Linda Straume

Lektore

Apraksts

Filoloģijas maģistre Linda Straume ir docētāja Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā kopš 2005. gada. Pirms tam strādājusi LU Moderno valodu fakultātē, ir docējusi kursus Starptautiskajā tūrisma augstskolā un Lutera akadēmijā. Sadarbojas ar pašvaldību kultūras nodaļām, sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, lasot lekcijas un vadot seminārus par kultūrvēstures un kultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī vadot mākslas terapijas nodarbības. Darbojas starptautiskās organizācijās un projektos, kas veicina Eiropas kopīgā kultūras mantojuma un kultūrtelpas apzināšanos un aktualizēšanu (piem.,Eiropas Padomes Starptautiskie Kultūras maršruti Romea Strata un Camino de Santiago). Galvenās pētnieciskas intereses: kultūru mijiedarbe, anglofono valstu kultūrmantojums, diskursa studijas, mākslas terapija, tulkojumzinātne. Linda Straume darbojas kā tulkotāja un redaktore, viņas tulkotie raksti un grāmatas iznākušas apgādos „ Neputns”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, u.c.

 

LEKCIJU KURSI: Anglofono valstu sabiedrība un kultūra (I – Britu salu sabiedrība un kultūra līdz normāņu iebrukumam; IV – Britu sabiedrība un kultūra 17.-18.gs)), Reģiona studijas (I – Apvienotās karalistes attīstības tendences, II – Britu ķeltu kultūrmantojums, IIIA– Īrijas vēsture un kultūra, IV–  Ievads Kanādas studijās, 6.daļa – 21.gs. kultūras tendences Britu salās) Tekstu studijas (I – Anglijas kultūrmantojums; II – Ievads prozas tekstu analīzē un interpretācijā; III A – Diskursa analīze; IV A – Britu sabiedrības sociālo procesu atspoguļojums literatūrā, dramaturģijā, kino), Kultūras sakari Eiropas kontekstā (I – Latvijas identitāte un kultūras mantojums anglofono valstu kontekstā), Dokumentārā proza anglofonajā kultūrvidē, Ievads tulkošanas teorijā un praksē (I – Tulkošanas teorijas un prakses pamatjautājumi; II – Rakstveida tulkošana)

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu