Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Uzņemšana 2020. gadā

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

Studiju uzsākšana: 2020. gadā 


Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās

Studiju ilgums: 2 gadi, pilna laika klātienes studijas

Studiju maksa: 2300.00 EUR (gadā)

Budžeta vietas: 12

Maksas vietas: 8

Programmas veids: akadēmiskā programma

KRP apjoms: 80 KRP / 120 ECTS

Studiju valoda: angļu un latviešu

Iestājprasības: Programmā plānots viens iestājpārbaudījums - klātienes intervija. Intervijā tiks pārrunāta studējošā motivācija, līdzšinējā darba pieredze un profesionālās darbības redzējums nākotnē, maģistra darba tēmas iecere, kā arī izpratne par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru.

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

Programma nodrošinās studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas attīsta izaugsmes domāšanu personīgajā, organizāciju un globālajā līmenī, sekmēs izpratni par radošo industriju potenciālu un kultūras vērtību nozīmi globālās ekonomikas mainīgajā vidē.

Programmas absolventu starpdisciplinārās zināšanas ļaus padziļināti izprast dažādu sektoru sadarbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamību un īstenošanas mehānismus, sekmēs biznesa un kultūras kompetenču pielietojumu attīstības nodrošināšanai.

Maģistra programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. 

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos – individuālā, organizāciju un globālā. Pirmajā semestrī būs jāapgūst viens no moduļiem - “Biznesa pamati”, “Mākslas diskurss” vai arī šo moduļu kombinācija “Māksla un bizness”, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības.

Studiju kursi programmā:

 • Izaugsme radošajās industrijās,
 • Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija,
 • Radošo industriju attīstība,
 • Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās,
 • Globālās sociālās pārmaiņas,
 • Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi,
 • Mārketings un digitālā transformācija,
 • Dzīvesstils un finanšu pārvaldība,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Biznesa modelēšana,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Pētniecības dizains,
 • Maģistra darbs

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros.

Spēj starpdisciplināri integrēt humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, novērtēt savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi.

Spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmās, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi.

Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju tendencēm.

Programmas direktori Ieva Zemīte, Dr.oec. asoc.prof. ieva.zemite@lka.edu.lv un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Deniss.Sceulovs@rtu.lv

Kādā valodā ir studijas?

Studijas programmā būs latviešu valodā, tomēr programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki ārvalstu profesori, tāpēc būs arī periodi, kuros lekciju moduļi būs angļu valodā. Tāpat studiju ietvaros tiks veidota starptautiskā sadarbība ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Kāds bakalaura grāds nepieciešams, lai uzsāktu studijas šajā maģistra programmā? 
 
Bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Cik % studiju saturs būs no LKA, cik no RTU?

A daļā programmas daļu apjoms un augstskolu proporcionālais sadalījums ir sekojošs – LKA 58%, RTU 42%. B daļā katra augstskola nodrošina vienu moduli 8 KP apjomā, ko apgūst studējošie atkarībā no iepriekš iegūtā bakalaura grāda. Tiek nodrošināta arī iespēja moduļus kombinēt, no katra apgūstot 4 KP.


Vai studijas notiks LKA vai RTU studiju norises vietās?

LKA studiju programma tiks īstenota LKA studiju norises vietās, RTU studiju programma RTU norises vietās.


Vai studijas ir vairāk praktiskas vai teorētiskas?

Studiju programma ir akadēmiska, tomēr studiju kursi būs arī praktiski. Piemēram, studiju kursi – “Izaugsme radošajās industrijās”, “Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija”, būs praksē orientēti studiju kursi. Programmā studiju kursi tiek organizēti trīs līmeņos – personiskais, organizāciju un globālais. Piemēram, studiju kurss “Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās” iekļauj trīs daļas: “Vietas un pilsētu zīmolvedība”, “Korporatīvā zīmolvedība” un “Personīgā zīmolvedība”. Šādos līmeņos organizēts arī studiju kurss “Dzīvesstils un finanšu pārvaldība”, ko veido trīs daļas - Pirmajā daļā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar personas dzīves ciklu, dzīvesveidu un finanšu lēmumiem, detalizēti analizēts ieņēmumu un izdevumu plānošanas process, budžeta plānošanas pamatprincipi, uzkrājumu un ieguldījumu veidošana, apskatīti iespējamie riski, to vadība. Otrā daļa veltīta personas izvēles iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, piesaistīt finanšu resursus ideju realizācijai un efektīvi sadarboties ar potenciālajiem investoriem. Trešā daļa saistīta ar kapitālsabiedrības finanšu pārvaldību, tās principiem, metodēm, paņēmieniem un instrumentiem, kā arī lēmumiem, kas saistīti ar jaunu tirgu apgūšanu, iziešanu globālajā tirgū.


Vai studiju procesā ir paredzēta prakse, kas nodrošinās prakses vietas?

Studiju programmā nav paredzēta prakse, tomēr programma tiks īstenota ciešā sadarbībā ar radošās uzņēmējdarbības ekosistēmu.


Vai programmas studentiem būs iespēja izmantot starptautiskās mobilitātes ERASMUS+ iespējas?

Jā, protams.


Kādi studentiem ir ieguvumi no tā, ka programmu īsteno divas augstskolas?

Studenti var izmantot abu augstskolu resursus – cilvēkresursus, materiāltehniskos, augstskolu piedāvātās atbalsta programmas, iniciatīvas un nodrošinātās starptautiskās sadarbības iespējas. Studiju un zinātniskās darbības bāzi studentiem nodrošina LKA un RTU bibliotēkas un to palīgpersonāls. Programmas studentiem iespējams izmantot RTU Dizaina fabrikas, RTU IdeaLAB un RTU studentu biznesa inkubatora piedāvātās iespējas. Studentiem pieejama atvērtā tipa laboratorija «the Lab», kurā programmas studenti var īstenot savas idejas, radot tām prototipus. LKA nodrošina iespēju iesaistei radošajos procesos sadarbībā ar Radošās darbības centru, Nacionālo filmu skolu.


Vai absolvējot programmu, students iegūs maģistra grādu divās augstskolās? 
 
Jā, students saņems diplomu, kuru kopīgi izsniegs LKA un RTU, iegūstot mākslas maģistra grādu radošajās industrijās. 

Kā izpaužas programmas starptautiskais aspekts?

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti starptautiski mācībspēki no Lielbritānijas, Igaunijas. Studējošo sadarbība tiks organizēta ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Cik studenti vispār programmā tiks uzņemti?

Programmā plānots uzņemt 20 studentus.


Vai programmā būs budžeta vietas?
 
Jā, studiju programmā ir plānotas budžetas vietas.

Kāda ir studiju maksa par gadu?  

Studiju maksa ir 2300 EUR par studiju gadu.

Kādos laikos plānotas lekcijas?

Lekcijas tiks plānotas divus darba dienu vakarus un sestdienās. Darba dienu vakaros lekcijas sāksies no plkst. 17.30.   

Dokumentu iesniegšana plānota 2020.gada 24.-28.augustā. Reģistrējoties maģistra studiju programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants aizpilda pieteikuma anketu LKA mājas lapā: www.lka.edu.lv.

Pieteikumam pievieno: 

 1. pases vai identifikācijas kartes kopiju 
 2. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopiju  *
 3. CV 
 4. motivācijas vēstuli (2000–3000 zīmju apjomā) 
 5. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR  (neaizmirsti maksājumu veikt pirms dokumentu iesniegšanas!).

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 
21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods


[*Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās infomācijas centrā (informācija: www.aic.lv)

 

Piesakoties studijām, jāiesniedz LKA uzņemšanas prasībās noteiktos dokumentus, kas norādīti sadaļā - Dokumentu iesniegšana, un tiem pievieno CV un motivācijas vēstuli. 

CV jāiesniedz latviešu valodā Europass formātā. Motivācijas vēstulē (2000–3000 zīmju apjomā), jāpamato motivācija studijām, jāraksturo līdzšinējā darba pieredze un profesionālās darbības redzējums nākotnē, jāizklāsta maģistra darba tēmas iecere. 

Programmā plānots viens iestājpārbaudījums - klātienes intervija, kas ietver sekmīgai maģistra studiju programmas apguvei atbilstošo priekšzināšanu pārbaudi. 

Intervijā tiek pārrunāta studējošā motivācija, līdzšinējā darba pieredze un profesionālās darbības redzējums nākotnē, maģistra darba tēmas iecere. Tiek pārbaudīta arī studējošā izpratne par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru. 

Reflektantam jāspēj skaidri un pamatoti izklāstīt savu iespējamo maģistra darba tēmas ieceri, pētniecisko interesi un motivāciju studēt programmā, uzrādot savas zināšanas par radošo industriju procesiem Latvijā un pasaules kontekstā. 

Komisija var uzdot papildu jautājumus par kultūru, radošajām industrijām, uzņēmējdarbību un reflektanta pasaules redzējumu, kā arī par reflektanta profesionālās darbības iecerēm. Iestājpārbaudījumus organizē un vērtē ar LKA rektores rīkojumu apstiprināta iestājpārbaudījumu vērtēšanas komisija. 

https://bit.ly/2Y9aAtX

Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Iveta Ķešāne
Docente

Iveta Ķešāne ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2014. gada. Doktora grādu socioloģijā Iveta ieguva 2016. gada pavasarī Kanzasas Štata Universitātē (Kansas State University). Ivetas pētnieciskās intereses ir saistītas ar kultūras un emociju socioloģiju, attīstības socioloģiju, migrācijas socioloģiju, kā arī politikas socioloģiju. Iveta kā pētniece ir strādājusi Baltijas Sociālo Zinātņu Institūtā, kur veikusi pētījumus par imigrāciju, emigrāciju, integrāciju, kā arī izglītību. Iveta ir līdzautore un autore vairākiem pētījumiem un rakstiem par šīm tēmām.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Roberts Putnis
Vieslektors

Roberts Putnis ir politologs un Latvijas Kultūras akadēmijas absolvents, iegūstot maģistra grādu mākslās starptautiskajā kultūras un mediju menedžmentā. LKA docētājs kopš 2018. gada. Studējis arī tieslietas Ķelnes Universitātē. Specializējies mediju industrijā un teorijā, kā arī mediju sistēmās un politikā. Šobrīd ir LKA doktorants un Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta studiju apakšprogrammas attīstības koordinators.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts
Olga Žitluhina
Profesore

Mg.art., horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.

Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Pilnais apraksts