Ilona Kunda

Asociētā profesore

Apraksts

Socioloģe Ilona Kunda strādā LKA kopš 2017. gada rudens kā vadošā pētniece LKA Kultūras un mākslu institūtā un kā pasniedzēja Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā.

Ilona ieguvusi maģistra grādu ar izcilību un doktora grādu socioloģijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 2007. – 2011. gadā strādājusi kā projektu direktore un pētniece LU Sociālo un politikas pētījumu institūtā, fokusējoties uz sabiedrības saliedētības un augstskolu īstenoto inovāciju pētniecību. 2012. – 2016. gadā Ilona strādāja privātā nodibinājumā Baltic Studies Centre, kur turpināja inovāciju pētniecību, taču lauku socioloģijas un pārtikas alternatīvo iniciatīvu jomā. Šajā posmā Ilona piedalījusies vairāku Eiropas Komisijas 7. ietvarprogrammas un Horizon 2020 pētniecības projektu īstenošanā.

2016. gadā Ilona kopīgi ar SIA “Jaunrades laboratorija” un neformālo apvienību “Sociālo un humanitāro zinātņu aizstāvībai” vadīja sociālo un humanitāro zinātņu ekosistēmas analītiskā apraksta izveidi. Tā rezultātā tika nostiprināta sociālo un humanitāro zinātņu horizontālā loma Viedās specializācijas (RIS3) īstenošanā.

Ilona ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte inovāciju jomā, un recenzējusi vairākus promocijas darbus. Kopš 2020. gada Ilona ir arī galvenās redaktores vietniece LKA zinātniskajā krājumā “Culture Crossroads”, darbojusies starptautiskās konferences “Kultūras un mākslas izglītības ietekme: argumenti un pierādījumi” programmkomitejā.

Strādājot Latvijas Kultūras akadēmijā, Ilona kā pētniece piedalījusies vairākos lietišķos pētījumos, tostarp LR Kultūras ministrijas pasūtītajā pētījumā "Par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmas un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (pirmā un otrā kārta)", kā arī “Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim”.

Radošo industriju izpētes jomā piedalījusies projektā “Pētījums par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli-ekonomisko ietekmi”, kā arī kopīgi ar Ievu Zemīti un vairākiem studējošajiem īstenojusi LKA iekšējā grantu konkursa atbalstīto projektu “Radošā uzņēmējdarbība starp kultūru, mākslu un “īstu” uzņēmējdarbību”.

2020. gadā Ilona iesaistījusies divu valsts pētījumu programmu veidošanā un īstenošanā.

Ilona vada studējošo pētnieciskos darbus un 2020./2021. ir viesdocente vairākos studiju kursos.

Pētnieciskās intereses: radošo industriju uzņēmējdarbības īpatnības, nodarbinātības īpatnības radošajās industrijās, pilsētas un radošās industrijas, ilgstpēja, zināšanu koprade, sociālās inovācijas un to leģitimēšana.


LEKCIJU KURSI: Radošo industriju pamati; Ievads studijās un radošajās industrijās; Radošo industriju attīstība; Vispārīgā socioloģijas teorija

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu