Kultūras un mākslu institūts

Ilona Asare

Zinātniskā asistente

Ilona Asare ir ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās un beigusi doktorantūras studijas Latvijas Kultūras akadēmijā. Pētnieciskā interese saistās ar kultūras lomu pilsētu un lauku attīstībā. Šobrīd strādā pie sava promocijas darba izstrādes par ilgtspējas principu integrāciju Latvijas pilsētu kultūras pārvaldībā.


Ilonai ir uzkrāta pieredze pilsētu kultūras attīstības stratēģiju izstrādē, veicot pilsētas kultūrvides analīzi un veicinot līdzdalīgas kultūrpolitikas veidošanas pamatprincipu ieviešanu. Šī pieredze atspoguļota izveidotajos metodiskajos materiālos, tālākizglītības kursos un akadēmiskos rakstos, analizējot Latvijas kultūras organizāciju un kultūrpolitikas veidotāju līdzšinējo praksi.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

01.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022.– 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Domnīcas “CultureLab” dibinātāja un vadītāja, https://culturelab.com/

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: 0000-0002-1700-5145

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Raksti žurnālā:

Asare, Ilona. Co-creation as a Means of Citizen Engagement in Local Cultural Policy Making, Cultural Crossroads Journal,  2021, Vol.17 (http://www.culturecrossroads.lv/journal/19)

Raksti internetā

Asare, Ilona, Ciša, Austra, Krūmiņa, Santa. Pārskats „Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos. Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas“, LKA Tālākizglītības centrs, 2022.

Asare Ilona, Hermane Agnese, Laķe Anda, Tjarve Baiba. Metodiskais materiāls kultūras organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors“, Haritas, 2013. (https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/metodiskaismaterials_final.pdf )

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/ilona-asare/

 

Epasts saziņai

ilona.asare@lka.edu.lv