JAUNUMI

LKA aicina pieteikties dalībai konferencē "Kultūras Krustpunkti IX"

06.10.2015

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra uzdevums ir veicināt humanitāro un sociālo zinātņu attīstību un veikt starptautiski aktuālu un Latvijai nozīmīgu jautājumu izpēti kultūras un mākslas jomā. Saskaņā ar šo misiju, Zinātniskās pētniecības centrs organizē ikgadēju starptautisku zinātnisku konferenci Kultūras Krustpunkti. 2015. gadā notiks devītā Kultūras Krustpunktu konference.

Jau tradicionāli Kultūras Krustpunktu konferencē tiek prezentēti pētījumi par daudzveidīgām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā. Arī šogad tiek plānots darbs septiņās sekcijās (skat. tālāk).

Kultūras Krustpunktu 2015. gada konferencē īpaša uzmanība tiks veltīta kultūras tradīciju daudzveidībai, izpausmēm, izpētes un dokumentēšanas metodēm mūsdienu mainīgajā vidē. Lai padziļināti iepazītu unikālu tradīciju pārmantošanas mehānismus, atsevišķa sekcija tiks veltīta lībiešu kopienai: 2015. gada 14. novembrī LKA Teātra mājā Zirgu pasts notiks Lībiešu diena, kurā tiks prezentēti pētījumi, notiks diskusija un būs iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās. Pievērsīsimies arī Latvijas kultūras tradīciju un nacionālās identitātes kopsakarību izpētei, īpašu uzmanību pievēršot Dziesmu un deju svētku lomai Latvijas un Baltijas valstu kultūras telpā. Tradīciju un rituālu dokumentēšanas iespējas jauno tehnoloģiju un sociālo tīklu vidē, robežšķirtne starp inovatīvu tradīcijas transformāciju un tās idejisko degradāciju, tradīcijas kā vēsturiskās un sociālās atmiņas elements, tradīcijas pārmantošanas līdzekļi: šīm un citām tēmām konferences ietvaros tiks veltīta arī atklāta diskusija.

Aicinām visus Latvijas kultūras un mākslas dzīvē un zinātnē ieinteresētos dalīties savu pētījumu rezultātos, atziņās un ierosinājumos!

Lūdzam aizpildītu konferences pieteikuma veidlapu sūtīt līdz 2015. gada 15. oktobrim uz e-pastu zpc@lka.edu.lv. Lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu.

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Kopsavilkumu paredzēts publicēt konferences tēžu krājumā. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes. Darba valodas ir latviešu, angļu. Dalība konferencē ir bez maksas.

Iesūtītie un apstiprinātie referātu pieteikumi tiks publicēti izdevumā Starptautiska zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti 2015”. Konferences referātu kopsavilkumi / programma

Kultūras KrustpunktuIX darbs plānots 7 sekcijās:

1) Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija

2) Kultūras socioloģija, kultūrpolitika, kultūra un mediji

3) Kultūras menedžments un radošās industrijas

4) Skatuves un audiovizuālā māksla

5) Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā

6) Literatūra un tulkošana

7) Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē

Sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

Ieteicamās, bet ne ierobežojošās tēmas:

Folkloristika, etnoloģija. arheoloģija un kultūras antropoloģija

Sekcijas pamattēma: Vietas identitāte kultūrainavā, lokālais, glokālais un globālais kultūrā

Rosinām dalīties pētījumu rezultātos par vietu, kultūrainavas būtību un nozīmi, izzinot, vai un kā kultūrvēsturisks objekts ainavā veido vietas nozīmi iedzīvotāju teritoriālajā noturībā un piederībā, kā un, kādā veidā izpaužas lokālā, individuālā un kolektīvā identitāte, kādas ir tās īpatnības un izmaiņas un kā to atklāj folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija.

Kultūras socioloģija, kultūrpolitika, kultūra un mediji

Pamattēma: Kultūras un mākslas transformācijas, kultūras un mākslas pētniecības specifika; pētījumos un pierādījumos balstīta kultūrpolitika, kultūras un mākslas “dzīve” medijos

Kultūras un mākslas vieta sabiedrībā, politikā un medijos vienmēr ir bijusi kompleksa, daudznozīmīga un ambivalenta. Aicinām dažādu jomu (kultūras, socioloģijas, politoloģijas, tiesību, komunikācijas) pētniekus piedāvāt savu pētījumu rezultātus par kultūras un mākslinieciskās jaunrades procesiem sabiedrībā; to specifiku dažādās kopienās un sociālās grupās, par kultūras un mākslas notikumu rezonansi medijos; par kultūras finansējuma sadalījumu, kultūras pieejamību un auditorijas apmierinātību ar pastāvošo kultūras piedāvājumu; kā arī kultūras nozares problēmu atspoguļojumu politikā un citām tēmām.

Kultūras menedžments un radošās industrijas

Pamattēma: Kultūras menedžmenta loma un specifika, radošo industriju un radošās uzņēmējdarbības attīstības tendences

Aicinām pieteikties kultūras menedžmenta teorētiķus un praktiķus – kultūras organizāciju pārstāvjus, projektu vadītājus, menedžerus, lai dalītos pētījumos un atziņās par kultūras menedžmenta specifiku, organizāciju vadības, līderības, cilvēkresursu, stratēģiskā menedžmenta, komunikācijas, finanšu menedžmenta, mārketinga un auditorijas dažādošanas un piesaistes jautājumiem. Aicinām dalīties arī pētījumu rezultātos par radošuma jēdzienu dažādu nozaru kontekstā, radošo uzņēmējdarbību un tās atbalsta formām, radošo pilsētu, kvartālu un radošo vietu attīstības aktuālo problemātiku.

Skatuves un audiovizuālā māksla

Pamattēma: Kultūru seismiskās svārstības un to atspulgi mūsdienu teātrī, kino un dejā

Ar seismiskajām svārstībām domājam ne tikai aktīvās pārmaiņas Zemes garozā un klimatā, bet pasaules iedzīvotāju un viņu pārstāvēto kultūru migrāciju, mijiedarbi un sadursmes, individuālo un kopienu kultūras vērtību un pasaules redzējumu saskarsmi un konfliktus.

Aicinām piedalīties ar referātiem par to, vai un kā aktuālie pasaules procesi atspoguļojas citu valstu un īpaši Latvijas teātra, kino un dejas jaunrades procesā un darbos.

Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā

Pamattēma: Starpkultūru komunikācijas modeļu maiņa, mobilitātes un migrācijas pozitīvie un negatīvie aspekti, kultūras dialogs, valodas attīstība un izmaiņas

Aicinām dalīties ar pētījumu rezultātiem par kultūru mijiedarbību, interkulturālismu, starpkultūru dialogu dažādās sabiedrībās un valstīs, par starpkultūru komunikācijas vides un līdzekļu dinamiku un citām tēmām.

Literatūra un tulkošana

Pamattēma: Mainīgais un nemainīgais literatūras un tulkojumu praksē, teorijā un kritikā

Aicinām lūkoties uz dažādu laiku literāriem darbiem un norisēm, meklējot jaunas pieejas to vērtēšanai un kontekstuālam salīdzinājumam ar citiem mākslas veidiem. Rosinām aplūkot latviešu un cittautu literatūru mijiedarbi un līdzāspastāvēšanu tulkojumos, vērtēt un analizēt kvalitātes un to lomu lokālā un globālā kultūras kontekstā.

Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē. VPP Habitus pētījumu rezultāti

Pamattēma: Tradīciju daudzveidība; to pārmantošanas priekšnosacījumi izmaiņu un inovatīvas vides kontekstā, tradīcijas pārmantošana lībiešu kopienā

Aicinām iepazīstināt ar tradīciju teorētiskās izpratnes modeļiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs un empīrisku pētījumu datiem par dažādu kultūru tradīciju daudzveidību un to pārmantošanu ietekmējošo faktoru kompleksitāti.

 

Jautājumu gadījumā rakstīt / zvanīt:

Aija Lūse,

Konferences “Kultūras Krustpunkti IX” koordinatore,

Latvijas Kultūras akadēmija

aija.luse@lka.edu.lv

Tel. 67114807, 29107218