Kultūras un mākslu institūts

Gints Klāsons

Lietišķo pētījumu projektu vadītājs

Gints Klāsons 2003. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 2001. gada Gints strādā lietišķo pētījumu nozarē, un šo gadu laikā iegūta plaša pieredze pētījumu projektu izstrādē, datu ieguves metodoloģiju, datu analīzes pieejās un citos ar pētījumu organizēšanu saistītos jautājumos.


Gintam ir ievērojama profesionālā pieredze tematiski dažādu pētījumu izstrādē – viņa vadībā tikuši izstrādāti un realizēti sociālie, politiskie, izglītības un ekonomiskie pētījumi un izvērtējumi. Strādājot pie tematiski daudzveidīgiem pētījumu projektiem, Gints ieguvis plašu pieredzi dažādu mērķa grupu izpētes organizēšanā un koordinēšanā – viņa vadībā tikuši organizēti un realizēti gan visas Latvijas iedzīvotāju pētījumi, gan specifisku mērķa grupu (jaunieši, dažādu sociālo pakalpojumu izmantotāji, konkrētu reģionu un pašvaldību iedzīvotāji, uzņēmēji, dažādu institūciju un iestāžu darbinieki un klienti u.tml.) izpētes.

Ginta pētnieciskās intereses saistītas ar tādām tēmām kā: kultūras patēriņš un līdzdalība, jaunatnes politika un darbs ar jaunatni, radošo industriju attīstība, nevalstisko organizāciju darbība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, kultūrizglītība.

Kopš 2022. gada Gints ir Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta lietišķo pētījumu projektu vadītājs. Kā neatkarīgs pētnieks Gints regulāri sadarbojas ar SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija", SIA "Excolo Latvia" un citiem pētījumu jomas uzņēmumiem un organizācijām.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Gints iesaistīts vairākos pētnieciskos tīklojumos:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvās padomes loceklis (kopš 2018. g.). https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/konsultativa-padome/

Latvijas pārstāvis RAY Network (Research-based Analysis and Monitoring of Youth in Action) (kopš 2014. g.). https://www.researchyouth.net/

Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centra (European Knowledge Centre for Youth Policy) jaunatnes politikas pētnieks-eksperts, Latvijas nacionālais pārstāvis (kopš 2012. g.). https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp

Latvijas sociologu asociācija, biedrs (kopš 2007. g.). http://sociologija.lv/  

Iepriekš darbojies arī kā:

Zinātniskais asistents Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem” Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā (2021.–2022.).

Daugavpils Universitātes Konsultatīvās padomes eksperts Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas projektā “Measuring Youth Well-Being” (2016.).

Izglītības un zinātnes ministrijas Darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeļa izstrādes darba grupa loceklis (2015.–2016.).

Konsultants nodibinājumā „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas ietekmes novērtējuma izstrādes jautājumos (2013.–2015.).

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam darba grupas loceklis (2014.).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Rīcības grupas Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides izvērtēšanai vadītājs (2012.).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

gints.klasons@lka.edu.lv