divi, līdzās pastāvoši konteksti – nacionālais un starptautiskais, ļauj spriest par mantojumu tā mūsdienīgā izpratnē, apskatīt jautajumus 360 grādu leņķī, domāt plašāk un kritiskāk. Daudzpusīgie programmas kursi aicina iedziļināties un izaicina gan akadēmiski, gan radoši, kas rezultējas spēcīgā impulsā profesionālajai un pētnieciskajai darbībai.”

Ineta Vaivode, AFS Latvija Starpkultūru programmas projektu koordinatore

 

“Mūsdienās kultūras mantojuma nozarē ienāk arvien vairāk jaunu cilvēku. Manuprāt, galvenais ieguvums ir atvērtais un plašais domāšanas lauks, ko paver saskarsme ar lieliskiem Latvijas un ārvalstu pasniedzējiem un mijiedarbība ar studiju biedriem, kas dalās reālā pieredzē.”

Dace Bāliņa, pašnodarbinātā un kultūras mantojuma entuziaste

 

“Lai arī mans ikdienas darbs cieši saistīts ar kultūras mantojuma sfēru un savulaik vēstures maģistratūrā specializējos tieši kultūras mantojuma studijās, šī programma atver vēl plašāku un mūsdienīgāku redzesloku. Ļoti novērtēju iespēju skatīties uz mantojuma jomu kritiski, aktīvi diskutēt par mantojuma nepieciešamību un nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Ja ir vēlēšanās pēc jauniem izaicinājumiem, profesionālām un jēgpilnām lekcijām, diskusijām ar pasniedzējiem, kursabiedriem, iegūt labas teorētiskās zināšanas, kuras var apvienot ar praksi, aicinu sniegt dokumentos “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” maģistra programmā. Tās ir zināšanas un pieredze, ko neviens nevar atņemt.”

Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja

 

"Esmu par programmu sajūsmā. Izcila, pārdomāta programma, kas iedod visas nepieciešamās kompetences kultūras mantojuma jomā strādājošajiem un tiem, kuri vēlētos savu karjeru ar to saistīt"

Kristīne Skrīvere, Cēsu muzeja direktore

 

"Programma ir izveidota vispusīga, dziļa un pasniedzēju atdeve ir vērtējama ar izcilību" 

Liene Johansone, Olaines muzeja direktore

 

"Sākot šo maģistra studiju programmu nebija pat nojausma par šīs studiju programmas daudzpusību, kvalitāti un interaktivitātes risinājumiem studiju procesā" 

Lelde Puisāne, Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte

 

 "Pasniedzēji ir izcili, kas katrs ar savām metodēm mēģina panākt, ka skatāmies un analizējam kultūru, mantojumu, notikumus un politiskos lēmumus plaši un pietiekami kritiski."

"Vēl viens vērtīgs ieguvums ir kursabiedri – kaismīgi un aizrautīgi savas jomas profesionāļi, ar kuriem ir ne tikai aizraujoši studēt, bet noteikti būs aizraujoši sadarboties nākotnē" 

Ilona Matvejeva, Latvijas Nacionālā teātra producente

 

"Tā ir liela privilēģija šeit būt kopā ar tik dažādiem, bet tik interesantiem un iedvesmojošiem kursa biedriem. Teorētiskos ideālus un priekšstatus varam salīdzināt ar savu praktisko darbu. Ļoti interesantas diskusijas!" 

Eva Koljera, Āraišu ezerpils vadītāja

 

 "Programmas galvenā vērtība ir spēcīga starptautiska pasniedzēju komanda, kā arī kursabiedri - izcilas personības katrs savā profesionālajā jomā" 

Laura Slaviņa, aģentūras OZOLS.IR vadītāja

 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra

Programmas direktore: docente, PhD Elīna Vikmaneelina.vikmane@lka.edu.lv

 


☎ Zvani – 67140174
 Raksti – 
uznemsana@lka.edu.lv

Dagnija Baltiņa
Viesprofesore

Dagnija Baltiņa ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore. Viņa ir ieguvusi vēstures bakalaura grādu Latvijas Universitātē un maģistra grādu kultūras mantojuma studijās Brandenburgas Tehniskajā universitātē (Vācija) un Dīkinas universitātē (Austrālija).

Pilnais apraksts
Frans Brouwer
Viesprofesors

Pēdējo 13 gadu laikā Franss ir lasījis lekcijas dažādās universitātēs un mūzikas, teātra un vizuālās mākslas akadēmijās Austrijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Zviedrijā. Bijis dažādu (starpnozaru un starptautisku) festivālu vadītājs Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā. Laikā no 1998. līdz 2008. gadam F.Brauers strādāja par trīs mūzikas ansambļu ģenerālmenedžeri, producējot koncertus, operas izrādes un ierakstus.

Pilnais apraksts
Danute Grīnfelde
Vieslektore

Danute Grīnfelde ir vēstures maģistre ar pieredzi daudzveidīgu kultūras mantojuma izglītības projektu īstenošanā. Karjeru sākusi kā vēstures skolotāja un turpinājusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļā, vēlāk veidojot izglītības programmas arī citiem muzejiem un mantojuma institūcijām. Īstenotie projekti saistīti gan ar metodisku līdzekļu veidošanu (Stunda muzejā, 2014; Dzīve Latvijas PSR, 2017), gan atmiņu vākšanu (Baltijas Ceļa stāsti, 2014), orientēšanās spēlēm (Rīga 1944, 2019; Rīgas Jūgedstila stāsti, 2019), slēpņošanas uzdevumiem (Neredzamā bibliotēka, 2020) un izlaušanās istabu (Bēgļu gaitās, 2019).

Pilnais apraksts
Gatis Kampernovs
Vieslektors

Gatim Kampernovam ir maģistra grāds tūrismā. Uzņēmējs tūrisma jomā, kas pabijis vairāk nekā 70 pasaules valstīs, apkopojot piemērus un pieredzes savam pasniedzēja darbam. Kā vieslektors pasniedz ar tūrismu saistītus kursus Vidzemes augstskolā un Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pilnais apraksts
Ullrich Kockel
Guest professor

Ullrich Kockel is currently Professor of Cultural Ecology and Sustainability at Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, Visiting Professor in Social Anthropology at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, and Emeritus Professor of Ethnology at Ulster University, Northern Ireland. He was elected to the United Kingdom’s Academy of Social Sciences in 2003, and the Royal Irish Academy in 2012. During his time as President of SIEF, the International Society for Ethnology and Folklore (2008-13), he established the SIEF Working Group on Place Wisdom, and from 2007 to 2018 he was editor-in-chief of the Anthropological Journal of European Cultures.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Rūta Muktupāvela, Ph.D. kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, LKA rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (2017-2021), Latvijas Augstskolu profesoru valdes priekšsēdētāja vietniece, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore.

Pilnais apraksts
Vija Ozola
Vieslektore

Arhīvniecības jomā darbojas no 2006.gada. No 2009.-2012. gadam Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekle. Iepriekšējā darba pieredze- Uzņēmumu reģistra valsts notāre un Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze. Kopš 2016. gada Latvijas Nacionālā arhīva juriste, kā arī no 2019.gada atbildīgā par fizisko personu datu aizsardzību Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Pilnais apraksts
Lolita Ozoliņa
Lektora p.i.

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Pilnais apraksts
Anca Claudia Prodan
Vieslektore

Anca Claudia Prodan, Ph.D., ir zinātniskā konsultante Kultūras mantojuma studiju institūtā Berlīnē. Viņai ir grāds filozofijā, antropoloģijā un pasaules mantojuma studijās, un viņa vairāk nekā desmit gadus strādā kā pasniedzēja un pētniece. Viņa ir iniciējusi akadēmiskos pētījumus par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa” un ir Izglītības un pētniecības apakškomitejas locekle programmā.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts
Kristīne Tjarve
Vieslektore

Kristīne Tjarve, Mg. paed., komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma "C SMART" vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes priekšsēdētāja. Kristīne ir pārliecināta, ka mūžizglītībai ir liela vērtība, tādēļ nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes un labprāt ar lielu degsmi dalās pieredzē ar citiem.

Pilnais apraksts
Anita Vaivade
Asociētā profesore

Dr. art., Latvijas Kultūras akadēmijā docē kopš 2006. gada, kad uzsāka doktorantūras studijas pēc maģistra grādu iegūšanas socioloģijā Parīzes IV Sorbonas Universitātē un tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Līdztekus Kultūras, komunikācijas un informācijas sektora vadītājas pienākumiem UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (2006–2012), Anita Vaivade aizstāvēja doktora disertāciju par tēmu Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās (2011).

Pilnais apraksts
Linda Veliverronena
Viesdocdente

Linda Veliverronena Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju virzienā docē studiju kursus, kas saistīti ar ceļotāju uzvedību, starpkultūru komunikāciju, kvalitatīvajām pētījumu metodēm, prognozēšanu. Tartu Universitātē ieguvusi doktora grādu komunikācijā un mediju studijās, Vidzemes Augstskolā profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un Latvijas Kultūras Akadēmijā maģistra grādu mākslās.

Pilnais apraksts
Elīna Vikmane
Docente

Elīna Vikmane ir maģistra studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” direktore. "Gada straujākā izaugsme zinātnē 2023" balvas laureāte.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore.

Pilnais apraksts