ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas un citu augstskolu studentiem piedāvā iespēju apmeklēt izvēles studiju kursus

09.09.2016

Līdz 19. septembrim ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību būs iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā.

Bakalaura studiju programmas „Laikmetīgās dejas māksla” 2. kursa un programmas „Audiovizuālā māksla” 1. kursa studentiem šajā semestrī nepieciešams apgūt C daļas kursus 2 kredītpunktu apjomā (rekomendējamie C daļas studiju kursi ir iekļauti lekciju sarakstā (atzīmēti ar*), taču ir iespējams izvēlēties jebkuras citas apakšprogrammas interesējošos studiju kursus.

Ja izvēlētais studiju kurss neatbilst studējošā interesēm – līdz 30. septembrim studējošais var atteikties no līdzdalības izvēlētajā kursā, ziņojot par to Studiju daļā.

Kultūras akadēmija piedāvā studiju kursus dažādās zinātnes nozarēs un jomās: tematiskais filmu lektorijs, franču valodas fonētika, franču teātra darbnīca, improvizācija, projektu vadība, tradicionālā dziedāšana, esejas un memuāru literatūra, kino vēsture, spāņu valoda, ievads kultūras mantojuma studijās, laikmetīgās mākslas vēsture pēc 1945. gada, ievads teātra antropoloģijā u.c. Pēc sekmīgas kursa apgūšanas un prasību izpildes tiek izsniegts apliecinājumu par apgūto studiju kursu. 

Augstskolu, ar kurām Kultūras akadēmijai ir noslēgts sadarbības līgums (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamentu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu; Rīgas Tehnisko universitāti), studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas.  Viesstudentiem no citām augstskolām par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: studiju kurss bakalaura studiju programmā (1 kredītpunkts) – 40,00 EUR, praktiskās nodarbības bakalaura studiju programmā (speciālie kursi horeogrāfijas, teātra mākslas, kino režijas u.tml. apakšprogrammās, 1 kredītpunkts) – 60,00 EUR, studiju kurss maģistra studiju programmā (1 kredītpunkts) – 60,00 EUR.

Informācija par izvēles kursiem LKA studentiem: http://www.lka.edu.lv/lv/akademijas-studentiem/izveles-kursi/

Informācija viesstudentiem no citām augstskolām par visiem LKA piedāvātajiem studiju kursiem: http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/izveles-kursi-viesstudentiem/

Reģistrēšanās kursu apmeklējumam notiek akadēmijas Studiju daļā (31.kab., agnese.treimane@lka.edu.lv, tālr. 67140174).