Studējošo pašpārvalde

Elīza Rozentāle

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece

29294914
eliza.rozentale [at] stud.lka.edu.lv


Priekšsēdētāja vietnieka un iekšējā virziena vadītāja amata pienākumi

 • Vadīt SP un valdes darbu, kā arī kopsapulces priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
 • Sadarbībā ar priekšsēdētāju un pārējo valdi izstrādāt idejas SP darbības uzlabošanai, SP biedru motivācijas palielināšanai;
 • Sadarbībā ar priekšsēdētāju un finanšu un sadarbības virziena vadītāju, pārraudzīt SP finansiālos līdzekļus un to izlietojumu;
 • Vienojoties ar priekšsēdētāju vai pēc priekšsēdētāja lūguma deleģēt pienākumus SP valdes locekļiem saistībā ar to amata veicamajiem pienākumiem;
 • Informēt SP biedrus par SP notiekošajām aktivitātēm;
 • Protokolēt SP Valdes sēdes un biedru kopsapulces;
 • Pārraudzīt un sistematizēt SP iekšējo dokumentāciju;
 • Koordinēt kopsapulces ar akadēmisko grupu vecākajiem;
 • Ne vēlāk kā 3 dienas pirms biedru un aktīvistu kopsapulces izsūtīt darba kārtību un izskatāmos dokumentus;
 • Regulāri aktualizēt SP Google kalendāru;
 • Pārraudzīt SP inventāru;
 • Uzturēt LKA SP e-pastu un atbildēt uz saņemtajiem e-pastiem;
 • Nodrošināt SP iekšējo sinerģiju iesaistoties konfliktu risināšanā, veicinot atvērtu komunikāciju, organizējot komandas saliedējošos pasākumus;
 • Apkopot saņemtās valdes locekļu ikmēneša atskaites.