Kultūras un mākslu institūts

Zane Šiliņa

Pētniece

LKA profesore, ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. Zane Šiliņa ir LKA prorektore akadēmiskajā darbā (kopš 2014. gada), LKA Kultūras un mākslu institūta pētniece, LKA Zinātniskās un mākslinieciskās padomes locekle. Kopš 1998. gada docē studiju kursus LKA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī viesdocētājas statusā vada nodarbības citās Latvijas augstskolās.


Zane Šiliņas pētniecisko interešu centrā ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā. Viņa publicējusi apmēram 30 zinātniskos rakstus latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

 – 

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Zane Šiliņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskās doktora studiju programmas “Mākslas” direktore, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” LKA apakšprogrammas “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” vadītāja.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Šiliņa, Zane. Development of the National Hero in Latvian Literature: From Andrejs Pumpurs’s Epic Vision to Rainis’s Dramatic Image. Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature. Edited by Laura Laurušaitė. Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 52-67.

Šiliņa, Zane. Tendencies of Expressionism in Rainis' Writings: "Spēlēju, dancoju" ("I Played, I Danced", 1915). Interlitteraria – 20/2: The Changing Baltics. Miscellanea. Tartu: Tartu University Press, 2015, pp. 7-19.  (Indexed in Thomson Reuters ESCI (Emerging Sources Citation Index), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) and DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Šiliņa, Zane. Varonis un viņa pretinieks Raiņa dramaturģijā. Rainim 150 "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". Sast. I. Daukste-Silasproģe, G. Grīnuma, V. Hausmanis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015, pp. 63-72.

Šiliņa, Zane. Indivīda un masas attiecību traktējums Raiņa lugu radāmajās domās = Treatment of the Relationship Between the Individual and the Common People in the Creative Thoughts of Rainis' Plays. Kultūras krustpunkti 8: Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015, pp. 205.-217.

Šiliņa, Zane. Šekspīriskais cilvēks renesanses ideju kontekstā. Kultūras krustpunkti 7: Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015, pp. 215-223.  

Šiliņa, Zane. Interpretation of the Theme of Night: A Case Study of Rainis’ Creative Laboratory. Letonica, 2022. (Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO) (pieņemts publicēšanai)

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/zane-silina/

 

E-pasts saziņai

zane.silina@lka.edu.lv