Kultūras un mākslu institūts

Zane Kreicberga

Zinātniskā asistente

Zane Kreicberga 2007. gadā ir ieguvusi akadēmisko maģistra grādu “Mākslās” ar specializāciju teātra režijā Latvijas Kultūras akadēmijā, 2020. gadā pabeigusi studijas LKA akadēmiskajā doktora studiju programmā “Mākslas” (apakšnozare – Kultūras teorija) un patlaban gatavojas aizstāvēt promocijas darbu, kura tēma saistīta ar Latvijas teātri pārejas periodā 20. gs. 80.-90. gados. LKA Zane ir akadēmiskās maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” direktore un docē studiju kursus, kas saistīti ar laikmetīgo teātri, teātra teoriju un menedžmentu. LKA ZPC darbojas kopš 2012. gada.


Pētnieciskās intereses aptver laikmetīgās skatuves mākslas procesus, teātri sociālpolitiskā kontekstā, aktiermākslas teoriju un teātra izglītību. Zane regulāri piedalās starptautiskās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šobrīd tiek gatavotas divas nozīmīgas starptautiskas publikācijas – salīdzinošs pētījums par Baltijas teātra festivāliem kā pārmaiņu aģentiem izdevumam “Journal of Baltic Studies” un raksts par Latvijas teātri “Routledge” izdevniecības monogrāfijai par teātri Eiropā pēc 1989. gada. Zane ir viena no pētniecēm VPP CARD projekta teātra mākslas apakšgrupā, kas strādā pie laikmetīgas skatuves mākslas terminoloģijas vārdnīcas izveides. Kā redaktore Zane piedalās arī LKA projektā, kas nodrošina laikmetīgu teātra tekstu tulkojumus latviešu valodā.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003

1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Pētniece

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Zane Kreicberga ir Varšavas Universitātes izdotā žurnāla“Studia Teatralne Europy Šrodkowo-Wschodniej (Theatre Studies of Central and Eastern Europe)” starptautiskās konsultatīvās padomes locekle. Aktīvi piedalās LKA zinātnisko konferenču “Kultūras krustpunkti” un “ZinātMāksla” rīkošanā.

Zane ir Latvijas Teātra padomes priekšsēdētāja un Latvijas Nacionālās kultūras padomes locekle. Bieži tiek aicināta kā eksperte kultūrpolitikas jautājumos sadarboties ar Rīgas domi un LR Kultūras ministriju.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

-

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Kreicberga, Zane, Edīte Tišheizere, Līga Ulberte. Defining Contemporary Theater: Global Experience and Latvian Practices. Letonica, 2022. (Publikācija anonīmi recenzēta, pieņemta publicēšanai.)

Kreicberga, Zane. Vecās mājas pret jaunajām Latvijas teātrī [Edīte Tišheizere, Ieva Rodiņa, Dita Jonīte, Lauma Mellēna-Bartkeviča. Neatkarības laika teātris: Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā]. Letonica, 2022. (Raksts pieņemts publicēšanai, saskaņota redakcija.)

Kreicberga, Zane. Latvian Theatre in Transition. The Roots in the 1990s. Culture Crossroads. 2021, vol. 19, pp. 78-88.

Kreicberga, Zane. Theatre Education in Latvia: Traditions and Challenges. Contemporary Latvian Theatre: A Decade Bookazine. Riga: Latvian Theatre Labour Association, apgāds “Zinātne”, 2020. pp. 74-85.

Kreicberga, Zane. Latvijas teātra nesenā vēsture. Dekonstruktīvs lasījums. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums nr. 23. Liepāja: Liepājas universitāte, 2018. 218.-228. lpp.

Kreicberga, Zane. Neprognozētais konservatīvisms. TeKiLa. Teātra un kino lasījumi. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Rīga: LKA Zinātniskās pētniecības centrs, 2018. 107.-117. lpp.

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/zane-kreicberga/

 

Epasts saziņai

zane.kreicberga@lka.edu.lv