Kultūras un mākslu institūts

Ivans Jānis Mihailovs

Pētnieks

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmas absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības kvalitātes vērtēšanas jomā. I.J.Mihailovs kā pētnieks, lektors un eksperts ir piedalījies vairākos Eiropas projektos, līdzdarbojies normatīvo aktu projektu izstrādē, sadarbojies ar vairākām profesionālām apvienībām un asociācijām, ir vairāk nekā 350 publikāciju autors, tostarp monogrāfijas par tiesisko kultūru, izglītības vadību un tiesisko regulējumu, psihologu profesionālo darbību u.c.


Pētījumu projekti

-

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

“Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā: stereotipu mazināšana” (projekta reģ. Nr. 2022LV/MTSP/13)

2022-2023

Sabiedrības integrācijas fonds

eksperts

Specifiskā atbalsta mērķa 8.2.1. projekta "Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē" (Nr. 8.2.1.0/18/A/014)

2021

Eiropas Sociālais fonds

Studiju kursu izstrādes eksperts RSU Doktorantūras nodaļā

Kultūras ministrijas projekts “Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā”

2020

Valsts budžets

Satura eksperts

Specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017 – 2020

Eiropas Sociālais fonds

Vecākais eksperts

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

https://orcid.org/0000-0002-6399-9144

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Kudeikina I., Mihailovs I.J., Zīvarts J. Academic  Integrity  in  Education  in  the  Context  of Sustainable Development of Society // European Journal of Sustainable Development. – 2022, Nr.11, 2. – p.83 – 92. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1309/1290

Erdmanis R., Mihailovs I.J. The Doctrine of “in Loco Parentis” in Anglo-Saxon Legal Systems and in the Republic of Latvia // Journal of the University of Latvia. Law, 2022, No. 15. – pp. 293 – 308.

The Journal of the University of Latvia. Law is included in the international database EBSCO Publishing and ERIH PLUS.

Elsiņa I., Martinsone B., Mihailovs I. J. Psihologa profesionālās darbības ētika: Teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas. – Rīga: izdevniecība SIA “Drukatava”, 2022. – 76 lpp. [ISBN 978-9934-23-638-9]

Mihailovs Ivans Jānis Supervīzija izglītības vidē: tiesiskās un ētiskās prasības. Supervīzija izglītības vidē. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. – 11. – 18.lpp.

Mārtinsone Kristīne, Mihailovs Ivans Jānis Nobeiguma vietā jeb speciālistu palīdzības iespējas. Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam. Rīga: RSU, 2021. – 145. – 148.lpp.

Mihailovs Ivans Jānis Bērnu (re-)integrācija Latvijas izglītības sistēmā. Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā. Rīga: LVA, 2021. – 17. – 21.lpp.

Mihailovs Ivans Jānis Pētniecības tiesiskie aspekti. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 2021. – 103. – 111.lpp.

Berķis Uldis, Mihailovs Ivans Jānis Zinātnes politika un pārvalde. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 2021. – 582. – 586.lpp.

Kudeikina Inga, Zīvarts Juris, Mihailovs Ivans Jānis Augstākās izglītības izaicinājumi attālināto studiju kontekstā: tiesiskais regulējums un prakse. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. Augstākā izglītība. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. – 374. – 383.lpp.

 

Epasts saziņai

ivans.mihailovs [at] inbox.lv