Kultūras menedžments un radošās industrijas

Uzņemšana 2018. gadā

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietas  

Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Apakšprogrammas vadītāja: docente, Mg. Art. Agnese Hermane

APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta,  radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Studijas nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūrekonomiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt radošu uzņēmējdarbību. Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai.

APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS

Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai. Nozīmīga loma ir arī valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprinipu izpratnei kultūras jomā. Programmas ietvaros tiek nodrošināta arī iespēja  padziļināt kultūras procesu izpratnes līmeni, piedāvājot  sabalansētu akadēmisku un praktisku zināšanu klāstu. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē prakstiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studiju laikā studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā.

Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi – „Interdisciplinārisma teorija”, „Postmodernisms”, „Kultūras antropoloģija”, „Kultūras socioloģija” nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Profesionālu menedžera un radošo industriju uzņēmēja iemaņu attīstīšanai tiek piedāvāti lekciju kursi – „Kultūras menedžments”, „Kultūras un pieredzes ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un attīstība”, „Kultūras projektu vadība”, „Kultūras mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, “Zīmolvedība” „Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums”, „Finansējuma piesaiste no ES fondiem”, „Interneta  mediji kultūras organizāciju komunikācijā” u.c.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti lekciju kursi, kas padziļina izpratni par dažādu kultūras un radošo industriju nozaru pārvaldību – „Muzeju un kultūras mantojuma menedžments”, „Teātra menedžments”, „Mūzikas industrija”, „Kino producēšana”, „Dizaina domāšana menedžments”.

Programmā ietvertas arī divas obligātas prakses kultūras organizācijās un uzņēmumos Latvijā, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā un ekonomiskajā kontekstā.

STUDIJU REZULTĀTI

 • Ü Izpratne par kultūras un radošo industriju sektoru;
 • Kultūras uzņēmēja rīcībspēja un līdera prasmes;
 • Mākslas un uzņēmējdarbības mijiedarbes izpratne;
 • Izpratne par kultūras organizāciju vadību un darbību;
 • Plašs profesionālo kontaktu tīkls;
 • Praktiska pieredze projektu realizācijā;
 • Radošas un kultūras industriju finanšu piesaistes veidu un avotu pārzināšana un pielietojums;
 • Attīstītas pētniecības iemaņas.

Mūsdienu kultūras un mākslas teorija

Modernitāte un modernisms - Postmodernitāte un postmodernisms - Filozofijas speckurss

Kultūras vadības teorijas

Kultūras menedžments - Komunikācijas teorija - Kultūras un mākslas socioloģija

Kultūras zinātņu teorija un metodoloģija

Pētījumu metodoloģija un akadēmiskā rakstība - Specialitātes diskurss svešvalodā

Kultūras un radošās industrijas - teorija un politika

Kultūrpolitika - Radošās industrijas - Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums

Radošo industriju nozaru menedžments

Mūzikas industrija - Teātra menedžments - Filmu tehniskā ražošana producēšana - Dizaina industrija - Kultūras mantojuma un muzeju menedžments - Kultūras projektu menedžments

Kultūras mārketings

Kultūras mārketings - Mārketinga pētījumi – Zīmolvedība - Auditorijas attīstīšana kultūras organizācijās - Interneta mediji kultūras organizāciju komunikācijā

Ekonomika un uzņēmējdarbība radošajās industrijās

Māksla un bizness - Kultūras un pieredzes ekonomika - Radošās uzņēmējdarbības laboratorija

Organizatorisko prasmju pilnveide

Specializācijas prakse (kultūras institūcijā / radošo industriju uzņēmumā)

Pētnieciskā darba prasmju pilnveide

Maģistra darbs

2018. gada 26.jūnijā - 7.jūlijā

Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

 1. pases vai identifikācijas kartes kopiju (uzrādot oriģinālu)
 2. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopiju (uzrādot oriģinālu)
 3. CV
 4. motivācijas vēstuli (2000–3000 zīmju apjomā)
 5. divas fotokartītes (3x4 cm)
 6. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu (maksājums jāveic pirms dokumentu iesniegšanas!)

Lūgums CV un motivācijas vēstuli iesniegt gan izdrukās, gan elektronisko kopiju.

2018. gada 10.-13.jūlijā

 • TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei;                 

 • TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē;                 

 • PĀRRUNAS.

TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei

Iestājpārbaudījuma mērķis ir pārbaudīt reflektantu vispārējo kompetenci attiecīgajā svešvalodā – lasīšanas izpratni, vārdu krājumu, valodas struktūru lietošanu, rakstīšanas prasmes. Iestājpārbaudījuma grūtības pakāpe atbilst Eiropas Padomes apstiprinātā „Vienotā valodu zināšanu ietvara” B2 līmenim. Lai sekmīgi nokārtotu iestājpārbaudījumu atbilstošajā svešvalodā, reflektantam ir jābūt patstāvīgam šīs valodas lietotājam, proti, jāspēj demonstrēt sekojošas valodas kompetences:

 • saprast galveno sarežģītā tekstā gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, kā arī par profesionāliem jautājumiem izvēlētajā studiju jomā;

 • kopumā izmantot leksiku pareizi (atsevišķos gadījumos ir pieļaujama nepareiza vārdu izvēle, kas netraucē saziņai);

 • kopumā pareizi pielietot gramatikas likumus (atsevišķos gadījumos ir pieļaujamas nesistemātiskas kļūdas, kas nerada pārpratumus saziņā).

Iestājpārbaudījuma laikā vārdnīcu lietošana nav atļauta. Iestājpārbaudījumā visas reflektantu svešvalodas prasmes tiek vērtētas integrēti ar vienu vērtējumu 100 punktu sistēmā.  Reflektanti var nekārtot iestājpārbaudījumu svešvalodā, ja viņi var apliecināt savas svešvalodas prasmes ar sertifikātu par kāda starptautiski atzīta eksāmena nokārtošanu Eiropas valodu prasmju sistēmas B2 vai augstākā līmenī, kuru var pielīdzināt iestājeksāmena vērtējumam. Svešvalodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija ir jāiesniedz LKA Uzņemšanas komisijā kopā ar brīvā formā rakstītu iesniegumu par tā pielīdzināšanu iestājpārbaudījuma vērtējumam. Reflektantu citās institūcijās izdoto svešvalodas zināšanu apliecinošo dokumentu pielīdzināšanu LKA iestājpārbaudījuma vērtējumam veic LKA iestājpārbaudījumu komisija attiecīgajā svešvalodā.

Reflektanti, kuri bakalaura grādu ieguvuši Latvijas Kultūras akadēmijā, iestājpārbaudījumu svešvalodā maģistra studiju programmā var nekārtot. Viņiem kā iestājpārbaudījuma vērtējums var tikt ieskaitīts 1. svešvalodas gala eksāmena vērtējums bakalaura studiju programmā vai angļu, vācu, franču valodas kā speciālās valodas gala eksāmena vērtējums.

TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē

​Iestājpārbaudījuma uzdevums ir noteikt reflektantu zināšanu kultūras teorijas un vēstures jautājumos atbilstību tam zināšanu līmenim, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi varētu uzsākt studijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Mākslas”, kā arī prasmi orientēties Latvijas un pasaules kultūras norišu aktualitātēs.

Testu veido 100 slēgtie jautājumi, katram jautājumam ir norādīti četri atbilžu varianti. Testa kārtotāja uzdevums ir izvēlēties vienu pareizo atbilžu variantu un atzīmēt to testa anketā. Testa vērtējumā katra pareizā atbilde dod 1 ieskaites punktu. Piemēram, pareizi atbildot uz 70 jautājumiem, reflektants iegūst 70 ieskaites punktus. Pārbaudījuma ilgums – 2 stundas 30 minūtes.

Testā ietverti jautājumi par sekojošām kultūras teorijas un kultūras vēstures tēmām:

 • Aktuālie kultūras dzīves notikumi Latvijā un pasaulē;
 • Kultūras teorija un kultūras zinātnes;

 • Filozofija un filozofijas vēsture;

 • Reliģijas un reliģiju vēsture;

 • Tēlotājas mākslas un arhitektūras vēsture;

 • Literatūras vēsture;

 • Mūzikas vēsture;

 • Teātra un kino vēsture.

Lai veiksmīgi nokārtotu testu kultūras teorijā un vēsturē, reflektantam ir nepieciešamas faktoloģiskās zināšanas par iepriekšminētajām tēmām, kā arī spēja izsecināt pareizo atbildi, balstoties uz jautājumā ietvertajām norādēm un atbilžu variantu atbilstības uzdotajam jautājumam novērtējumu.

Reflektanti, kuri bakalaura grādu ieguvuši Latvijas Kultūras akadēmijā, var šo pārbaudījumu nekārtot, bet reģistrēt bakalaura studiju A un B daļas kursu vidējo atzīmi un bakalaura darba vērtējumu.

PĀRRUNAS

Pārrunu galvenais mērķis ir izprast pretendenta motivāciju, izvēloties šo apakšprogrammu, kā arī konstatēt viņa piemērotību studijām un darbam izvēlētajā jomā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību izvēlētajam studiju virzienam.

Pārrunas sastāv no trim tematiskām sadaļām:

 • Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studijām apakšprogrammā.

 • Komisijas locekļi uzdod jautājumus par kultūras un radošo industriju aktualitātēm Latvijā un piedāvā praktisku uzdevumu – menedžmenta situāciju, kurā reflektantam jāsniedz īss risinājuma variants, atspoguļojot izpratni par kultūras menedžmenta procesu un situāciju Latvijā.

 • Tiek noskaidrotas pretendenta intereses un iestrādes maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī viņa iespējas maģistra studijām paredzētajā laikā īstenot šo pētniecisko darbu.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā, kam tiek piemērots koeficients 1,5.

Pārrunu vērtēšanas kritēriji:

 • motivācija;

 • prasme sevi rakstiski un mutiski prezentēt;

 • zināšanas par kultūras un radošo industriju aktualitātēm Latvijā;

 • menedžmenta situācijas risinājums;

 • priekšstati par plānoto maģistra darba tēmu;

 • līdzšinējā pieredze darbā kultūras un/vai kultūras menedžmentā un/vai radošo industriju jomā.

2015. studiju gadā Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu beidza vairākas kultūras nozarē aktīvas un pazīstamas profesionāles – deBusul MUSIC direktore un Intara Busuļa menedžere Una Taal–Medvide, un Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta konsultante Zanda Aveniņa, Ģertrūdes ielas teātra vadītāja Maija Pavlova.

Ir tapuši vairāki izcili maģistra darbi, kas aplūko kultūras nozarei īpaši aktuālus jautājumus – Kristīne Freiberga savā maģistra darbā izstrādājusi kultūras pasākumu ekonomiskās ietekmes aprēķināšanas kalkulatoru, Madara Valaine veikusi visu Latvijas pilsētu un novadu svētku programmu analīzi, Ilze Liepa – Balode analizējusi neformālās kultūrizglītības nozīmi sociālā kapitāla stiprināšanā, Kristīne Vaksa analizējusi radošo pilsētu veidošanās priekšnosacījumus, Ieva Bertuse pierāda, ka ekonomiskā krīze ir bijusi un ir pārmaiņu katalizators Latvijas muzejos, Monta Tīģere veikusi nodibinājuma "Rīga 2014" brīvprātīgo programmu.

Par 2014. studiju gada Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammas absolventiem –pirmajiem maģistriem – apakšprogrammas vadītāja doc. Agnese Hermane saka: "Mērķtiecīgi, motivēti un aktīvi studenti. Ne tikai studenti – arī domubiedri, kolēģi un draugi. Talantīgi profesionāļi ar akadēmisko izglītību, konkrētām interesēm un jau ievērojamu darba pieredzi. Ar lielu mērķtiecību un darba spējām."

Par 2014. g. absolventiem: Sabīne Branta ir nodibinājuma "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" valdes locekle, Latvijas Komponistu savienības  valdes asistente un darbojas kā Latvijas Kultūras akadēmijas studentu Skatuves mākslas festivāla "Patriarha rudens 2014" ārējo sakaru speciāliste. Kristiāna Bumbiere šobrīd strādā t/c "Galerija Centrs" modes blogā par modes žurnālisti – veido  rakstus un intervijas par aktualitātēm, tendencēm un notikumiem modes industrijā gan Latvijā, gan ārzemēs. Zane Estere Gruntmane – teātra producente, nesen izveidotās producēšanas kompānijas „Pigeon – bridge” vadītāja. Diāna Kalvāne izveidojusi savu pop-up mākslas galeriju. Laura  Lizuma ilgstoši darbojas kino nozarē, jau trešo reizi organizē pasākumu „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” Talsos, pēc studijām dosies absolventa praksē uz Spāniju. Aija Lūse ir Latvijas Kultūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciāliste un uzņēmuma SIA "IT-mia", kas nodarbojas ar datorspēļu un animācijas filmu izstrādi, vadītāja. Aija Remerte iesaistīta dažādu projektu realizācijā. Aiva Veršiņina nesen atgriezusies no Erasmus studijām Portugālē, kur papildus LKA iegūtajām zināšanām, apguva tūrisma menedžmentu. Evita Vitāne strādā par projektu vadītāju Latgales vēstniecībā „Gors”.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Ivars Bērziņš
Profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu, ir Akadēmijas senators.

Pilnais apraksts
Antra Cilinska
Docente

Režisore-producente, Jura Podnieka Studijas direktore. Latvijas kultūras akadēmijas docētāju komandai pievienojusies 2009. gadā.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Džonatans Dirandens (Jonathan Durandin)
Docents

D. Dirandēns ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2012. gada. Doktora grādu Valodas zinātnēs ieguvis Franškontē universitātē (Francija). Strādājis Francijas Ārlietu ministrijas dienestā, Francijas institūtā Latvijā un Franču valodas un civilizācijas katedrā Ženēvas Universitātē.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

1975. gadā ieguvis vēsturnieka diplomu LVU Vēstures un filozofijas fakultātē un kopš tā laika strādā par pasniedzēju. 1991. gadā pievienojies Kultūras akadēmijas veidotājiem. Līdzās docētāja darbam 1995.–2007. gadā bijis LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 2001. gada, vada Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu, darbojas kā pētniece Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra valsts pētījumu programmā “Habitus”, studē doktorantūrā. Biedrības “Cultrelab” (http://www.culturelab.lv) biedre.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Asociētā profesora

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Laila Niedre
Docente

Jau vairāk nekā 10 gadus Dr. art. Laila Niedre strādā Akadēmijā. Ikdienas darbs, veidojot augstskolā vidi, kas atbalstītu vācu valodas apguvi, nosaka galvenās pētnieciskās intereses: valodu mācīšanas metodika, zinātnes valoda, valoda komunikācijas kontekstā.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Docente

Doktorante biznesa augstskolā “Turība”, promocijas darba tēma – “Kultūras uzņēmējdarbības vadīšanas novērtējums”. Darba grupas locekle Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveidē ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā.

Pilnais apraksts