Līga Vinogradova

Lektore

Apraksts

Līga Vinogradova ir Latvijas Kultūras akadēmijas lektore un Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente. Darbu akadēmijā uzsāka pēc bakalaura studiju beigšanas apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments” un maģistra studiju absolvēšanas “Kultūras menedžments un radošās industrijas” 2015.gadā. Šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē doktora studiju programmā “Socioloģija”, kur pēta emociju lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijā. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar mākslas un kultūras fenomenu socioloģisku izpēti, kā arī dažādu pētniecības metožu pielāgošanu to izpētei. Pēdējos gados pētniecībā fokusējusies uz tradīcijas fenomena izpēti ar vizuālo metožu palīdzību un emociju socioloģiju. <o:p></o:p>

Kopš 2014.gada darbojas LKA īstenotajā valsts pētījuma programmā “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/HABITUS”, kur veikti dažādi pētījumi par Dziesmu un deju svētku tradīciju sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. No 2017.gada darbojas ES programmas “Apvārsnis 2020” starptautiskā pētniecības projektā CoHere “Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā”. Tāpat piedalījusies dažādos lietišķajos pētījumos, kā “Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem” (2017), “Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs” (2016), Salaspils novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība” (2016), “Pētījums par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma sadalījumu” (2015), “LNSO auditorijas kvantitatīva un kvalitatīva izpēte” (2015), “Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” (2014) un citos. Par veiktajiem pētījumiem komunicēts konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī publikācijās. Darbība LKA saistīta arī ar zinātnisko rakstu krājumu “Culture Crossroads” un “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” koordinēšanu un sastādīšanu.

<o:p>


</o:p>

<o:p></o:p>LEKCIJU KURSI: Mākslas socioloģija, Vizuālās pētniecības metodes, Sociālo un humanitāro zinātņu metodoloģija un praktikums, Kvantitatīvo datu apstrādes metodes.<o:p></o:p>

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu