Kultūras menedžments

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

 

»

 

Tiks precizēts

Studiju maksa gadā

 

»

 

Tiks precizēta

Studiju ilgums

 

»

 

2 gadi (4 semestri)

Studiju valoda

 

»

 

Latviešu

Iegūstamais grāds

 

»

 

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Studiju norises vieta

 

»

 

Rīga, Ludzas iela 24

Specializācijas prakse » 

200 stundu prakse

Starptautiskās mobilitātes iespējas

  

»

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Apakšprogrammas vadītāja

 

»

 

Lektore Kristīne Freiberga

APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS

Kultūras menedžments ir aizraujoša un atbildīga darbības joma, kas ļauj apvienot mākslas, uzņēmējdarbības, un organizatoriskās prasmes sekmējot kultūras izaugsmi, kultūras organizāciju stabilitāti, ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi. Programmas mērķis ir sagatavot dažādu sektoru un dažādu nozaru kultūras organizāciju vadošos darbiniekus un projektu vadītājus.

Studijas apakšprogrammā nodrošina daudzveidīgas kompetences un ietver dažādus ar menedžmentu, mārketingu, kultūrpolitiku, radošajām industrijām saistītus lekciju kursus, kas sagatavo praktiskai darbībai kultūras organizācijās, projektos, veicina iekļaušanos nozarē un kontaktu veidošanu. Mākslas un kultūras teorijas kursi ceļ studējošo akadēmisko potenciālu sociālajās un humanitārajās zinātnēs un vairo izpratni par kopsakarībām sabiedrībā.

APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS

Sekojot līdzi darba tirgus pieprasījumam, programmas mērķis ir sagatavot kultūras organizāciju vadošos darbiniekus un projektu vadītājus ar spēcīgu izpratni par kultūras un mākslas procesiem gan no humanitāro, gan sociālo zinātņu skatupunkta, kā arī zināšanām un prasmēm dažāda līmeņa un nozaru menedžmentā. Studiju procesā tiek veicināta izpratne par valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprincipiem kultūras jomā. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē praktiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā.

Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi nodrošina programmas akadēmisko pamatu, stiprina izpratni par kultūras un mākslas procesu likumsakarībām un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Kultūras menedžera un projektu vadītāja zināšanu un prasmju attīstīšanai tiek piedāvāti gan teorētiski, gan praktiski lekciju kursi menedžmentā, projektu vadībā, pasākumu producēšanā, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, zīmolvedībā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, tiesību zinātnē, kultūras uzņēmējdarbībā. Tāpat studējošajiem būs iespēja attīstīt sevis prezentēšanas prasmes, apgūstot lietišķo etiķeti un publisko runu.

Programmā ietvertas arī divas obligātas prakses kultūras organizācijās un uzņēmumos Latvijā, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu praktisko pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā un ekonomiskajā kontekstā.

STUDIJU REZULTĀTI

 • Izpratne par kultūras sektoru
 • Kultūras organizāciju vadītāja rīcībspēja un līdera prasmes
 • Izpratne par kultūras organizāciju vadību un darbību
 • Prasmes projektu vadībā
 • Plašs profesionālo kontaktu tīkls
 • Praktiska pieredze projektu realizācijā
 • Finanšu piesaistes veidu un avotu pārzināšana
 • Attīstītas pētniecības iemaņas

 

VAIRĀK PAR PROGRAMMU (INFORMĀCIJAS DIENAS 2021 PREZENTĀCIJA)

 

1. Pētniecība un maģistra darbs 30%
2. Specializācijas prakse 15%
3. Kultūras un mākslas teorija un vēsture 16%
4. Menedžments un mārketings 19%
5. Socioloģija, ekonomika un tiesības 9%
6. Uzņēmējdarbība un radošās industrijas 11%

Uzņemšanas noteikumi MAĢISTRA​ studiju programmās

PIRMS PIESAKIES STUDIJĀM, IZLASI, KĀDA VEIDA DOKUMENTI IR JĀPIEVIENO PIETEIKUMAM

 

 

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

✔ pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

✔ augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

✔ CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts):

✔ Motivācijas vēstule:

Apakšprogrammas  “Kultūras menedžments” reflektanti pieteikumam pievieno motivācijas vēstuli 2000–3000 rakstzīmju apjomā.

 pieteikumam var pievienot arī sertifikātus un citus dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

✔ maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

✔ Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

✔ Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.

Pretendējot uz studiju vietu maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Kultūras menedžments”, tiek ņemts vērā reflektanta PĀRRUNU vērtējums.

 

PĀRRUNAS

 

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Kultūras menedžments”

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā.  

Pārrunu galvenais mērķis ir izprast pretendenta motivāciju, izvēloties šo apakšprogrammu, kā arī konstatēt viņa piemērotību studijām un darbam izvēlētajā jomā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību izvēlētajam studiju virzienam.

Pārrunas sastāv no četrām tematiskām sadaļām:

 1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studijām apakšprogrammā.
 2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par kultūras menedžmenta, kultūrpolitikas un radošo industriju aktualitātēm Latvijā vērtējot reflektanta priekšzināšanas,  izpratni par kultūras menedžmenta situāciju Latvijā un spēju  formulēt viedokli.
 3. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī priekšstati par iespējām atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.
 4. Tiek novērtētas reflektanta svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas

 

 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra

Programmas direktore: lektore Kristīne Freiberga, kristine.freiberga@lka.edu.lv


 67114807

 uznemsana@lka.edu.lv

Ilona Asare
Vieslektore

Ilona Asare ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), apguvusi kursu par kultūrpolitikas veidošanu postpadomju valstīs Centrāleiropas universitātē Budapeštā, studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadīga pieredze reģionālo un starptautisko kultūras projektu izstrādē un vadībā, projektu pieteikumu vērtēšanā. 2005.gadā dibinājusi domnīcu "CultureLab" (culturelab.com), kas veic regulārus kultūrpolitikas pētījumus un organizē tālākizglītības kursus kultūras organizāciju vadītājiem.

Pilnais apraksts
Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku un medicīnas socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c.

Pilnais apraksts
Kristīne Freiberga
Lektore

Mākslas maģistre, lektore Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). Šobrīd turpina studijas LKA doktorantūrā, ir LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente un darbojas kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Zane Grigoroviča
Docente

Docente Zane Grigoroviča darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2001.gadā pēc bakalaura un maģistra programmas absolvēšanas. Latvijas Kultūras akadēmijā docē vairākus kursus Pasaules un Latvijas mākslas vēsturē.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada. Vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā, ir doktora grāda pretendente. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā projekta “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveide ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā” ietvaros.

Pilnais apraksts
Ance Kristāla
Lektore

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.
Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Aija Lūse
Vieslektore

Mākslas maģistre, sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Lūse Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2014. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2010), gan maģistra grādu mākslās (2014). 2016. gadā LKA apguvusi studiju kursu „Grafiskā dizaina pamati”. 2019. gadā ieguvusi RISEBA profesionālās pilnveides programmas sertifikātu par apgūto studiju programmu „Digitālais mārketings”. No 2020. gada kā vieslektore lasa lekcijas studiju kursā „Kultūras un digitālais mārketings”.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Lolita Ozoliņa
Vieslektore

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Pilnais apraksts
Agnese Pašāne
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati”. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. 2019.-2020.gadā strādāja darba grupā jaunās maģistra studiju programmas "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija" izstrādē. 2014.-2018.gadā darbojās kā asistente pētniecībā Valsts pētījumu programmā “HABITUS.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras asociētā profesore un Zinātniskās pētniecības centra pētniece kopš 2015. gada, teātra zinātniece un kritiķe.

Pilnais apraksts
Andris Vecumnieks
Viesprofesors

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) viesprofesors, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesors Andris Vecumnieks (1964*) ir pieredzes bagāts komponists, diriģents, muzikologs. 2015. gadā LKA ieguvis doktora grādu (PhD) par mūzikas teatralitātes problēmām – promocijas darba tēma “Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa.”

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts