Kultūras un mākslu institūts

Elīna Vikmane

Zinātniskā asistente

Elīna Vikmane ieguvusi politikas zinātnes maģistra grādu Rīgas Stradiņa universitātē un 2022. gadā noslēdz studijas Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūras programmā “Kultūras teorija”, izstrādājot promocijas darbu par muzeju sociālās lomas dinamiku kibertelpā. 2021. gadā Inclusive Museum Network piešķīris Elīnai “Emerging Scholar Award 2021”.
Muzeju jomā darbojas kopš 2015. gada, kad no Borisa un Ināras Teterevu fonda tika deleģēta darbam jaunizveidotajā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fondā valdes locekles amatā. 2020. gadā ievēlēta Latvijas Muzeju biedrības valdē un Valsts Kultūras kapitāla fonda Kultūras mantojuma ekspertu komisijā. 2022. gadā uz otro termiņu pārvēlēta Latvijas Muzeju biedrības valdē.


Elīnas Vikmanes pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar kultūras un īpaši kultūras mantojuma sociālās lomas dinamikas izpēti. Līdz ar ievēlēšanu zinātniskās asistentes amatā 2021. gadā, Elīna iesaistīta FLPP pētījumā “Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā” un VPP Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD” īstenošanā, kā arī ieguvusi finansējumu LKA Kultūras un mākslu institūta iekšējo grantu konkursā pētījuma “Digitālo inovāciju daudzveidība un izplatība Latvijas muzejos” veikšanai.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Viesizpildītāja

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

Iekšējo pētījumu grants

Digitālo inovāciju daudzveidība un izplatība Latvijas muzejos

05.2021.–05.2022

LKA ZPC

Galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Elīna Vikmane ir Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedre Starptautiskās muzeoloģijas komitejā (ICOFOM) un Starptautiskās audiovizuālās, jauno tehnoloģiju un sociālo mediju komitejā (AVICOM).

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5266-8529

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Vikmane, Elīna, Lake, Anda. Critical Review of Sustainability Priorities in the Heritage Sector: Evidence from Latvia's Most Visited Museums. European Integration Studies, 2021, 15. 95-109.

DOI: https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.28886

Lejnieks, Jānis; Vikmane, Elīna. Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs. Latvijas Architektūra, 2020, Nr.150, 2.-7.lpp.

2022. gadā publicēšanai iesniegtie raksti SCOPUS indeksētos žurnālos:

Ozolina, Liene; Vikmane, Elina. The art of nationalism: Artists’ perspectives on the Latvian Centenary film programme.

Vikmane, Elina, Kristala, Ance. Pandemic-driven digital innovation in Latvian museums: diversity, diffusion and role in sustainable development.

 

Papildu informācija

Latvijas Kultūras akadēmija: https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/elina-vikmane/

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds: www.lomcaf.org

Latvijas Muzeju biedrība: https://muzeji.lv/lv/par-biedribu/valde

 

Epasts saziņai:

Elina.Vikmane@lka.edu.lv