Kultūras menedžments

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Plānotais budžeta vietu skaits:
Maksas studiju vietas: 20
Studiju maksa: 2100.00 EUR / gadā* 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) 
Studiju valoda: latviešu 
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās
Apakšprogrammas vadītāja: lektore, Mg. art. Kristīne Freiberga, kristine.freiberga@lka.edu.lv

*iespējamas izmaiņas

APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS

Kultūras menedžments ir aizraujoša un atbildīga darbības joma, kas ļauj apvienot mākslas, uzņēmējdarbības, un organizatoriskās prasmes sekmējot kultūras izaugsmi, kultūras organizāciju stabilitāti, ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi. Programmas mērķis ir sagatavot dažādu sektoru un dažādu nozaru kultūras organizāciju vadošos darbiniekus un projektu vadītājus.

Studijas apakšprogrammā nodrošina daudzveidīgas kompetences un ietver dažādus ar menedžmentu, mārketingu, kultūrpolitiku, radošajām industrijām saistītus lekciju kursus, kas sagatavo praktiskai darbībai kultūras organizācijās, projektos, veicina iekļaušanos nozarē un kontaktu veidošanu. Mākslas un kultūras teorijas kursi ceļ studējošo akadēmisko potenciālu sociālajās un humanitārajās zinātnēs un vairo izpratni par kopsakarībām sabiedrībā.

APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS

Sekojot līdzi darba tirgus pieprasījumam, programmas mērķis ir sagatavot kultūras organizāciju vadošos darbiniekus un projektu vadītājus ar spēcīgu izpratni par kultūras un mākslas procesiem gan no humanitāro, gan sociālo zinātņu skatupunkta, kā arī zināšanām un prasmēm dažāda līmeņa un nozaru menedžmentā. Studiju procesā tiek veicināta izpratne par valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprincipiem kultūras jomā. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē praktiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā.

Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi nodrošina programmas akadēmisko pamatu, stiprina izpratni par kultūras un mākslas procesu likumsakarībām un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Kultūras menedžera un projektu vadītāja zināšanu un prasmju attīstīšanai tiek piedāvāti gan teorētiski, gan praktiski lekciju kursi menedžmentā, projektu vadībā, pasākumu producēšanā, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, zīmolvedībā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, tiesību zinātnē, kultūras uzņēmējdarbībā. Tāpat studējošajiem būs iespēja attīstīt sevis prezentēšanas prasmes, apgūstot lietišķo etiķeti un publisko runu.

Programmā ietvertas arī divas obligātas prakses kultūras organizācijās un uzņēmumos Latvijā, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu praktisko pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā un ekonomiskajā kontekstā.

Vairāk par programmu: 

https://drive.google.com/file/d/1f8kkfo0iTaZz6_cXi3WXhlvYHSFO7ZQ6/view?usp=sharing

STUDIJU REZULTĀTI

 • Izpratne par kultūras sektoru
 • Kultūras organizāciju vadītāja rīcībspēja un līdera prasmes
 • Izpratne par kultūras organizāciju vadību un darbību
 • Prasmes projektu vadībā
 • Plašs profesionālo kontaktu tīkls
 • Praktiska pieredze projektu realizācijā
 • Finanšu piesaistes veidu un avotu pārzināšana
 • Attīstītas pētniecības iemaņas

1. Pētniecība un maģistra darbs 30%
2. Specializācijas prakse 15%
3. Kultūras un mākslas teorija un vēsture 16%
4. Menedžments un mārketings 19%
5. Socioloģija, ekonomika un tiesības 9%
6. Uzņēmējdarbība un radošās industrijas 11%

Dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmās: 27.jūlijs — 1. augusts
Reģistrējoties maģistra studiju programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants aizpilda pieteikuma anketu LKA mājas lapā: www.lka.edu.lv. 

Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf formātā:

 1. pases vai ID kartes kopiju pdf.formātā;
 2. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta* (diploma un diploma pielikuma) kopiju pdf.formātā;
 3. CV pdf. formātā;
 4. motivācijas vēstuli pdf. formātā;
 5. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu pdf.formātā**;

[*Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās infomācijas centrā (informācija: www.aic.lv)

[**Bāreņi un bērni, kas palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem tiek atbrīvoti

Rekvizīti maksājuma veikšanai: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 
21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

 

PĀRRUNAS

Pārrunas sastāv no šādām tematiskajām sadaļām:

1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studijām apakšprogrammā.

2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par kultūras nozares, kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā vērtējot reflektanta priekšzināšanas, izpratni par kultūras menedžmenta situāciju Latvijā un spēju formulēt viedokli.

3. Tiek pārbaudītas pretendenta izvēlētās svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas.

4. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī sagatavotība atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā.

2020. gada 3.-7.augusts (datumi tiks precizēti)

https://bit.ly/2Y9aAtX

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”.

Pilnais apraksts
Kristīne Freiberga
Lektore

Mākslas maģistre, lektore Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). Šobrīd turpina studijas LKA doktorantūrā, ir LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente un darbojas kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Zane Grigoroviča
Docenta p.i.

Zane Grigoroviča sevi uzskata par Akadēmijas patrioti, un ar Akadēmiju ir saistīta kopš tās dibināšanas: vispirms kā studente, bet no 2001. gada – kā lektore.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Iveta Ķešāne
Docente

Iveta Ķešāne ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2014. gada. Doktora grādu socioloģijā Iveta ieguva 2016. gada pavasarī Kanzasas Štata Universitātē (Kansas State University). Ivetas pētnieciskās intereses ir saistītas ar kultūras un emociju socioloģiju, attīstības socioloģiju, migrācijas socioloģiju, kā arī politikas socioloģiju. Iveta kā pētniece ir strādājusi Baltijas Sociālo Zinātņu Institūtā, kur veikusi pētījumus par imigrāciju, emigrāciju, integrāciju, kā arī izglītību. Iveta ir līdzautore un autore vairākiem pētījumiem un rakstiem par šīm tēmām.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Lolita Ozoliņa
Vieslektore

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Pilnais apraksts
Roberts Putnis
Vieslektors

Roberts Putnis ir politologs un Latvijas Kultūras akadēmijas absolvents, iegūstot maģistra grādu mākslās starptautiskajā kultūras un mediju menedžmentā. LKA docētājs kopš 2018. gada. Studējis arī tieslietas Ķelnes Universitātē. Specializējies mediju industrijā un teorijā, kā arī mediju sistēmās un politikā. Šobrīd ir LKA doktorants un Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta studiju apakšprogrammas attīstības koordinators.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Līga Vinogradova
Lektore

Līga Vinogradova ir Latvijas Kultūras akadēmijas lektore un Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente. Darbu akadēmijā uzsāka pēc bakalaura studiju beigšanas apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments” un maģistra studiju absolvēšanas “Kultūras menedžments un radošās industrijas” 2015.gadā. Šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē doktora studiju programmā “Socioloģija”, kur pēta emociju lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijā.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts