Gunta Ošeniece

Lektore

Apraksts

Lektore Gunta Ošeniece ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2002. gada. Strādā Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā, Vācu valodas un kultūras nodaļā, kur viņas galvenais uzdevums ir nodrošināt studentiem labu vācu valodas zināšanu apguvi. Akadēmiskās intereses vēršas vairākos virzienos: pirmkārt, vācu valodas un kultūras attīstība un nozīme mūsdienās, tai skaitā arī vācbaltiešu kultūra un literatūra Latvijā, un, otrkārt, svešvalodu mācīšanas metodika, īpaši akcentējot mēdiju lomu un pašvirzītu mācīšanos mūsdienu heterogenitātes apstākļos. Saistībā ar studiju kursu tematiku G. Ošeniece organizē tikšanās ar speciālistiem un mācību ekskursijas uz valsts iestādēm, uzņēmumiem un biedrībām, kas saistītas ar vācu kultūru, Latvijas-Vācijas starpkultūru sakariem, vai vācbaltiešu vēsturi Latvijā. Lektore piedāvā arī saistošus izvēles kursus par studentus interesējošiem starpdisciplināriem tematiem, piemēram, aktuālajām tendencēm vācu rokmūzikā, kas ļauj iepazīt gan ievērības cienīgas personības mūzikā, viņu filozofiskās idejas un to recepciju sabiedrībā, dziesmu tekstveides principus un mūzikas žanrus, kā arī analizēt audiovizuālo pasniegšanas manieri un ietekmi uz klausītāju. Guntas Ošenieces zinātniski pētnieciskā darbība saistīta ar izglītības vēsturi un filozofiju. Pedagoģijas doktorantūras ietvaros Latvijas Universitātē viņa pēta pedagoģiskās vērtības Senās Indijas filozofiskajos rakstos, ir piedalījusies vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs un publicējusi rakstus par skolotāja lomu un mācību izziņas procesiem gan laikrakstā „Izglītība un kultūra”, gan zinātniskos rakstu krājumos.

_______________________

Lekciju kursi: Vācu valodas integrētais kurss, Vācu valodas komunikatīvā gramatika un sarunvaloda, Teksta interpretācija, Latvijas un Vācijas kultūras sakari Eiropas kontekstā, Vācijas sociālo norišu atbalsis mūzikā, Reģiona studijas: Vācija, Ievads zinātniskajā darbā u.c.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu