Kultūras un mākslu institūts

Rūta Muktupāvela

Vadošā pētniece

Rūta Muktupāvela ieguvusi Ph.D. grādu kultūras teorijā, Latvijas Zinātnes padomes locekle, piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos, ir vairāk nekā 60 zinātnisko publikāciju kultūras studiju, etnoloģijas, folkloristikas un nemateriālā kultūras mantojuma studiju jomā autore, vadījusi zinātniskos darbus visos trīs augstākās izglītības – bakalaura, maģistra un doktora – studiju līmeņos.


Rūtas Muktupāvelas pētnieciskās intereses un ekspertīze ir kultūras studiju, mākslas antropoloģijas, kultūras mantojuma studiju, kultūras un mākslas zinātņu metodoloģijas un folkloristikas jomā. Pētnieciskās darbības rezultāti ir integrēti akadēmiskos studiju kursos – Kultūras studiju teorētiskie un empīriskie aspekti, Kultūras un mākslas fenomenu antropoloģiskie pētniecības principi, Starpdisciplinārie kultūras un mākslas studiju aspekti, Kultūras pētījumi, teorētiskās pieejas un metodoloģiskie principi u.c. Būtiska pieredze uzkrāta strādājot pētījumos, tajā skaitā arī Valsts pētījumu programmās “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.), CARD: Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai" (2020.–2022.), kā arī Eiropas Komisijas “Apvārsnis 2020” finansētajā starptautiskajā pētniecības projektā “CoHERE: Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” (2016.–2019.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja un projekta vadītāja

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. lzp-2020/2-0078)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.–12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja,

projekta vadītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Rūta Muktupāvela aktīvi darbojas starptautiskās pētniecības platformās: International Sociological Association (ISA), European Association of Social Anthropologists
(EASA), Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF),  ir redkolēģijas locekle zinātniskajos žurnālos Studies in Folklore and Ethnology (Lexington Books/Rowman & Littlefield International), Filosofija. Sociologija (Phylosophy. Sociology) (Lithuanian Academy of Sciences, Sphairos: Cultural and Media Studies, Culture Research Institute of Lithuania).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Līdz 21.08.2022. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID 0000-0002-8143-1894

Scopus Author ID: 55159795600

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas 

Laķe, Anda, Muktupāvela, Rūta, Tjarve, Baiba (zin. red.). Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (in print).

Muktupāvela, Rūta, Vītola Ieva. The Role of Non-governmental Organizations in Ensuring Sustainability of Cultural Heritage: A case study of the SERDE Art Residency Centre.// Laķe, A., Tišheizere, E. (zin. red.). LETONICA. 2022 (in print).

Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda. Kopienas jēdziena konceptualizācija, kopienu daudzveidība un kultūras mantojuma kopienas kā īpašs kopienas veids. // Laķe, Anda, Muktupāvela, Rūta, Tjarve, Baiba (zin. red.). Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (in print)

Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda. Comparative aspects of the Song and Dance Celebration of the Baltic countries in the context of nation branding processes.//Nic Craith, Mairead, et al. (eds.). Heritage and Festivals in Europe. London and New York: ROUTLEDGE, 2019, Pp. 29-46.

Muktupāvela, Rūta, Muktupāvels, Valdis. Artistic Research: On the Way Towards Conceptual Clarity and Off the way with the Folkoratorio Rivers of Our Being.//Kockel, Ullrich, McDermott, Philip, Campbell, Liam (eds.). Per Scribendum, Sumus: Ethnopoesis, or: Writing Heritage. Vienna: LIT Verlag, 2020, pp. 177-187.

Muktupāvela, Rūta. University Students' Humour in Digital Environment: Internet Memes as a Folklore Genre. // Laķe, Anda (ed.) Culture Crossroads. Volume 12. 2018., Pp. 4-19. Cultural Crossroads. Rīga: Latvian Academy of Culture. Accessible at www.culturecrossroads.lv

Muktupāvela, Rūta, Anda, Laķe (eds.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, Jāņa Rozes apgāds, 2018.

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/ruta-muktupavela/

 

Epasts saziņai:

ruta.muktupavela@lka.edu.lv