ZIŅAS

No 21. oktobra līdz 15. novembrim strādājam pilnībā attālināti!

22.10.2021

Latvijas Kultūras akadēmija saskaņā ar Ministru kabineta  2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr.748 "Grozījumi MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  nosaka pienākumu visiem studējošajiem, darbiniekiem un ārpakalpojuma veicējiem laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ievērot sekojošus ierobežojumus:

  1. Laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim LKA studiju process tiek organizēts tikai attālināti.
  2. Klātienē, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu, var strādāt tikai izņēmuma gadījumā LKA personāls, kas nodrošina kritiski svarīgas funkcijas un darba nepārtrauktību, un kas nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Šos darbiniekus apstiprina ar atsevišķu rektores rīkojumu.
  3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē, katru dienu, ierodoties darbā, ar savu parakstu apliecina, ka viņiem nav infekcijas slimības pazīmju un viņi nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. Veicot darbu klātienē, stingri jāievēro princips, kas nosaka, ka klātienē darbā uzturas iespējami minimālo laika periodu. Iespēju robežās netiek pieļauts nodarbināto sociālais kontakts.
  4. LKA nesniedz nekādus pakalpojumus (izziņu sniegšanu, bibliotēkas pakalpojumus, u.tml.) klātienē.
  5. Katedru vadītāju un Studiju departamenta pienākums ir veikt nepieciešamās izmaiņas nodarbību grafikā, lai, nepārkāpjot Latvijas Republikas un LKA iekšējo normatīvo aktu noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, nodrošinātu attālināti organizētā studiju procesa kvalitāti un par izmaiņām savlaicīgi informēt studējošos.
  6. Studējošiem ir pienākums regulāri sekot līdzi visām izmaiņām studiju procesā.