Radošās industrijas

Uzņemšana 2020. gadā

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

Studiju uzsākšana: 2020. gadā 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) 
Studiju valoda: angļu 
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās 
Specializācijas prakse: Prakse radošajās industrijās Studiju norises vietas: LKA (Rīga, Ludzas iela 24); RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (Rīga, Kalnciema iela 6)

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Programmas mērķis ir apmācīt potenciālos kultūras un radošo industriju vadītājus, kuri spēj gūt panākumus pasaules ekonomikas mainīgajā vidē, kuri respektē radošumu un kultūras daudzveidību un vēlas darboties kā pārmaiņu aģenti arī citās ekonomikas jomās.

Programmas uzmanības centrā ir radošums un tā izpausmes uzņēmējdarbībā un vadībā, izmantojot tādas mūsdienu vadības pieejas kā problēmās balstīta dizaina domāšana un portfolio teorija. Tāpat programmas ietvaros studentiem būs iespēja apgūt radošās un stratēģiskās domāšanas prasmes, koučinga un mentoringa prasmes, kā arī būs iespēja attīstīt sadarbības spējas, uzņēmējdarbības radošuma izpratni, globālās attīstības un digitālā mārketinga spējas.

Programmas mērķauditorija ir dažādu jomu un specializāciju bakalaura (vai līdzvērtīga grāda) absolventi, kuri ir pārliecināti par radošuma nozīmi profesionālajā un akadēmiskajā jomā un ir atvērti dažāda veida izaicinājumiem un pārmaiņu veicināšanā. Darba pieredze radošajās, kultūras vai mākslas industrijās un/vai menedžmentā tiks uzskatīta par priekšrocību. Tāpat tiek gaidīti arī citu jomu maģistra programmu absolventi.

Programmas direktori doc. Agnese Hermane (LKA) un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Agnese.Hermane@lka.edu.lv Deniss.Sceulovs@rtu.lv

Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts