Agnese Pašāne

Lektore

Apraksts

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati”. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. 2019.-2020.gadā strādāja darba grupā jaunās maģistra studiju programmas "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija" izstrādē. 2014.-2018.gadā darbojās kā asistente pētniecībā Valsts pētījumu programmā “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”, un no 2015.gada ir zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā. Pētniecības virziens pārsvarā saistāms ar kultūras mantojuma un tradīcijas pētniecību, taču personīgā interese saistīta arī ar cirka mākslu. Pētnieciskā darbība ietver aktīvu dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi. Piedalījusies Akadēmijas konferenču un citu pasākumu organizēšanā. Kopš 2017.gada darbojas kā lektore jomā “Kultūras mantojums”, piedaloties arī akadēmiskā darba organizēšanā (kursa un bakalaura darbu vadīšana, konsultēšana, dalība komisijās, jaunu programmu izstrāde).

Piedalījusies arī tādu pētījumu kā “LNSO auditorijas kvantitatīva un kvalitatīva izpēte”, “Latvija - Heimatland. Latvija vācbaltiešu skatījumā 21. gs.”, “Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs”,  “Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” apmeklētāju izpēte”, „Lībiešu tradīcijas ceļš no Latvijas neatkarības līdz Latvijas simtgadei” izstrādē, kopš 2014.gada sadarbojas arī ar Latvijas Nacionālo kultūras centru nozares pētniecībā.


LEKCIJU KURSI: Kultūras mantojuma pārvaldība; Ievads studijās un radošajās industrijās; Kultūras mantojums; Radošo industriju nozaru menedžments; Kultūras menedžments; Ievads studijās un karjeras veidošanā

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu