Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

  

  

Tiks precizēts

Studiju maksa

 

Tiks precizēta

Studiju ilgums

 

2 gadi (4 semestri)

Studiju valoda

 

Latviešu un angļu

Iegūstamais grāds

 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās

Studiju norises vieta 

LKA (Rīga, Ludzas iela 24); RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (Rīga, Kalnciema iela 6)

Starptautiskās mobilitātes iespējas

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Programmas vadītāja 

Asoc. prof. Ieva Zemīte

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

MĒRĶIS

Studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

PROGRAMMA NODROŠINĀS studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas attīsta izaugsmes domāšanu personīgajā, organizāciju un globālajā līmenī, sekmēs izpratni par radošo industriju potenciālu un kultūras vērtību nozīmi globālās ekonomikas mainīgajā vidē.

PROGRAMMAS ABSOLVENTU starpdisciplinārās zināšanas ļaus padziļināti izprast dažādu sektoru sadarbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamību un īstenošanas mehānismus, sekmēs biznesa un kultūras kompetenču pielietojumu attīstības nodrošināšanai.

Maģistra programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. 

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos – individuālā, organizāciju un globālā. Pirmajā semestrī būs jāapgūst viens no moduļiem - “Biznesa pamati”, “Mākslas diskurss” vai arī šo moduļu kombinācija “Māksla un bizness”, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības.

Studiju kursi programmā:

 • Izaugsme radošajās industrijās,
 • Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija,
 • Radošo industriju attīstība,
 • Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās,
 • Globālās sociālās pārmaiņas,
 • Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi,
 • Mārketings un digitālā transformācija,
 • Dzīvesstils un finanšu pārvaldība,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Biznesa modelēšana,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Pētniecības dizains,
 • Maģistra darbs

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros.

Spēj starpdisciplināri integrēt humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, novērtēt savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi.

Spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmās, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi.

Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju tendencēm.

Piesakies studijām elektroniski


Reģistrējot pieteikumu studijām, reflektants aizpilda pieteikuma anketu Akadēmijas uzņemšanas sistēmā www.uznemsana.lka.edu.lv, kurā reflektants arī apliecina, ka ir iepazinies ar Akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem maģistra studiju programmās.

Iepriekš sagatavo un pievieno elektroniskajam pieteikumam dokumentu kopijas


Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf formātā: 

 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • augstāko izglītību apliecinošus dokumentu (diplomu par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu un diploma pielikumu) kopijas (programmā tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība);
 • elektroniskā maksājuma uzdevumu par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

Iepriekš sagatavo un pievieno elektroniskajam pieteikumam ieskatu savā radošajā darbībā


Maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” reflektants pieteikumam pievieno:

 • Europass CV latviešu valodā (pdf., jpg. vai word formātā), kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā
 • motivācijas vēstuli (pdf., jpg. vai word formātā) 2000–3000 rakstzīmju apjomā, kurā pamato motivāciju studijām, raksturo līdzšinējo darba pieredzi un profesionālās darbības redzējumu nākotnē, izklāsta maģistra darba tēmas ieceri.

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1. grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem tiek atbrīvoti.

Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (informācija: www.aic.lv)


Rekvizīti maksājuma veikšanai

 

Latvijas Kultūras akadēmija

Reģ. nr. 90000039164

Valsts kase TRELLV22 LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Pārrunas


Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studijām šajā programmā, līdzšinējā darba pieredze un profesionālās izaugsmes redzējums nākotnē.

 • Komisijas locekļi uzdod jautājumus, lai pārbaudītu reflektanta izpratni par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru, kā arī angļu valodas zināšanas.
 • Reflektantam jāspēj skaidri un pamatoti izklāstīt savas ieceres attiecībā uz maģistra darba tematiku un problemātiku, pamatot gatavību šajā jomā īstenot pētniecisku darbu, kā arī apliecināt savas zināšanas par radošo industriju procesiem Latvijā un pasaules kontekstā.
 • Komisija var uzdot papildu jautājumus par kultūru, radošajām industrijām, uzņēmējdarbību un reflektanta pasaules redzējumu, kā arī par reflektanta profesionālās darbības iecerēm un izaugsmes mērķiem.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā (motivācija studijām, prasme sevi rakstiski (motivācijas vēstule) un mutiski prezentēt (1–30 punkti); līdzšinējā pieredze radošo industriju jomā, uzņēmējdarbībā, kultūras menedžmentā vai vadošā amatā citā nozarē un izaugsmes redzējums (1–20 punkti); izpratne par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru (1–10 punkti); maģistra darba tēmas iecere, tās aktualitāte un atbilstība studiju programmai (1–20 punkti); angļu valodas zināšanas (1–20 punkti)). Pārrunās reflektantam jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu.

 

Kādā valodā ir studijas?

Studijas programmā būs latviešu valodā, tomēr programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki ārvalstu profesori, tāpēc būs arī periodi, kuros lekciju moduļi būs angļu valodā. Tāpat studiju ietvaros tiks veidota starptautiskā sadarbība ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Kāds bakalaura grāds nepieciešams, lai uzsāktu studijas šajā maģistra programmā? 
 
Bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Cik % studiju saturs būs no LKA, cik no RTU?

A daļā programmas daļu apjoms un augstskolu proporcionālais sadalījums ir sekojošs – LKA 58%, RTU 42%. B daļā katra augstskola nodrošina vienu moduli 8 KP apjomā, ko apgūst studējošie atkarībā no iepriekš iegūtā bakalaura grāda. Tiek nodrošināta arī iespēja moduļus kombinēt, no katra apgūstot 4 KP.


Vai studijas notiks LKA vai RTU studiju norises vietās?

LKA studiju programma tiks īstenota LKA studiju norises vietās, RTU studiju programma RTU norises vietās.


Vai studijas ir vairāk praktiskas vai teorētiskas?

Studiju programma ir akadēmiska, tomēr studiju kursi būs arī praktiski. Piemēram, studiju kursi – “Izaugsme radošajās industrijās”, “Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija”, būs praksē orientēti studiju kursi. Programmā studiju kursi tiek organizēti trīs līmeņos – personiskais, organizāciju un globālais. Piemēram, studiju kurss “Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās” iekļauj trīs daļas: “Vietas un pilsētu zīmolvedība”, “Korporatīvā zīmolvedība” un “Personīgā zīmolvedība”. Šādos līmeņos organizēts arī studiju kurss “Dzīvesstils un finanšu pārvaldība”, ko veido trīs daļas - Pirmajā daļā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar personas dzīves ciklu, dzīvesveidu un finanšu lēmumiem, detalizēti analizēts ieņēmumu un izdevumu plānošanas process, budžeta plānošanas pamatprincipi, uzkrājumu un ieguldījumu veidošana, apskatīti iespējamie riski, to vadība. Otrā daļa veltīta personas izvēles iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, piesaistīt finanšu resursus ideju realizācijai un efektīvi sadarboties ar potenciālajiem investoriem. Trešā daļa saistīta ar kapitālsabiedrības finanšu pārvaldību, tās principiem, metodēm, paņēmieniem un instrumentiem, kā arī lēmumiem, kas saistīti ar jaunu tirgu apgūšanu, iziešanu globālajā tirgū.


Vai studiju procesā ir paredzēta prakse, kas nodrošinās prakses vietas?

Studiju programmā nav paredzēta prakse, tomēr programma tiks īstenota ciešā sadarbībā ar radošās uzņēmējdarbības ekosistēmu.


Vai programmas studentiem būs iespēja izmantot starptautiskās mobilitātes ERASMUS+ iespējas?

Jā, protams.


Kādi studentiem ir ieguvumi no tā, ka programmu īsteno divas augstskolas?

Studenti var izmantot abu augstskolu resursus – cilvēkresursus, materiāltehniskos, augstskolu piedāvātās atbalsta programmas, iniciatīvas un nodrošinātās starptautiskās sadarbības iespējas. Studiju un zinātniskās darbības bāzi studentiem nodrošina LKA un RTU bibliotēkas un to palīgpersonāls. Programmas studentiem iespējams izmantot RTU Dizaina fabrikas, RTU IdeaLAB un RTU studentu biznesa inkubatora piedāvātās iespējas. Studentiem pieejama atvērtā tipa laboratorija «the Lab», kurā programmas studenti var īstenot savas idejas, radot tām prototipus. LKA nodrošina iespēju iesaistei radošajos procesos sadarbībā ar Radošās darbības centru, Nacionālo filmu skolu.


Vai absolvējot programmu, students iegūs maģistra grādu divās augstskolās? 
 
Jā, students saņems diplomu, kuru kopīgi izsniegs LKA un RTU, iegūstot mākslas maģistra grādu radošajās industrijās. 

Kā izpaužas programmas starptautiskais aspekts?

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti starptautiski mācībspēki no Lielbritānijas, Igaunijas. Studējošo sadarbība tiks organizēta ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Cik studenti vispār programmā tiks uzņemti?

Programmā plānots uzņemt 20 studentus.


Vai programmā būs budžeta vietas?
 
Jā, studiju programmā ir plānotas budžetas vietas.

Kāda ir studiju maksa par gadu?  

Studiju maksa ir 2300 EUR par studiju gadu.

Kādos laikos plānotas lekcijas?

Lekcijas tiks plānotas divus darba dienu vakarus un sestdienās. Darba dienu vakaros lekcijas sāksies no plkst. 17.30.   

Programmas direktori Ieva Zemīte, Dr.oec. asoc.prof. ieva.zemite@lka.edu.lv un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Deniss.Sceulovs@rtu.lv


Uzzini visu par studijām!
info@lka.edu.lv, 67114807, 29107218

Ilona Asare
Vieslektore

Ilona Asare ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), apguvusi kursu par kultūrpolitikas veidošanu postpadomju valstīs Centrāleiropas universitātē Budapeštā, studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadīga pieredze reģionālo un starptautisko kultūras projektu izstrādē un vadībā, projektu pieteikumu vērtēšanā. 2005.gadā dibinājusi domnīcu "CultureLab" (culturelab.com), kas veic regulārus kultūrpolitikas pētījumus un organizē tālākizglītības kursus kultūras organizāciju vadītājiem.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada. Vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā, ir doktora grāda pretendente. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā projekta “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveide ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā” ietvaros.

Pilnais apraksts
Ance Kristāla
Vieslektore

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.
Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Roberts Putnis
Lektora p.i.

Roberts Putnis ir politologs un Latvijas Kultūras akadēmijas absolvents, iegūstot maģistra grādu mākslās starptautiskajā kultūras un mediju menedžmentā. LKA docētājs kopš 2018. gada. Studējis arī tieslietas Ķelnes Universitātē. Specializējies mediju industrijā un teorijā, kā arī mediju sistēmās un politikā. Šobrīd ir LKA doktorants un Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta studiju apakšprogrammas attīstības koordinators.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Elīna Vikmane
Vieslektore

Elīna Vikmane (MA. pol.sc) ir Latvijas Kultūras akadēmijas programmas “Kultūras teorija” doktorante, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte kultūras mantojuma nozarē un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts
Olga Žitluhina
Profesore

Mg.art., horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.

Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Pilnais apraksts