Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Uzņemšana 2020. gadā // Programma tiek gatavota licencēšanai

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

Studiju uzsākšana: 2020. gadā 
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās
Studiju ilgums: 2 gadi, pilna laika klātienes studijas
Propgrammas veids: akadēmiskā programma
KRP apjoms: 80 KRP / 120 ECTS
Studiju valoda: angļu un latviešu
Iestājprasības: angļu valodas zināšanas apliecinājums | maģistra darba tēmas pieteikums| klātienes intervija

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Programmas mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, radoši un stratēģiski domājošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

Programmas uzmanības centrā ir radošums un tā izpausmes uzņēmējdarbībā un vadībā, izmantojot tādas mūsdienu vadības pieejas kā problēmās balstīta dizaina domāšana un portfolio teorija. Tāpat programmas ietvaros studentiem būs iespēja apgūt radošās un stratēģiskās domāšanas prasmes, koučinga un mentoringa prasmes, kā arī būs iespēja attīstīt sadarbības spējas, uzņēmējdarbības radošuma izpratni, globālās attīstības un digitālā mārketinga spējas.

Dažādu jomu bakalaura grāda (vai pielīdzināmas kvalifikācijas) ieguvēji ar vadītāja ambīcijām un pieredzi, kurus interesē radošums kā instruments un resurss, kuriem ir būtiska personīgā izaugsme, kuri ir atvērti pārmaiņām, izaicinājumiem gan studiju procesā, gan savā karjerā. Darba pieredze kultūras un radošajā sektorā un/vai uzņēmējdarbībā tiks uzskatīta par priekšrocību. Aicināti arī citu virzienu maģistru grādu ieguvēji, kas vēlas rosināt pārmaiņas un meklē jaunus skatupunktus ierastajiem procesiem.

Ievadmoduļi “Bizness” un “Mākslas”, Biznesa modelēšana, Finanses, Globālās sociālās pārmaiņas, Izaugsmes menedžments radošajās industrijās, Kultūras un radošā ekosistēma, Mārketings un digitālā transformācija, Pētniecības dizains, Radošās pieredzes un domāšanas laboratorija, Stratēģijas un integrētā talantu vadība, Zīmolvedība

Studiju programma vērsta uz to, lai pēc maģistra grāda iegūšanas tās absolventi:

  • Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei /attīstībai būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas
  • Spēj starpdisciplināri integrēt humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, novērtēt savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi
  • Spēj indentificēt formālas un neformālas sadabības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmās, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi
  • Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju attīstības tendencē

Programmas direktori doc. Agnese Hermane (LKA) un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Agnese.Hermane@lka.edu.lv Deniss.Sceulovs@rtu.lv

Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts