Daina Volkinšteine

Lektore

Apraksts

Daina Volkinšteine ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 1993. gada kā arī Vācu valodas un kultūras sekcijas vadītāja Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā.

Latvijas universitātes Svešvalodu fakultātē ieguvusi maģistra grādu filoloģijā (Vācu valoda un literatūra). Absolvējusi arī Hāgenas Tālmācības universitāti (Vācija) ar studiju specializāciju „Vācijas studijas, vācu valodas apmācības metodika” un pētniecisko specializāciju „Starpkultūru komunikācija un interkulturālās valsts studijas”, iegūstot mākslas maģistra (M.A.) grādu.

Dainas Volkinšteines lekcijas un semināri notiek gan vācu, gan latviešu valodā. Vācu valodā tiek pasniegti kursi SKS specializācijām Latvija – Vācija un Latvija – Vācija/ Nīderlande (Vācu sabiedrība un kultūra, Reģiona studijas, Vācu valodas tekstu studijas, Vācu valodas vēsture un attīstības tendences, Vācu valoda un stils, u.c.).

LKA Bakalaura studiju SKS specializāciju studentiem tiek pasniegts kurss latviešu valodā - Ievads interkulturālās komunikācijas teorijā. Latviešu valodā tiek piedāvāts arī izvēles (C daļas) kurss Starpkultūru komunikācijas stratēģijas.

Daina Volkinšteine ir LKA Bakalaura studiju specializācijas Starpkultūru sakari: Latvija – Vācija koordinatore.

D. Volkinšteines pētniecisko interešu lokā ir interkulturālās komunikācijas teorija un pētījumu metodes, starpkultūru studiju metodika, interkulturālās kompetences un kultūras identitātes jautājumi kā arī sabiedrisko procesu un kultūras (mākslas) mijiedarbība.

Strādājusi arī kā vācu valodas lektore Rīgas Tehniskās universitātes Svešvalodu katedrā, pasniegusi kursu “Starpkultūru komunikācijas teorija un pētījumu metodes” Rīgas Stradiņa universitātē (2014 .- 2023.g).

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu