ZIŅAS

Divi Latvijas Kultūras akadēmijas doktoranti aizstāv promocijas darbus un saņem zinātniskos doktora grādus

19.05.2021

2021. gada 10. martā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) attālināti notika Promocijas padomes atklātā sēde, kurā divi LKA doktoranti – Rita Lūriņa un Valda Vidzemniece – aizstāvēja savus promocijas darbus zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai*.  Sirsnīgi sveicam doktora grāda ieguvējas!

Rita Lūriņa aizstāvēja promocijas darbu „Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi)”, iegūstot zinātnisko doktora grādu zinātnes doktore (Ph.D.) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā. 

Promocijas darbs “Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi)” ir kultūrvēsturisks pētījums par žesta izpildījuma īpatnībām un lomu latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā laikposmā no 19.gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadiem – no teātra kvalitatīvās nostiprināšanās un mākslinieciskās izaugsmes sākuma līdz politiskās varas nomaiņai Latvijā 1940. gadā, kad tika pārtraukta valstiskā neatkarība un attīstība Eiropas kontekstā.

Šajā laikā latviešu dramatiskajā teātrī un latviešu dramatiskā teātra izglītībā veidojās mākslinieciski estētiskie un praktiskie principi. Formulējot un pilnveidojot profesionālās aktiermākslas apguves formas un satura vispārējos kritērijus, attīstījās latviešu režijas teātris, kas mērķtiecīgi pilnveidoja teātra izglītības saturu un kvalitāti laikmetīgās Eiropas mākslas kontekstā, līdztekus veidojot teātra terminoloģiju.

Aicinām iepazīties ar Rita Lūriņas darbu šeit.

Savu promocijas darbu aizstāvēja un zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā ieguva arī Valda Vidzemniece, aizstāvot promocijas darbu “Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē”.

Promocijas darbs “Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē” ir kultūrvēsturisks pētījums, kura uzmanības centrā ir modernās dejas fenomens, tā vieta un nozīme Latvijas kultūrā no 20. gadsimta sākuma līdz 40. gadu otrajai pusei. Deja ir būtiska katras kultūras sastāvdaļa, tā atspoguļo sabiedrības pasaules uzskatus, estētiskās normas, izkristalizē vēsturiskās, vispāratzītās un aktuālās kultūras vērtības. Pētījums par moderno deju Latvijā līdz ar dejas mākslinieku radošo un pedagoģisko aktivitāšu atspoguļojumu un analīzi izgaismo noteiktā laika sabiedrības sociālās prakses un estētiskās vērtības. Pētījums ir nozīmīgs ne tikai dejas mākslas speciālistiem kā nozares pašapziņas apliecinājums, bet arī kā pētījums, kas aizpilda baltās lapas Latvijas kultūras vēsturē. Deja visās tās izpausmēs ir svarīga nacionālās identitātes sastāvdaļa, un Latvijas kultūras vēstures aina bez šīs jomas nav pilnīga. 

Ar Valdas Vidzemnieces darbu iespējams iepazīties šeit.

 

* Promocijas darbu izstrādē LKA sniedz ne tikai akadēmisku, bet arī finansiālu atbalstu, piešķirot grāda ieguvējiem zinātniskās darbības atbalsta finansējumu (EUR 2597.42 pirms nodokļu nomaksas).