Daina Volkinšteine

Lektore

Apraksts

D. Volkinšteine ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1993. gada. Latvijas universitātes Svešvalodu fakultātē ieguvusi maģistra grādu filoloģijā (vācu valoda un literatūra). Absolvējusi arī Hāgenas Tālmācības universitāti (Vācija) ar studiju specializāciju „Vācijas studijas, vācu valodas apmācības metodika” un pētniecisko specializāciju „Interkulturālā komunikācija”, iegūstot mākslas maģistra grādu.

D. Volkinšteines zinātnisko interešu lokā ir interkulturālās komunikācijas teorija un pētījumu metodes, starpkultūru studiju metodika, interkulturālās kompetences un kultūras identitātes jautājumi. Veikusi pētījumus un uzstājusies ar referātiem Latvijā un Vācijā. Strādājusi kā vācu valodas lektore Rīgas Tehniskās universitātes Svešvalodu katedrā, pasniedz kursu “Starpkultūru komunikācijas teorija un pētījumu metodes” arī Rīgas Stradiņa universitātē.


LEKCIJU KURSI: Bakalaura programmas SKS Latvija – Vācija studentiem (grupām ar vācu valodas priekšzināšanām): Vācu valoda: Mutiskā komunikācija I, II; Valsts studijas I - “Dreimal Deutsch”- Vācija, Austrija un Šveice kā tūrisma valstis (reģionālās īpatnības, kultūra, vēsture); Valsts studijas II –  Sabiedrība - “Tipiski vāciski”; Mūsdienu Vācijas sabiedrība; Vācu valodas tekstu interpretācija III, V, VI; Valsts studijas III –  Vācu kultūra interkulturālās komunikācijas teorijas kontekstā; Valsts studijas IV –  Vācijas vēsture pēc  1945. gada; Valsts studijas V – Vāciešu identitātes jautājumi sociālo zinātņu un interkulturālās komunikācijas teorijas kontekstā; Valsts studijas VI –Vācu sabiedrība un kultūra 1945 - 1990. Valsts studijas VII Vācu kultūras attīstība 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā; Vācu valodas vēsture un attīstības tendences; Vācu valoda un stils.

Grupām bez vācu valodas priekšzināšanām: Valsts studijas I – Ieskats vācvalodīgo valstu sabiedrībā; Valsts studijas II – Vācvalodīgās valstis kā tūrisma galamērķi); Vācu valodas integrētais kurss. Dažādu specializāciju studentiem: Vācu valoda kā svešvaloda. Tiek piedāvāti izvēles kursi, piemēram, Starpkultūru komunikācijas problēmu jomas un stratēģijas.; Vācijas vēstures attēlojums kinofilmās u.c.

Bakalaura programmas visu starpkultūru sakaru specializāciju studentiem: Ievads interkulturālās komunikācijas teorijā.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu