Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija)

Uzņemšanas gads tiks precizēts

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

 

Budžeta un maksas studiju vietas 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Apakšprogrammas vadītāja: asoc.prof., Mg.art. Zane Kreicberga

Apakšprogrammas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionāļus skatuves mākslā – laikmetīgajā dejā, dramaturģijā un teātra režijā. 

 

Apakšprogrammas studējošie iegūst padziļinātas teorētiskās zināšanas skatuves mākslas teorijas un metodoloģijas dažādos aspektos un attīsta praktiskās iemaņas un savu individuālo radošā darba metodiku meistardarbnīcās un praktiskajās nodarbībās.  

Apakšprogrammas teorētiskā daļa ietver teātra, drāmas, režijas un aktiera meistarības teoriju, kā arī pētniecības metodoloģiju un specialitātes diskursu svešvalodā. Studenti apgūst arī kursus, kas saistīti ar teātra telpu, scenogrāfiju un gaismu, narāciju un montāžu mākslā, skaņu un mūziku teātrī, kā arī piedalās radošajās skatuves mākslas un aktiera meistarības laboratorijās, individuālajos uzdevumos pakāpeniski attīstot savu radošā darba metodi un sev interesējošo maģistra darba tēmu. Mācību programma piedāvā plašu spektru izvēles kursu gan par aktuālām tendencēm mākslas un kultūras teorijā, gan specifiskām skatuves mākslas jomām un metodēm.

Studiju apakšprogramma veidota tā, lai nodrošinātu ciešu teorijas un prakses mijiedarbību, veicinātu studentu individuālo profesionālo izaugsmi un analītiskās spējas, kā arī attīstītu argumentācijas iemaņas un diskusiju kultūru. Līdztekus individuālajam darbam mentoru vadībā un teorijas apgūšanai lekcijās, studentiem tiek organizēti regulāri kolektīvie semināri, kā arī kolektīvas praktiskās nodarbības un meistardarbnīcas jeb radošā laboratorija.

Maģistra grādu iespējams aizstāvēt ar praktisku darbu (iestudējumu), kas papildināts ar teorētisko pamatojumu vai ar teorētisku pētījumu.

 • Modernā dramaturģija un literatūra
 • Drāma un drāmas teorija 21. gadsimta kontekstā
 • Teātra teorija un analīze
 • Režijas un aktiera meistarības teorija
 • Dramaturģijas teorija un prakse
 • Pētījumu metodoloģija mākslā un akadēmiskā rakstīšana
 • Specialitātes diskurss svešvalodā (angļu, vācu vai franču)
 • Teātra telpa, scenogrāfija un gaisma
 • Narācija un montāža mākslā
 • Skaņa un mūzika teātrī

Specializācija: Teātra režija

 • Aktiera meistarības metodika un praktikums
 • Skatuves mākslas jaunrades metodika un praktikums

Specializācija: Laikmetīgās dejas māksla

 • Laikmetīgās dejas tehnikas un improvizācija
 • Laikmetīgās dejas kompozīcija

Specializācija: Laikmetīgās dramaturģijas teksti

 • Tekstu jaunrades prakses teorija un metodoloģija
 • Laikmetīgā teātra, kino un TV dramaturģija

Izvēles kursi:

 • Modernitāte un modernisms
 • Postmodernitāte un postmodernisms
 • Mūsdienu mākslas kritiskās teorijas
 • Filozofijas speckurss
 • Laikmetīgās dejas teorija
 • 20. un 21. gs. mūzika
 • Kino vēstures teorētiskie aspekti
 • Performatīvās prakses
 • Teātra antropoloģija
 • Skatuves un publiskā runa: teorija un metodoloģija

 

 • jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma Akadēmijā);
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
 • jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai tai pielīdzināmas augstākās izglītības iegūšanu) un tā pielikums, kā arī jāiesniedz tā kopija;
 • jāiesniedz CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts);
 • jāiesniedz divas fotokartītes (3x4 cm);
 • jāiesniedz kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20,00;
 • jāiesniedz motivācijas vēstule 2000–3000 zīmju apjomā, kurā pamatota izvēle studēt Teātra mākslas maģistrantūrā;
 • jāiesniedz radošais portfolio (3 izrāžu vai projektu izlase);
 • jāiesniedz potenciālās maģistra darba tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojums.

 

Lūgums CV, motivācijas vēstuli un potenciālās maģistra darba tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojumu iesniegt gan izdrukās, gan elektronisko kopiju.

Konkursā tiek ņemti vērā iestājpārbaudījumu vērtējumi:

1. TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei;                 

2., TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē;               

3. RADOŠAIS KONKURSS trīs kārtās:

1. kārta: reflektanta iesniegtās motivācijas vēstules, radošā portfolio un potenciālās maģistra darba tēmas un tās pamatojuma izvērtēšana (bez reflektanta klātbūtnes).       

2. kārta - radošais pārbaudījums: iestājpārbaudījumu komisija dod radošus uzdevumus reflektantiem gan individuāli, gan nelielās grupās. Uzdevumi saistīti ar dramaturģiska materiāla vai tēmas interpretāciju un izpratni par teātra izteiksmes līdzekļiem.

3. kārta - kolokvijs: reflektantam jāizklāsta un jāpamato potenciālā maģistra darba tēma un motivācija studēt konkrētajā apakšprogrammā, jāatbild uz jautājumiem par kultūru, mākslu un savu pasaules redzējumu.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Gunta Bāliņa
Profesore

Horeogrāfe, dejotāja, dejas pedagoģe. Latvijas Nacionālās operas baleta soliste (1971–1994), baleta pedagoģe – repetitore (no 1993. gada), V. Gončarenko kamerbaleta soliste (1990–1992). Kopš 1994. gada docētāja Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Pilnais apraksts
Ramona Galkina
Docente

Mg. art., horeogrāfe, dejotāja, docētāja R. Galkina ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada, pasniedz Feldenkraisa metodi RPIVA un Moderno deju un laikmetīgo deju J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2004-2013). Aktīvi darbojas Latvijas laikmetīgās dejas jomā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Juris Goldmanis
Docents

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Asociētā profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Māra Ķimele
Profesore

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesore Māra Ķimele Akadēmijā strādā kopš 1997. gada. Viņas audzēkņi šodien ir jaunie talantīgie režisori un aktieri visos Latvijas teātros. Starp daudzajiem var minēt Inesi Ramuti, Aigaru Vilimu, Rēziju Kalniņu, Uldi Anži, Ivaru, Krastu, Valteru Sīli, Elmāru Seņkovu, Lauru Grozu – Ķiberi, Kārli Krūmiņu, Ingu Tropu, Inesi Pudžu, Inesi Mičuli un citus.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, no 2004. gada Akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju apakšprogrammas „Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija” vadītāja (kopā ar doc. Zani Kreicbergu). Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Indra Roga
Asociētā profesore

Mg.art., aktiera meistarības un režijas docētāja Akadēmijas bakalaura un maģistratūras programmās docē aktiermeistarības un režijas kursus kopš 2004. gada. Latvijas Nacionālajā teātrī darbojas kā režisore un aktrise, iestudē izrādes Nacionālajā un Valmieras teātrī, veidojusi operu iestudējumus Igaunijā.

Pilnais apraksts
Jānis Siliņš
Profesors

Mg.art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts
Olga Žitluhina
Profesore

Mg.art., horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.

Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Pilnais apraksts