Linda Straume

Lektore

Apraksts

Filoloģijas maģistre Linda Straume ir Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2005. gada. Pirms tam strādājusi LU Moderno valodu fakultātē, ir docējusi kursus Starptautiskajā tūrisma augstskolā un Lutera akadēmijā. Uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs galvenokārt stilistikas un diskursa studiju jomās. Sadarbojas ar vairāku pašvaldību kultūras nodaļām un sociālajiem dienestiem, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, lasot lekcijas un vadot seminārus par kultūrvēstures un kultūru saskarsmes jautājumiem. Pētnieciskās intereses: diskursa studijas, kognitīvā stilistika, britu ķeltu kultūrmantojums, kultūru mijiedarbe, starpreliģiju dialogs, tulkojumzinātne. L. Straume darbojas kā tulkotāja un redaktore, viņas tulkotie raksti un grāmatas iznākušas apgādos „ Neputns”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, u.c.

_______________________

Lekciju kursi: Valsts studijas I, IV: Lielbritānijas vēsture un kultūra; Valsts studijas II: Britu salu reģionālās īpatnības un attīstība; Valsts studijas VI: Britu ķeltu kultūrmantojums; Teksta interpretācija II: teksta komponenti; Teksta interpretācija III: dokumentālā proza un memuārliteratūra; Teksta interpretācija IV: daiļprozas tekstu angļu valodā stilistiskā analīze; Teksta interpretācija V: Lielbritānijas sociālās vēstures atspoguļojums literatūrā, dramaturģijā un kinematogrāfā; Teksta interpretācija VI: diskursa analīze; Kultūras un sociālie procesi Lielbritānijā 20.-21.gs.; Tulkošana: teorija un prakse; Specialitātes diskurss angļu valodā starpkultūru studijās.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2025.gadā