Elīna Veinberga

Docente

Apraksts

Mākslas doktore E. Veinberga ir Akadēmijas docētāja kopš 2004. gada. E. Veinbergas zinātniskās intereses ir angļu valodniecība un literatūrzinātne, kognitīvā lingvistika un stilistika, metonīmijas teorija un prakse verbālajā un vizuālajā diskursā, literāro darbu tulkošanas salīdzinošie aspekti. E. Veinberga regulāri uzstājas starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem par figuratīvās valodas problēmām un publicē pētnieciskos rakstus Latvijas un ārzemju zinātniskajos izdevumos. E. Veinberga ir uzstājusies ar vieslekcijām ārzemju augstskolās Erasmus un Erasmus+ mobilitātes ietvaros.

_______________________

Lekciju kursi: Bakalaura studiju programmā: Angļu valodas teksta interpretācija: Valoda un masu mediji; Valsts studijas – angļu literatūra: Bērnu literatūra; Angļu valoda kā pirmā svešvaloda. Maģistra studiju programmā: Seminārs Kognitīvajā stilistikā. Erasmus studentiem: Media: the World News Stories by the BBC

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts