Kultūras menedžments

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

 • Budžeta studiju vietas: 10 (Iespējamas izmaiņas)
 • Maksas studiju vietas: 15 (Iespējamas izmaiņas)
 • Studiju maksa gadā: 2550 EUR
 • Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
 • Studiju valoda: latviešu
 • Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
 • Studiju norises vieta: Rīga, Ludzas iela 24
 • Specializācijas prakse: 200 stundu prakse
 • Starptautiskās mobilitātes iespējas: studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās
 • Apakšprogrammas vadītāja: docente Kristīne Freiberga
 • Uzņemšanas noteikumi maģistra studijās 2023

 

An image

Sekojot līdzi darba tirgus pieprasījumam, apakšprogrammas mērķis ir sagatavot  konkurētspējīgus speciālistus kultūras un mākslas nozares darba tirgum, ar padziļinātu izpratni par  kultūras un mākslas procesiem nacionālā un globālā kultūras telpā un ar kultūras un mākslas organizāciju pārvaldības prasmēm. Apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt padziļinātas inovatīvas mūsdienu kultūras un radošā sektora darba tirgū pieprasītas teorētiski un praktiski ievirzītas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Studiju procesā tiek veicināta izpratne par valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprincipiem kultūras jomā. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi nodrošina programmas akadēmisko pamatu, stiprina izpratni par kultūras un mākslas procesu likumsakarībām un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Kultūras projektu un organizāciju vadītāja zināšanu un prasmju attīstīšanai tiek piedāvāti gan teorētiski, gan praktiski lekciju kursi kultūras pārvaldībā, organizāciju, komandu un konfliktu vadībā, pasākumu producēšanā, kultūras un digitālajā mārketingā, zīmolvedībā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, kultūras uzņēmējdarbībā. Tāpat studējošajiem ir iespēja attīstīt sevis prezentēšanas prasmes, apgūstot lietišķo etiķeti un publisko runu. Programmā ir arī obligāta prakse kultūras organizācijās un uzņēmumos Latvijā vai starptautiski, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu praktisko pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā un ekonomiskajā kontekstā.

Blakus obligātajam studiju saturam, studējošajiem ir iespēja izvēlēties studiju kursus C (brīvās izvēles) daļā atbilstoši savām interesēm. Tāpat LKA piedāvā izmantot ERASMUS+ studiju, prakses vai absolventa prakses iespējas, kā arī iesaistīties LKA mentoringa programmā.

Programmas absolventi sniedz būtisku ieguldījumu kultūras nozares darbībā Latvijā, pārstāvot visu sektoru (valsts, pašvaldību, nevalstiskā, privātā) kultūras institūcijas gan vadītāju, gan projektu vadītāju utml. pozīcijās. Tādējādi programmas absolventi lielā mērā ir tie, kas kopā ar citu LKA studiju programmu absolventiem veido Latvijas aktīvāko jaunās un vidējās paaudzes kultūras darbinieku kopienu, sekmējot nozares attīstību ilgtermiņā.

Programmas pasniedzēji ir gan nozarē praktiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā.

Studiju process notiek kombinēti klātienē un attālināti, katra semestra sākumā noskaidrojot konkrētās studējošo grupas preferences un vēlmes, ņemot vērā studējošo noslodzes pamatdarbā, kā arī pasniedzēju iespējas. Lekcijas notiek pirmdienu – ceturtdienu vakaros no plkst. 17.30 līdz 20.45. Vidēji katru semestri 1 – 2 vakarus studijas notiek attālinātā formātā. Pakāpeniski notikusi arī pāreja uz studiju formātu, kas ir pietuvināts moduļu principam – daļa no studiju kursiem noslēdzas jau pēc 6 vai 12 studiju nedēļām, un pārbaudījumi šajos kursos notiek jau uzreiz pēc kursu noslēguma, nevis sesijas mēnesī. Tādējādi studiju plānojums izveidojies ar izlīdzinātāku slodzi viscaur semestrim, vienlaikus paturot iespēju pasniedzēju un studentu vienošanās gadījumā eksāmenus kārtot arī sesijas laikā.

IZPRATNE

 • padziļinātas un paplašinātas starpdisciplināras zināšanas un izpratne  par kultūras un mākslas  nozaru vēsturiskās attīstības un mūsdienu procesu likumsakarībām
 • izpratne par jaunākajiem atklājumiem kultūras studijās, mākslas zinātnē un jomas pārvaldības teorētiskajās pieejās
 • spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem kultūras studiju, mākslas nozares un mākslas pārvaldības  vai citiem kultūras un radošā sektora profesionālajiem  aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem

 

PĒTNIECĪBA

 • spēja patstāvīgi iegūt  informāciju un kritiski analizēt sarežģītas nozares problēmas, prasme pielietot kultūras studiju un mākslas jaunākās zinātniskās pētniecības metodes
 • spēja izmantot teorētiskās zināšanas un empīriskos datus  kultūras un mākslas norišu analīzē, salīdzinājumā un izvērtēšanā
 • prasme izmantot jaunākās empīrisko pētījumu pieejas, patstāvīgi radīt jaunas zināšanas, lietot kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguves, analīzes un vizualizācijas programmas

 

PRAKSE

 • spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi kultūras un mākslas pārvaldības jomā, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, spēja veikt uzņēmējdarbību un ieviest inovācijas kultūras un radošajā sektorā vai savas vadītās kultūras organizācijas darbā  
 • zināšanas par kultūras un mākslas organizāciju un projektu pārvaldības, klasiskā un digitālā mārketinga, zīmolvedības pamatprincipiem, prasme tos pielietot praksē
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus kultūras projektu izstrādē un vadībā, radoši un konceptuāli izmantot teorētiskās zināšanas un empīrisko pētījumu datus
 • prasme atbildīgi  izvēlēties un lietot informācijas tehnoloģijas kultūras un mākslas norišu pētniecībā un pārvaldībā, kā arī digitālā satura iegūšanā, radīšanā un koplietošanā

 

An image

STUDIJU KURSI

 

Mūsdienu kultūras un mākslas teorija

 • Modernitāte un modernisms
 • Filozofijas speckurss
 • Laikmetīgās mākslas diskurss  

Kultūras pārvadības teorijas

 • Kultūras un mākslas fenomenu antropoloģiskie pētniecības
 • Kultūras un mākslas pārvaldības un līderības teorijas
 • Kultūras un mākslas socioloģija
 • Organizāciju socioloģija

Kultūras zinātņu teorija un metodoloģija

 • Pētījumu metodoloģija un akadēmiskā rakstīšana
 • Specialitātes diskurss angļu valodā

Kultūras mārketings

 • Kultūras un digitālais mārketings
 • Zīmolvedība

Kultūras un mākslas pārvaldība

 • Kultūras un mākslas producēšana
 • Kuratora prakse laikmetīgajā mākslā
 • Praktiskā kultūras vadība starptautiskā vidē
 • Komandas un konfliktu vadība

Kultūrpolitika un kultūras ekonomika

 • Kultūrpolitika un kultūras ekonomika
 • Kultūras uzņēmējdarbība

Personīgā izaugsme un pilnveide

 • Lietišķā etiķete
 • Publiskās uzstāšanās māksla

Maģistra darbs

Specializācijas prakse

Brīvās izvēles kursi 4 kredītpunktu apjomā


Civilā aizsardzība (Kurss jāapgūst tad, ja nav apgūts bakalaura studijās)

Vides aizsardzība (Kurss jāapgūst tad, ja nav apgūts bakalaura studijās)

 

 

 

 

An image

 

Kultūras jomas aktualitātes un starptautiskā dimensija kopsummā ar akadēmijas demokrātisko atmosfēru un pasniedzēju augsto profesionalitāti sniedz padziļinātu, akadēmisku izpratni par kultūras menedžmenta būtību un iedvesmo personīgajai izaugsmei.

Anta Teivāne

 

Kādu laiku atpakaļ man bija iespēja pētīt kādas Tautas augstskolas darbību Dānijā, un man prātā palika cieņpilnās un draudzīgās attiecības starp studentiem un pasniedzējiem, motivējošā un atbalstošā mācību vide. Latvijas Kultūras akadēmijā sajūtu to pašu. Esmu sajūsmā par “Kultūras menedžmenta” apakšprogrammu, kurā man tikusi tā vienreizējā iespēja studēt! Mans darbs saistīts ar kultūras jomas jautājumu risināšanu, un tieši “Kultūras menedžmenta” apakšprogramma piedāvā apgūt mākslas, uzņēmējdarbības un organizatoriskās prasmes, kuras, pateicoties izciliem profesionāļiem, mēs apgūstam mūsdienīgā veidolā – caur lekcijām, diskusijām, praktisku darbošanos. Un, ja vēl blakus ir draudzīgi un atbalstoši kursabiedri…paldies ikvienam, LKA!

Anita Ostrovska

 

Apakšporgrammas pasniedzēji ir pieredzējuši nozares profesionāļi, kas pat tiem studentiem, kas kultūras laukā jau ir apbružājušies, palīdz esošās zināšanas strukturēt un papildināt.

Agnese Karlsone

 

Latvijas Kultūras akadēmija ir brīnišķīga vieta, kur studēt. Studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas papildināja pieredzes stāsti gan no pasniedzējiem, gan studiju biedriem, raisot interesantas diskusijas un pārdomas. Ieguvu ne tikai vērtīgas zināšanas, kuras noder profesionālajā dzīvē, bet arī lieliskus kursabiedrus. 

Karīna Zeļonka

 

Kultūras menedžmentā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, iemaņas un prasmes kvalitatīvi sagatavo kultūras un mākslas tirgum gan Latvijas mērogā, gan Eiropas Savienības kontekstā. Spēja orientēties aktualitātēs un mūsdienu tendencēs tika attīstīta visnotaļ augstā līmenī, par ko esmu ārkārtīgi pateicīgs. Piedāvāto zināšanu spektrs diezgan plašs, bet nepieciešams un pielietojams gan kultūras projektu sagatavošanā, gan pasākumu organizēšanā, gan mākslas procesu plašākai izpratnei. Pieļauju, ka varu sevi uzskatīt par augstas klases ekspertu kultūras vadības jomā. Paldies liels LKA!

Romāns Gruznovs

 

Studijas maģistra studiju apakšprogrammā “Kultūras menedžments” ir viennozīmīgs ieguvums. Studijās darām gan praktiskas lietas – rakstām projektus un mācāmies kļūt par lieliskiem oratoriem –, gan apgūstam nepieciešamo teorētisko bāzi – sākot ar laikmetīgās mākslas izpratni, kultūrpolitikas jautājumiem Latvijā un beidzot ar zīmola nozīmi organizācijā un pasākumu menedžmenta praktiskajiem elementiem. Studijas nav grūtas, bet intensīvas gan – garlaicīgi nav un nebūs. Un, šķiet, vērtīgākais, ir kontakti un ikdienišķa komunikācija ar nākotnes partneriem, draugiem un vienkārši lieliskiem kolēģiem, kas, katrs pārstāvot savu nozari, sniedz neatsveramu ieguldījumu karjeras izaugsmē, iepazīstinot ar katras nozares specifiku – filmu nozare, skatuves mākslas, radošie kvartāli, kultūras mantojums... No visa kā pa kripatiņai!

Artūrs Apsītis

 

Programmas lielākais pluss – lekciju laikā iegūsi ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas, kuras tiek papildinātas un bagātinātas ar pasniedzēju un kolēģu piemēriem no profesionālās darba pieredzes. Lekciju laikā, sadarbojoties vienam ar otru, tiek meklēti dažādi risinājumi kultūras nozares attīstībai, kā arī personīgajai izaugsmei, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus. Tādēļ programma ir piemērota ikvienam, kurš redz savu nākotni kultūras jomā un vēlas to pilnveidot! 

Egija Salaciete

 

“Kultūras menedžmenta” apakšprogramma ir iespēja savas praksē gūtās zināšanas papildināt ar vērtīgām atziņām no pieredzējušiem docētājiem, kuri ar patiesu entuziasmu gatavi dalīties ar zināšanām. Iespēja aptvert jaunus teorētiskus apvāršņus, iesaistīties kvalitatīvās diskusijās un augt profesionāli praksē.

Biju patīkami pārsteigta par personīgo pieeju gan katram studentam, gan mūsu grupai – piedāvājot mums tieši to, kas mums kā profesionāļiem savai izaugsmei vajadzīgs. 

Patrīcija Kolāte

 

Kultūras menedžmenta studijas ir ne tikai paplašinājušas manas akadēmiskās zināšanas, bet arī iedvesmojušas izmēģināt darīt ko jaunu. Īpaši interesanti ir tie lekciju kursi, kuros veicam praktiskus uzdevumus grupās un kopā apmeklējam kultūras pasākumus. Studiju procesā būtiska ir domu apmaiņa. Savstarpēji daloties ar pieredzēm no dažādām kultūras darbības jomām, ģenerējam jaunas idejas tālākai īstenošanai.

Marta Luīza Treimane

An image

Mākslas maģistre, docente Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). 2020. gadā pabeigusi studijas LKA doktorantūrā, ir doktora grāda pretendente. Paralēli akadēmiskajam darbam strādā kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Praktiskajā pieredzē kultūras menedžmentā organizējusi koncertus, muzikālas izrādes, pasākumus, mācību kursus, konferences, producējusi filmas, teātra un dejas izrādes, kā arī veiksmīgi vadījusi un vada projektus, piesaistot Eiropas, valsts, pašvaldību, vēstniecību un privāto finansējumu.

Spilgtākie un pašai nozīmīgākie projekti:

 • Ikgadējā LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla “Patriarha rudens” direktore-galvenā producente (2019 – pašlaik)
 • Projekta “Skatuves mākslas tekstu tulkojumu antoloģija” producente (sadarbībā ar LKA, LU LFMI, biedrību “Mākslas birojs”, izdevniecību “Neputns”). Pieejams: ej.uz/anto (2021 – pašlaik)
 • Latvijas Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem projekta vadītāja (sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru) (2019 – pašlaik)
 • ABAS MALAS – deju lieluzveduma Arēnā Rīga 2018. gada 18. novembrī režisora asistente (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; režisori Juris Jonelis, Roberts Rubīns)
 • Izcilības balvas kultūrā 2020 ceremonijas producente (sadarbībā ar Kultūras ministriju, režisore Krista Burāne, operators Valdis Celmiņš). Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=BlCIf2TzTSw
 • LKA Skatuves mākslas katedras metodiskā materiāla “Teātris: teorija, prakse, pieredze” projekta vadītāja (4 metodiskā materiāla krājumi). Pieejams: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/metodiskie-materiali/(02/2021 – 12/2022)
 • Kolektīvās zinātniskās monogrāfijas “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990 – 2020” projekta vadītāja (sadarbībā ar izdevniecību “Dienas Grāmata”) (08/2020 – 12/2021)
 • Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijas pasākuma 08.07.2019. producente (sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, režisors Juris Jonelis)
 • Mūzikla “Mana skaistā lēdija” koncertuzveduma producente un projekta vadītāja, izrādes Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, Valmieras drāmas teātrī un Lielajā Ģildē (Rīgas Doma kora skola sadarbībā ar Liepājas Mūzikas vidusskolu, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, režisors Juris Jonelis) (03/2016 - 05/2017)

Kā eksperte-projektu vērtētāja bijusi iesaistīta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātajā konkursā “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” (2021./2022. g.) un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latvijas skolas somas satura radīšana” (2022. g.).

Kopš 2017. gada kā pētniece bijusi iesaistīta pētījumu programmās “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” un “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi”. Pētnieciskās intereses saistītas ar ekonomiskajiem aspektiem dažādās kultūras apakšnozarēs, kultūras mantojuma līdzdalīgu pārvaldību, radošo personu nodarbinātību. Pētnieciskā darbība ietver dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi.

LKA docētie lekciju kursi: Radošo industriju pamati; Kultūras projektu pieteikumu izstrāde; Kultūras projektu vadība; Kultūras projektu menedžments; Kultūras ekonomika; Ievads studijās un radošajās industrijās; Kultūras ekonomikas pamati; Praktiskā kultūrpolitika un kultūras ekonomika; Skatuves un audiovizuālo darbu producēšanas teorija un prakse; Skatuves mākslas producēšanas pamati

PIETEIKŠANĀS PROCESS

Pieteikšanās maģistra studiju programmām norisināsies no 14.jūlija plkst. 9.00 līdz 24.jūlija plkst. 16.00, kad studijām varēs pieteikties LKA elektroniskajā uzņemšanas sistēma ➜ uznemsana.lka.edu.lv, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku.

Ja pieteikums sekmīgi iesniegts, tad reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu divu darba dienu laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS (Latvijas augstskolu informatīvā sistēma), kur būs pieejama aktuālā informācija par iestājpārbaudījumu konkursa norisi. Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts.

Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē apstiprināt pieteikumu nav jāierodas

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē ➜ uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

 • pase vai personas apliecība (eID abas puses);
 • augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu un diploma pielikums) latviešu vai angļu valodā (dokumentiem, ko reflektants iesniedz citā svešvalodā, jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā);
 • Curriculum vitae, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts);
 • motivācijas vēstule 2000–3000 rakstzīmju apjomā;
 • apliecinājums par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu (reģistrācijas maksu skatīt sadaļā "Reflektanta reģistrācijas maksa").

 

Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds/ vārds/ personas kods, nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

 

UZŅEMŠANAI STUDIJU PROGRAMMĀ NEPIECIEŠAMĀ IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība šādās izglītības tematiskajās jomās: mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas un komunikācijas zinātnes, tiesību zinātne, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes.

An image

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai

Latvijas Kultūras akadēmija

Reģ. nr. 90000039164

Valsts kase TRELLV22 LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis:  21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods  (Piemērs: 21359 Reģistrācijas maksa, Rasa Kārkliņa, 160395-12345)

 

Reģistrācijas maksu var samaksāt tikai ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā).

Studiju pieteikumam jāpievieno bankas maksājums pdf, jpg vai doc. formātā.

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1.grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas atbrīvoti.   

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

➜ Iestājpārbaudījumu grafiks

 

UZŅEMŠANAI STUDIJU PROGRAMMĀ NOTEIKTĀS PRASĪBAS

Iestājpārbaudījums “Pārrunas”, kurā pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija kultūras menedžmenta studijām, zināšanas kultūras teorijā un vēsturē, izpratne un spējas formulēt viedokli par kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas aktuāliem jautājumiem, kā arī angļu valodas zināšanas. Tiek noskaidrotas reflektanta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī sagatavotība atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA KONSULTĀCIJA

20.jūlijs plkst. 18.00 - Kultūras menedžments (Zoom)

➜ Pieteikties

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Iestājpārbaudījums “Pārrunas” tiek vērtēts 100 punktu sistēmā:

 • motivācija studijām apakšprogrammā, prasme sevi rakstiski (motivācijas vēstule) un mutiski prezentēt (1–30 punkti);
 • izpratne un zināšanas par kultūras nozares, kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā (1–30 punkti);
 • maģistra darba tēmas iecere, tās aktualitāte un atbilstība studiju programmai (1–20 punkti);
 • angļu valodas zināšanas (1–20 punkti).

 

 

 

 

Maģistra studiju programmu reflektantu provizoriskie konkursa rezultāti  LAIS informatīvajā sistēmā tiks publicēti šādos termiņos (iespējamas izmaiņas):

Ceturtdiena, 27.07.  

Piektdiena, 28.07. 

Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija: no plkst.19:00 

Radošās industrijas un izaugsmes menedžments: no plkst.19:00 

Kultūras menedžments: no plkst.19:00 

 

PROVIZORISKĀ VIETA RANGĀ

LAIS sistēmas studējošā profilā reflektants redzēs savu provizorisko vietu rangā starp citiem programmai reģistrētajiem reflektantiem. Tie reflektanti, kuri reģistrējušies konkursam vairākās programmās, apakšprogrammās, specializācijās (turpmāk – programmās), redzēs savu provizorisko vietu rangā katras izvēlētās programmas / apakšprogrammas / specializācijas sarakstā.

Atgādinām, ka reflektanta vieta rangā var mainīties pēc visu reflektantu gala izvēles izdarīšanas!  

 

IZVĒLĒTĀS STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANA LAIS SISTĒMĀ 

Līdz sestdienas, 29.jūlija plkst. 16:00 VISIEM reflektantiem LAIS sistēmā jānorāda VIENA izvēlētā studiju programma.

Izvēlēto studiju programmu var mainīt līdz 29. jūlija plkst. 16:00 LAIS informatīvajā sistēmā veicot atzīmi pie attiecīgās programmas. Ja reflektants līdz 29. jūlija plkst. 16:00 LAIS sistēmā nav atzīmējis izvēlēto studiju programmu, reflektants automātiski tiek reģistrēts kā atteicies no konkursa un uz studiju vietu LKA vairs nevar pretendēt

Izvēlētā programma ir jāatzīmē LAIS sistēmā arī ja esat pieteicies tikai vienai programmai!

 

GALA VIETA IZVĒLĒTĀS PROGRAMMAS RANGĀ

Konkursa gala rezultāti būs redzami tikai 30. jūlijā no plkst.10:00, kad visi reflektanti būs izdarījuši savu studiju izvēli par vienu studiju programmu.

Šajā brīdī reflektanta LAISA profilā būs redzama aktuālā informācija par reflektanta vietu izvēlētās studiju programmas reflektantu rangā, jo katrs reflektants palicis tikai vienas izvēlētās studiju programmas reflektantu sarakstā ar precizētu studiju finansējuma veidu. 

 Ja pēc studiju izvēles apstiprināšanas kāds no reflektantiem atteiksies no savas budžeta studiju vietas, šī budžeta studiju vieta, atbilstoši konkursa rezultātiem, tiks piedāvāta pēc ranga nākamajam reflektantam, kurš konkursa rezultātā atrodas maksas studiju vietā un LAIS sistēmā ir apstiprinājis, ka studēs izvēlētajā programmā. 

Gadījumā, ja atbrīvosies budžeta studiju vieta, taču rangā nākamais reflektants nebūs norādījis, ka apstiprina studiju izvēli attiecīgajā programmā, budžeta studiju līgums tiks pārslēgts ar reflektantu, kurš ir veicis atzīmi LAIS sistēmā,  norādot izvēlēto studiju programmu.

 

STUDIJU LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

Studiju līgumu parakstīšana notiks no 31. jūlija līdz 3.augustam klātienē Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgā, Ludzas ielā 24.

Visiem  reflektantiem pirms studiju līguma parakstīšanas jāuzrāda izglītības un personu apliecinošo dokumentu oriģināli un jāiesniedz dokumentu kopijas.    

Uzņemšanas komisijas reģistrators salīdzina personas un izglītības datus ar LAIS reģistrēto informāciju.

 


Kontaktinformācija jautājumiem: e-pasts uznemsana@lka.edu.lv, tālrunis (+371) 67140174, whatsapp ziņas: (+371) 26423518

 

Kultūras menedžmentsStudiju maksa gadā 2550 EUR 

 

Studiju maksa jāieskaita Akadēmijas norēķinu kontā Līgumā par studijām noteiktajos termiņos. Studiju maksa tiek dalīta četros maksājumos:

 • rudens semestrī – 1. kursa studentiem 15. augustā un 31. oktobrī;  
 • pavasara semestrī – 15. februārī un 15. aprīlī

Studējošie var maksāt arī par visu semestri vai par visu studiju gadu. 

Akadēmijā noteiktajā kārtībā maksājumu grafika termiņus var grozīt, sadalot kopējo studiju maksu par semestri līdz četrām daļām, papildu informācija šeit: https://lka.edu.lv/lv/akademijas-studentiem/stipendijas-un-studiju-maksajumi/studiju-maksas-atvieglojumi/

Ja Studējošais kavē noteikto studiju maksas samaksas termiņu, Akadēmijai ir tiesības piemērot Studējošajam līgumsodu (sk. Studiju līguma 5.6. p.). 

Piemēram:
21351 2018/2019 2sem Maija Liepina 120191 10601 

 

Rekvizīti 
Saņēmējs: Latvijas Kultūras akadēmija, 
reģ. Nr. 90000039164
AS SEB banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV33UNLA0055003691131

 

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA

➜ Studiju maksas atvieglojumi 

➜ Studiju / studējošo kredīti 

➜ Stipendijas 

 

 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra

Programmas direktore: docente Kristīne Freiberga, kristine.freiberga@lka.edu.lv


☎ Zvani – 67140174
 Raksti – 
uznemsana@lka.edu.lv

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku un medicīnas socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c.

Pilnais apraksts
Frans Brouwer
Viesprofesors

Pēdējo 13 gadu laikā Franss ir lasījis lekcijas dažādās universitātēs un mūzikas, teātra un vizuālās mākslas akadēmijās Austrijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Zviedrijā. Bijis dažādu (starpnozaru un starptautisku) festivālu vadītājs Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā. Laikā no 1998. līdz 2008. gadam F.Brauers strādāja par trīs mūzikas ansambļu ģenerālmenedžeri, producējot koncertus, operas izrādes un ierakstus.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Asociētā profesore

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru kursu studentiem. Skatuves runas pasniedzēja māca topošajiem aktieriem ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, palīdz apgūt pareizu elpošanu, nostāda balsi, paplašina diapazonu, attīsta artikulāciju un veicina teksta loģiskās analīzes izpratni.

Pilnais apraksts
Kristīne Freiberga
Docente

Mākslas maģistre, docente Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). 2020. gadā pabeigusi studijas LKA doktorantūrā, ir doktora grāda pretendente. Paralēli akadēmiskajam darbam strādā kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Asociētā profesore

PhD Agnese Hermane vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Pirms tam bija arī maģistra studiju apakšprogrammas “Kultūras menedžments” vadītāja. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Kultūras un mākslu institūtā, ir LKA Senāta sekretāre. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā.

Pilnais apraksts
Ance Kristāla
Lektore

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.
Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Aija Lūse
Vieslektore

Mākslas maģistre, sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Lūse Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2014. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2010), gan maģistra grādu mākslās (2014). 2016. gadā LKA apguvusi studiju kursu „Grafiskā dizaina pamati”. 2019. gadā ieguvusi RISEBA profesionālās pilnveides programmas sertifikātu par apgūto studiju programmu „Digitālais mārketings”. No 2020. gada kā vieslektore lasa lekcijas studiju kursā „Kultūras un digitālais mārketings”.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Rūta Muktupāvela, Ph.D. kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, LKA rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (2017-2021), Latvijas Augstskolu profesoru valdes priekšsēdētāja vietniece, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore.

Pilnais apraksts
Lolita Ozoliņa
Lektora p.i.

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Pilnais apraksts
Elizabete Palasiosa
Viesdocētāja

Elizabete Palasiosa ir uzņēmēja, Latvijas Kultūras akadēmijas, Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas docētāja. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra grādus mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Dita Pfeifere
Vielektore

Dita Pfeifere ir Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2003), akadēmijas vieslektore kopš 2021. gada. Ilgstoša pieredze kultūras izglītības jomā – kopš 2003. gada vadījusi ar kultūras menedžmentu un kultūrpolitiku saistītus studiju kursus dažādās augstākās izglītības iestādēs, bijusi LKA Latvijas Kultūras koledžas Mākslas institūciju pārvaldības programmas direktore.

Pilnais apraksts
Elita Saliņa
Docente

Filoloģijas doktore E. Saliņa ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2007. gada. Strādājusi LU Moderno valodu fakultātē. Uzstājusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, galvenokārt par literatūrzinātnes problēmām.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Profesore

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras asociētā profesore un Zinātniskās pētniecības centra pētniece kopš 2015. gada, teātra zinātniece un kritiķe.

Pilnais apraksts
Andris Vecumnieks
Viesprofesors

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) viesprofesors, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesors Andris Vecumnieks (1964*) ir pieredzes bagāts komponists, diriģents, muzikologs. 2015. gadā LKA ieguvis doktora grādu (PhD) par mūzikas teatralitātes problēmām – promocijas darba tēma “Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa.”

Pilnais apraksts
Sandis Voldiņš
Viesdocētājs

Sandis Voldiņš ir Latvijas Kultūras akadēmijas doktorants, ieguvis jurisprudences maģistra grādu Latvijas Universitātē un humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā. Ilgstoši strādājis Kultūras ministrijā un Valsts kancelejā, kopš 2019.gada ir VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes loceklis. Vadījis vairākus liela apjoma kultūras, pārmaiņu, vadības, investīciju un attīstības projektus.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore.

Pilnais apraksts
Līga Vinogradova
Docente

Līga Vinogradova ir ieguvusi zinātniskā doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, izstrādājot pētījumu par emociju lomu tradīcijā socioloģijas nozares ietvaros (2021.). Pētnieciskā darbība norisinājusies Latvijas Kultūras akadēmijā kā zinātniskajam asistentam. Līga ir piedalījusies gan akadēmiskajos, gan lietišķajos pētījumos, kas fokusējas uz kultūras nozares dažādiem tematiem – kultūras mantojums, kultūras patēriņš, auditorijas izpēte kultūras institūcijās un pašvaldībās.

Pilnais apraksts