Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

  

»

 

9 budžeta / 12 maksas studiju vietas
* iespējamas izmaiņas

Studiju maksa gadā

 

»

 

2500,-

Studiju ilgums

 

»

 

2 gadi (4 semestri)

Studiju valoda

 

»

 

Latviešu un angļu

Iegūstamais grāds

 

»

 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās

Studiju norises vieta » 

LKA (Rīga, Ludzas iela 24); RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (Rīga, Kalnciema iela 6)

Starptautiskās mobilitātes iespējas

 

»

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Programmas vadītāja » 

Asoc. prof. Ieva Zemīte

 

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

MĒRĶIS

Studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

PROGRAMMA NODROŠINĀS studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas attīsta izaugsmes domāšanu personīgajā, organizāciju un globālajā līmenī, sekmēs izpratni par radošo industriju potenciālu un kultūras vērtību nozīmi globālās ekonomikas mainīgajā vidē.

PROGRAMMAS ABSOLVENTU starpdisciplinārās zināšanas ļaus padziļināti izprast dažādu sektoru sadarbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamību un īstenošanas mehānismus, sekmēs biznesa un kultūras kompetenču pielietojumu attīstības nodrošināšanai.

MĒRĶAUDITORIJA

Maģistra programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

PROGRAMMAS REZULTĀTI

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros.

Spēj starpdisciplināri integrēt humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, novērtēt savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi.

Spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmās, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi.

Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju tendencēm.

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos – individuālā, organizāciju un globālā. Pirmajā semestrī būs jāapgūst viens no moduļiem - “Biznesa pamati”, “Mākslas diskurss” vai arī šo moduļu kombinācija “Māksla un bizness”, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības.

Studiju kursi programmā:

 • Izaugsme radošajās industrijās,
 • Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija,
 • Radošo industriju attīstība,
 • Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās,
 • Globālās sociālās pārmaiņas,
 • Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi,
 • Mārketings un digitālā transformācija,
 • Dzīvesstils un finanšu pārvaldība,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Biznesa modelēšana,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Pētniecības dizains,
 • Maģistra darbs

Uzņemšanas noteikumi MAĢISTRA studiju programmās

An image

 

Uzņemšanas sistēmā uznemsana.lka.edu.lv var autorizēties ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, vai ar elektronisko parakstu, vai ar e-paraksts mobile, vai izmantojot internetbanku. Elektroniskie pieteikumi studijām tiks pieņemti no 1.jūlija (ceturtdiena) plkst 9.00 līdz 9.jūlijam (piektdiena) plkst. 24.00. Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē apstiprināt pieteikumu nav jāierodas!

Reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nevar iesniegt reflektanta pieteikumu attālināti,  no 5. līdz 9.jūlijam no plkst. 10.00 līdz 17.00 varēs ierasties uzņemšanas punktā Rīgā, Ludzas ielā 24, lai aizpildītu elektronisko pieteikumu studijām.

 

PIRMS PIESAKIES STUDIJĀM, IZLASI, KĀDA VEIDA DOKUMENTI IR JĀPIEVIENO PIETEIKUMAM

 

 

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

✔ pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

✔ augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

✔ CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts):

Programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” reflektantiem CV jāiesniedz latviešu valodā Europass formātā.

✔ Motivācijas vēstule:

Programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” reflektanti motivācijas vēstulē (2000–3000 rakstzīmju apjomā) pamato motivāciju studijām, raksturo līdzšinējo darba pieredzi un profesionālās darbības redzējumu nākotnē, izklāsta maģistra darba tēmas ieceri.

 pieteikumam var pievienot arī sertifikātus un citus dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

✔ maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR.

 

 


INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJAS MAKSU

Rekvizīti maksājuma veikšanai
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr.: 90000039164
Valsts kase TRELLV22 
Konta nr.: LV60TREL9220020000000
Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Reģistrācijas maksu var samaksāt ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā)

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1.grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas atbrīvoti.   

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

 

 

 

✔ Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

✔ Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.

 


Pēc pieteikuma reģistrēšanas reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu vienas darba dienas laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS, kur pieejama aktuālā informācija par konkursa norisi.

Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts. Neskaidrību gadījumā rakstīt: studijas@lka.edu.lv.

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

 

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI maģistra studijās notiek no 14. līdz 16.jūlijam. 

Precīzu IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU GRAFIKU skatīt šeit 

An image

 

 

Pretendējot uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”, tiek ņemts vērā reflektanta PĀRRUNU vērtējums.

 

PĀRRUNAS

 

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā. Pārrunās reflektantam  jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu.

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu programmā. Pārrunu galvenais mērķis ir izprast pretendenta motivāciju, izvēloties šo programmu, kā arī konstatēt viņa piemērotību studijām un darbam izvēlētajā jomā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību izvēlētajam studiju virzienam.

Pārrunas sastāv no četrām tematiskām sadaļām:

 1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem, tiek noskaidrota motivācija studijām šajā programmā, līdzšinējā darba pieredze un profesionālās izaugsmes redzējums nākotnē.
 2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru
 3. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī priekšstati par iespējām atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.
 4. Tiek novērtētas reflektanta angļu valodas zināšanas.

 

Bakalaura studiju programmu reflektantu konkursa rezultāti LAIS informatīvajā sistēmā tiks publicēti šādos termiņos (iespējamas izmaiņas):

Trešdiena
14.07.

Līdz plkst. 21:00.

✔ Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

   

Ceturtdiena
15.07.

Līdz plkst. 21:00.

✔ Radošas industrijas un izaugsmes menedžments

   

Piektdiena, 
16.07.

Līdz plkst. 21.00

✔ Kultūras menedžments

 

 

PROVIZORISKĀ VIETA RANGĀ

 

 

LAIS sistēmā reflektants redzēs savu provizorisko vietu rangā starp citiem programmai reģistrētajiem reflektantiem.  Tie reflektanti, kuri reģistrējušies konkursam vairākās programmās / apakšprogrammās (turpmāk – programmās), redzēs savu provizorisko vietu rangā visu izvēlēto programmu sarakstos.

Izvēlēto studiju programmu var mainīt līdz 17.jūlija plkst. 23.59, LAIS informatīvajā sistēmā veicot atzīmi pie attiecīgās programmas.

 

 

 

 Līdz sestdienas, 17.jūlija, plkst. 23.59 VISIEM reflektantiem LAIS sistēmā jānorāda 1 izvēlētā studiju programma!

Ja reflektants līdz 17.jūlija plkst. 23.59 LAIS sistēmā nav atzīmējis izvēlēto studiju programmu, reflektants automātiski tiek reģistrēts kā atteicies no konkursa un uz studiju vietu LKA vairs nevar pretendēt.

 

 

 

GALA REZULTĀTI

 

 

Konkursa gala rezultāti būs redzami tikai 18.jūlijā no plkst. 16:00, kad visi reflektanti būs izdarījuši savu studiju izvēli par vienu studiju programmu.

Šajā brīdī reflektanta LAIS profilā redzama aktuālā informācija par reflektanta vietu izvēlētās studiju programmas reflektantu rangā, jo katrs reflektants palicis tikai vienas izvēlētās studiju programmas reflektantu sarakstā ar precizētu studiju finansējuma veidu.

Ja pēc studiju izvēles apstiprināšanas kāds no reflektantiem atteiksies no savas budžeta studiju vietas, šī budžeta studiju vieta, atbilstoši konkursa rezultātiem, tiks piedāvāta pēc ranga nākamajam reflektantam, kurš konkursa rezultātā atrodas maksas studiju vietā un LAIS sistēmā ir apstiprinājis, ka studēs izvēlētajā programmā.

Gadījumā, ja atbrīvosies budžeta studiju vieta, taču rangā nākamais reflektants nebūs norādījis, ka apstiprina studiju izvēli attiecīgajā programmā, budžeta studiju līgums tiks pārslēgts ar reflektantu, kurš ir veicis atzīmi LAIS sistēmā,  norādot izvēlēto studiju programmu.

Maģistra studiju programmu

✔ Radošas industrijas un izaugsmes menedžments

✔ Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

✔ Programmas “Mākslas” apakšprogramma  “Kultūras menedžments”

reflektantu studiju līgumu parakstīšanu plānots organizēt klātienē, pirmdien, 19.jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00.

 

Visiem maģistra studiju programmas reflektantiem pirms studiju līguma parakstīšanas jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli un jāiesniedz dokumentu kopijas: 

 1. pase vai ID karte;
 2. augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms un diploma pielikums). 

 

Gadījumā, ja reflektants norādītajā laikā netiek uz līgumu parakstīšanu, nepieciešams atsūtīt ziņu uz e-pastu: uznemsana@lka.edu.lv.

Reflektantiem, kuri neatsūtīs ziņu un neieradīsies uz līgumu slēgšanu, vietas rezervētas netiks un konkursa rezultātu secībā tiks piedāvātas citiem reflektantiem.

Jautājumu gadījumā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 reflektantam ir iespēja sazināties ar LKA Studiju daļu, rakstot uz  uznemsana@lka.edu.lv vai zvanot uz tālruni  ☎ 67140174.

 

 

Programmas direktori Ieva Zemīte, Dr.oec. asoc.prof. ieva.zemite@lka.edu.lv un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Deniss.Sceulovs@rtu.lv


Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai LKA mājaslapā, jo situācija saistībā ar COVID-19 var likt mainīt uzņemšanas termiņus un kārtību!

 67114807

 uznemsana@lka.edu.lv

Kādā valodā ir studijas?

Studijas programmā būs latviešu valodā, tomēr programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki ārvalstu profesori, tāpēc būs arī periodi, kuros lekciju moduļi būs angļu valodā. Tāpat studiju ietvaros tiks veidota starptautiskā sadarbība ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Kāds bakalaura grāds nepieciešams, lai uzsāktu studijas šajā maģistra programmā? 
 
Bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Cik % studiju saturs būs no LKA, cik no RTU?

A daļā programmas daļu apjoms un augstskolu proporcionālais sadalījums ir sekojošs – LKA 58%, RTU 42%. B daļā katra augstskola nodrošina vienu moduli 8 KP apjomā, ko apgūst studējošie atkarībā no iepriekš iegūtā bakalaura grāda. Tiek nodrošināta arī iespēja moduļus kombinēt, no katra apgūstot 4 KP.


Vai studijas notiks LKA vai RTU studiju norises vietās?

LKA studiju programma tiks īstenota LKA studiju norises vietās, RTU studiju programma RTU norises vietās.


Vai studijas ir vairāk praktiskas vai teorētiskas?

Studiju programma ir akadēmiska, tomēr studiju kursi būs arī praktiski. Piemēram, studiju kursi – “Izaugsme radošajās industrijās”, “Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija”, būs praksē orientēti studiju kursi. Programmā studiju kursi tiek organizēti trīs līmeņos – personiskais, organizāciju un globālais. Piemēram, studiju kurss “Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās” iekļauj trīs daļas: “Vietas un pilsētu zīmolvedība”, “Korporatīvā zīmolvedība” un “Personīgā zīmolvedība”. Šādos līmeņos organizēts arī studiju kurss “Dzīvesstils un finanšu pārvaldība”, ko veido trīs daļas - Pirmajā daļā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar personas dzīves ciklu, dzīvesveidu un finanšu lēmumiem, detalizēti analizēts ieņēmumu un izdevumu plānošanas process, budžeta plānošanas pamatprincipi, uzkrājumu un ieguldījumu veidošana, apskatīti iespējamie riski, to vadība. Otrā daļa veltīta personas izvēles iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, piesaistīt finanšu resursus ideju realizācijai un efektīvi sadarboties ar potenciālajiem investoriem. Trešā daļa saistīta ar kapitālsabiedrības finanšu pārvaldību, tās principiem, metodēm, paņēmieniem un instrumentiem, kā arī lēmumiem, kas saistīti ar jaunu tirgu apgūšanu, iziešanu globālajā tirgū.


Vai studiju procesā ir paredzēta prakse, kas nodrošinās prakses vietas?

Studiju programmā nav paredzēta prakse, tomēr programma tiks īstenota ciešā sadarbībā ar radošās uzņēmējdarbības ekosistēmu.


Vai programmas studentiem būs iespēja izmantot starptautiskās mobilitātes ERASMUS+ iespējas?

Jā, protams.


Kādi studentiem ir ieguvumi no tā, ka programmu īsteno divas augstskolas?

Studenti var izmantot abu augstskolu resursus – cilvēkresursus, materiāltehniskos, augstskolu piedāvātās atbalsta programmas, iniciatīvas un nodrošinātās starptautiskās sadarbības iespējas. Studiju un zinātniskās darbības bāzi studentiem nodrošina LKA un RTU bibliotēkas un to palīgpersonāls. Programmas studentiem iespējams izmantot RTU Dizaina fabrikas, RTU IdeaLAB un RTU studentu biznesa inkubatora piedāvātās iespējas. Studentiem pieejama atvērtā tipa laboratorija «the Lab», kurā programmas studenti var īstenot savas idejas, radot tām prototipus. LKA nodrošina iespēju iesaistei radošajos procesos sadarbībā ar Radošās darbības centru, Nacionālo filmu skolu.


Vai absolvējot programmu, students iegūs maģistra grādu divās augstskolās? 
 
Jā, students saņems diplomu, kuru kopīgi izsniegs LKA un RTU, iegūstot mākslas maģistra grādu radošajās industrijās. 

Kā izpaužas programmas starptautiskais aspekts?

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti starptautiski mācībspēki no Lielbritānijas, Igaunijas. Studējošo sadarbība tiks organizēta ar Nīderlandes, Lielbritānijas un Austrālijas augstskolās studējošajiem.


Cik studenti vispār programmā tiks uzņemti?

Programmā plānots uzņemt 20 studentus.


Vai programmā būs budžeta vietas?
 
Jā, studiju programmā ir plānotas budžetas vietas.

Kāda ir studiju maksa par gadu?  

Studiju maksa ir 2500 EUR par studiju gadu.

Kādos laikos plānotas lekcijas?

Lekcijas tiks plānotas divus darba dienu vakarus un sestdienās. Darba dienu vakaros lekcijas sāksies no plkst. 17.30.   
Ilona Asare
Vieslektore

Ilona Asare ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), apguvusi kursu par kultūrpolitikas veidošanu postpadomju valstīs Centrāleiropas universitātē Budapeštā, studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadīga pieredze reģionālo un starptautisko kultūras projektu izstrādē un vadībā, projektu pieteikumu vērtēšanā. 2005.gadā dibinājusi domnīcu "CultureLab" (culturelab.com), kas veic regulārus kultūrpolitikas pētījumus un organizē tālākizglītības kursus kultūras organizāciju vadītājiem.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru kursu studentiem. Skatuves runas pasniedzēja māca topošajiem aktieriem ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, palīdz apgūt pareizu elpošanu, nostāda balsi, paplašina diapazonu, attīsta artikulāciju un veicina teksta loģiskās analīzes izpratni.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada. Vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā, ir doktora grāda pretendente. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā projekta “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveide ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā” ietvaros.

Pilnais apraksts
Ance Kristāla
Vieslektore

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.
Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Roberts Putnis
Lektora p.i.

Roberts Putnis ir politologs un Latvijas Kultūras akadēmijas absolvents, iegūstot maģistra grādu mākslās starptautiskajā kultūras un mediju menedžmentā. LKA docētājs kopš 2018. gada. Studējis arī tieslietas Ķelnes Universitātē. Specializējies mediju industrijā un teorijā, kā arī mediju sistēmās un politikā. Šobrīd ir LKA doktorants un Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta studiju apakšprogrammas attīstības koordinators.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Pilnais apraksts
Elīna Vikmane
Vieslektore

Elīna Vikmane (Mg.sc.pol.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas programmas “Kultūras teorija” doktorante, pētot Latvijas muzeju sociālo lomu, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle un Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte kultūras mantojuma nozarē.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts
Olga Žitluhina
Profesore

Mg.art., horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.

Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Pilnais apraksts