Studējošo pašpārvalde

Kate Elizabete Vaivode

Studējošo pašpārvaldes akadēmiskā un sociālā virziena vadītāja

28609986
kate.elizabete.vaivode [at] stud.lka.edu.lv


Akadēmiskā un sociālā virziena vadītāja amata pienākumi

 • Sadarbībā ar komunikāciju virzienu izzināt LKA studentu problēmas un neapmierinātības cēloņus saistībā ar studijām (veikt anketēšanu ne retāk kā reizi gadā);
 • Sadarbībā ar LKA struktūrvienībām (konkrēto katedru, studiju daļu) risināt izzinātās problēmas;
 • Nodrošināt LKA studentu pārstāvniecību LKA lēmējinstitūcijās un regulāri informēt pārstāvjus par notiekošo sēžu datumiem un saturu;
 • Nepieciešamības gadījumā izstrādāt un sniegt priekšlikumus LKA vadībai par studiju procesu uzlabošanu;
 • Regulāri informēt SP biedrus un aktīvistus par LKA aktualitātēm saistībā ar akadēmiskas un sociālas dabas jautājumiem;
 • Informēt SP biedrus par iespējām un tiesībām ietekmēt notiekošos procesus LKA, kā arī, sadarbībā ar kultūras virzienu, rīkot seminārus biedru izglītošanai;
 • Konsultēt LKA studentus par jautājumiem, kas saistīti ar LKA likumdošanu, studiju procesu;
 • Iesaistīties studentiem saistošu dokumentu izstrādē gan SP, gan AII līmenī un LSA.
 • Pēc nepieciešamības, iesaistīties ar mācībspēku novērtēšanu saistītās aktivitātes;
 • Nodrošināt SP pārstāvniecību Latvijas Studentu apvienībā (turpmāk tekstā – LSA), LSA darba grupās un projektos;
 • Nodrošināt domniekus LSA lēmējinstitūcijās un darba grupās.
 • Veicināt LKA studentu informētību par LSA, kā arī iesaisti organizācijas lēmējinstitūcijās un darba grupās;
 • Informēt SP biedrus par LSA aktualitātēm;
 • Veicināt komunikāciju un sadarbību ar LKA padomi, kā arī pārraudzīt tās darbību un tiesiskumu;
 • Vadīt Akadēmiskā virziena darba grupu.