Muzeju un kultūras mantojuma studijas

Uzņemšanas gads tiks precizēts

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietas
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Apakšprogrammas vadītāja: docente, Dr.art. Anita Vaivade

Apakšprogrammas Muzeju un kultūras mantojuma studijas mērķis ir studējošo akadēmiskā un profesionālā izaugsme, sniedzot iespēju iegūt starptautiski aktuālas zināšanas un prasmes kultūras mantojuma saglabāšanā, pārvaldībā un muzeju darbībā.

Studiju apakšprogramma sniedz mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, interpretācijas un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, mantojuma pārvaldību un muzealizācijas procesiem. Studiju gaitā tiek iepazīta kultūras mantojuma institūciju un to skaitā muzeju darba specifika.

Maģistrantūras studijas piedāvā teorētiski sakņotas zināšanas saistīt ar praktisku pieredzi, kas gūstama kultūras mantojuma institūcijās un muzejos Latvijā, tai skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās – E. Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā – un sadarbības organizācijās. Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma institūciju un muzeju darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan ikvienam interesentam, kas vēlas padziļināt zināšanas izvēlētajā studiju jomā vai savu darbību uzsākt kultūras mantojuma pētniecībā un saglabāšanā.

Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti zinoši un profesionālās darbības ziņā pieredzējuši kultūras mantojuma un muzeoloģijas speciālisti Latvijā, savukārt starptautiski diskutētos muzeju darba un kultūras mantojuma jautājumos tiek pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm.

Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursus – tai skaitā muzeju un kultūras mantojuma teorija, muzeju krājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās, muzeju darba organizācija, kultūras mantojuma digitalizācija, Latvijas senās vēstures pieminekļi u.c. – studējošie apgūst gan lekciju un semināru formā, gan piedaloties praktiskās nodarbībās kultūras mantojuma institūcijās, muzeju krātuvēs un ekspozīcijās, kā arī rīkotos studiju braucienos Latvijā un ārvalstīs.

Studiju procesa, kā arī pētniecības attīstībai Latvijas Kultūras akadēmija uzsākusi sadarbību ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Studiju procesu pastāvīgi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, un studiju ietvaros regulāri tiek rīkotas Latvijas un ārvalstu speciālistu vieslekcijas un veicināta studējošo iesaiste muzeju un kultūras mantojuma pārvaldības starptautiski un nacionāli aktuālajās norisēs.

Paralēli studijām maģistrantiem ir iespējas vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS+ programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas kādā no Eiropas kultūras institūcijām. 

 • Modernitāte un modernisms 
 • Postmodernitāte un postmodernisms
 • Filozofijas speckurss 
 • Kultūrpolitika
 • Kultūras mantojuma teorijas pamati
 • Muzeju teorija un vēsture 
 • Disciplināru, interdisciplināru, transdisciplināru pētījumu metodoloģija kultūras zinātnēs
 • Akadēmiskā rakstīšana
 • Specialitātes diskurss svešvalodā
 • Kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās 
 • Kultūras organizāciju komunikācija 
 • Kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija
 • Muzeju krājuma pārvaldība un komunikācija
 • Muzeju darba organizācija
 • Vēstures avotu pētniecība un interpretācija
 • Materiālā kultūra un Latvijas senās vēstures pieminekļi, to pētniecība un aizsardzība
 • Muzeju pedagoģija
 • Dokumentārā mantojuma digitalizācija
 • 20./21. gs. mūzika
 • Kino vēstures teorētiskie aspekti
 • Laikmetīgā māksla
 • Kultūrantropoloģijas speckurss
 • Kultūras semiotikas speckurss
 • Kultūras socioloģijas speckurss
 • Kultūras projektu menedžments
 • Uzņēmējdarbība kultūrā
 • Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums
 • Specializācijas prakse

 

 • Jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma Akadēmijā);
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
 • jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms un diploma pielikums) un jāiesniedz kopija;
 • jāiesniedz CV;
 • jāiesniedz divas fotokartītes (3x4 cm);
 • jāiesniedz kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR.
 • jāiesniedz arī motivācijas vēstule 2000–3000 zīmju apjomā.

Konkursā tiek ņemti vērā iestājpārbaudījumu vērtējumi:     

 1. TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei;                 
 2. TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē;                
 3. PĀRRUNAS.

Muzeju un kultūras mantojuma studiju maģistranti pēc studiju īstenošanas ir turpinājuši savas gaitas ar kultūras mantojuma pārvaldību saistītās institūcijās, tai skaitā muzejos, par piemēru minot Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Latvijas Fotogrāfijas muzeju, Žaņa Lipkes memoriālu u.c. Studiju apakšprogrammas maģistranti un absolventi turpina būt aktīvi sadarbības partneri pētniecības projektos un ārvalstu vieslekciju rīkošanas iniciatīvās.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, no 2004. gada Akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju apakšprogrammas „Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija” vadītāja (kopā ar doc. Zani Kreicbergu). Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Linda Straume
Lektore

Filoloģijas maģistre Linda Straume ir Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2005. gada. Pirms tam strādājusi LU Moderno valodu fakultātē, ir docējusi kursus Starptautiskajā tūrisma augstskolā un Lutera akadēmijā. Uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs galvenokārt stilistikas un diskursa studiju jomās.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts