Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

Uzņemšana 2020. gadā // Programma tiek gatavota licencēšanai

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS STUDIJU PROGRAMMA 
SADARBĪBĀ AR VIDZEMES AUGSTSKOLU

Studiju uzsākšana: 2020. gadā 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) 
Studiju valoda: latviešu un angļu 
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās 
Specializācijas prakse: prakse kultūras mantojuma institūcijās 
Studiju norises vietas: LKA (Rīga, Ludzas iela 24)

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes paradigmas maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kas pieprasa jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi. Programmas mērķis ir Nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos.

Programmas mērķauditorija ir dažādu jomu un specializāciju bakalaura (vai līdzvērtīga grāda) absolventi, kas jau profesionāli darbojas kultūras mantojuma vai tai pietuvinātā nozarē, vai kuriem ir interese tajā strādāt. Kā mērķauditoriju redzam ne tikai atmiņas institūciju, ar mantojumu saistītu  valsts iestāžu, pašvaldību darbiniekus, bet arī kultūras centru vadītājus, tūrisma, restaurācijas, mantojuma vietu, aģentūru darbiniekus, kā arī tos, kas vēlas īstenot uz kultūras mantojumu balstītu vai ar to saistītu uzņēmējdarbību.

Programmas vadītāja: Zane Balčus zane.balcus@gmail.com

Uzzini visu par studijām! info@lka.edu.lv 67114807, 29107218

Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts