LKA Kultūras un mākslu institūts

Anda Laķe

LKA Kultūras un mākslu institūta vadītāja, vadošā pētniece

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.), vadošā pētniece Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja. 1986. gadā pabeidza Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu un ieguva kvalifikāciju filozofs/pasniedzējs, tad ieguvusi maģistra grādu „Mākslās” kultūras teorijā, bet 2012. gadā ieguva zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu “Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā”. Kopš 1986. gada strādājusi Latvijas augstskolās par pasniedzēju, vadījusi pētniecības projektus. 25 gadus strādā LKA, šobrīd tur vada vairāk nekā 60 cilvēku zinātnisko darbību.


Zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālo un humanitāro zinātņu pētījumu metodoloģiju, tostarp sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma un mākslā balstītu pētījumu metodēm. Pēdējos gados piedalījusies un vadījusi vairākus akadēmiskus pētniecības projektus par nemateriālo kultūras mantojumu: VPP “Habitus / Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”, “CoHere / Critical Heritages: performing and representing identities in Europe”), FLPP “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi”, kā arī veikusi citus ar kultūras un radošo sektoru saistītus pētījumus. Pētniecībā interesē arī kultūras un mākslas nozīme sabiedrības attīstībā (FLPP “Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā”) , kā arī radošo personu un citu darba tirgus segmentu mūsdienu nodarbinātības jautājumi (FLPP “Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork”). Pēdējo gadu pētnieciskā darbība cieši saistīta ar aktuālo kultūras nozares problēmu pētniecību, kas ietver virkni Latvijas kultūras organizāciju, tai skaitā Kultūras ministrijas pasūtītu pētījumu vadību vai līdzdalību. Pēdējo gadu pieredze lietišķo/līgumpētījumu izstrādē ir saistīta ar nozīmīgu kultūras programmu un politikas plānošanas dokumentu novērtēšanu un izstrādi nacionālā mērogā: “Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” (2014.–2020.) īstenošanas gala novērtējums”, “Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. decembrim” (pasūtītājs LR Kultūras ministrija) u.c. Vadīti vairāki Latvijas pašvaldību (Kuldīgas novada, Ventspils novada, Jelgavas pilsētas, Liepājas pilsētas) pasūtīti pētījumi un kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrāde.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Vadošā pētniece

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(lzp-2021/1-0521)

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Pētniece

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Vadošā pētniece

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(lzp-2018/2-0280)

12.2018.-12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Vadošā pētniece

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Anda Laķe ir starptautiska, anonīmi recenzēta periodiska zinātnisko rakstu krājuma “Culture Crossroads” (http://www.culturecrossroads.lv/) galvenā redaktore un periodiska zinātnisko rakstu krājuma “Krustpunkti: Kultūras un mākslas pētījumi” atbildīgā redaktore. Andas Laķes pētniecības aktivitātes papildina aktīvs zinātnes komunikācijas darbs, piemēram, ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti”/ “Culture Crossroads” un studējošo konferences “ZinātMāksla” rīkošana, regulāras intervijas nacionālajiem un reģionālajiem medijiem par kultūras un mākslas sektora aktuālajām norisēm. Izglītības un Zinātnes ministrija Andu Laķi kā zinātnes personību ir iekļāvusi Latvijas zinātnes kalendārā un izstādē “Zinātne iedvesmo”, “Zinātne Zoomedin 2” (Anda Laķe, https://www.youtube.com/watch?v=yvP-PE8roVk).

Anda Laķe ir Latvijas Kultūrizglītības Padomes vadītāja, Kultūras centru konsultatīvās padomes locekle, Latvijas Sociologu asociācijas, Skandināvu Sociologu asociācijas, Eiropas Sociologu asociācijas un Starptautiskās Sociologu asociāciju biedre. ​​Anda Laķe ir ikgadējā Latvijas skolu jaunatnes konkursa “Kultūras kanons” kuratore (LKA konkurss sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

Andai Laķei ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē “Humanitārās un mākslas zinātnes-Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes” ar tiesībām humanitārajās un mākslas zinātnēs līdz 18.09.2022.

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6718-9229

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Laķe, Anda, Muktupāvela, Rūta, Tjarve, Baiba, zin.red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (izdošanā)

Vikmane, Elīna, Lake, Anda. Critical Review of Sustainability Priorities in the Heritage Sector: Evidence from Latvia's Most Visited Museums. European Integration Studies, 2021, pp. 95-109. (Indexed in Web of Science)

Kunda, Ilona, Zemīte, Ieva, Laķe. Cultural Entrepreneurship: Negotiating Paradoxes in New Cultural Product Development. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies Volume 16 (1), 2021, pp. 15-28. (Indexed in SCOPUS)

Laķe, Anda, Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Collective and Individual Factors in the Development of Creative Ideas in Art: The Perspective of Film Directors. Filosofija. Sociologija, 2021,Vol. 32., No. 4, pp. 407–416. (Indexed in SCOPUS)

Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda. Comparative aspects of the Song and Dance Celebration of the Baltic countries in the context of nation branding processes.//Nic Craith, Mairead, et al. (eds.). Heritage and Festivals in Europe. London and New York: ROUTLEDGE, 2019, pp. 29-46. (Indexed in SCOPUS, Web of Science)

Vinogradova, Līga, Laķe, Anda. The Role of Emotions in Sustaining the Tradition: the Case of the Latvian Song and Dance Celebration. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies, vol.14, no.1. 2019. pp.1-15. (Indexed in Scopus; China National Knowledge Infrastructure (CNKI Scholar); Educational Psychology & Administration Directory (Cabell's); Ulrich's Periodicals Directory)

Muktupāvela, Rūta, Anda, Laķe (eds.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, Jāņa Rozes apgāds, 2018.

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/anda-lake/

https://www.researchgate.net/profile/Anda-Lake/publications

 

Kontakti saziņai

anda.lake [at] lka.edu.lv

lake.anda [at] gmail.com

67114808

Ludzas iela 24, 11.kabinets