UZŅEMŠANA doktora studijās 2021 / Pieteikšanās studijās

Otrdiena, 24. augusts, 2021


24.08.2021 09:00

Informācija par pasākumu

Elektroniskie pieteikumi tiks pieņemti no 23.augusta plkst. 9.00 līdz 27.augustam plkst. 24:00. Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē apstiprināt pieteikumu nav jāierodas! Uzņemšanas sistēmā uznemsana.lka.edu.lv var autorizēties ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, vai ar elektronisko parakstu, vai ar e-paraksts mobile, vai izmantojot internetbanku. 

Reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nevar iesniegt reflektanta pieteikumu attālināti,  no 23. līdz 27.augustam no plkst. 10.00 līdz 17.00 varēs ierasties uzņemšanas punktā Rīgā, Ludzas ielā 24, lai aizpildītu elektronisko pieteikumu studijām.

 

PIRMS PIESAKIES STUDIJĀM, IZLASI, KĀDA VEIDA DOKUMENTI IR JĀPIEVIENO PIETEIKUMAM

 

 

Piesakoties studijām, reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

✔ pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

✔ kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju – Akadēmijā ievēlētu docētāju – sagatavotu un abu personu parakstītu izvēlētās promocijas darba tēmas pamatojumu, kā arī pētījuma teorētiskās bāzes raksturojumu (3–5 lpp.);

✔ Akadēmijas katedras vai citas zinātniskās vai akadēmiskās iestādes rekomendāciju/as vai atbilstoša speciālista ieteikuma vēstuli/es;
publicēto zinātnisko rakstu kopijas;

✔ CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība zinātniskās pētniecības jomā;

✔ maģistra grādu vai tam pielīdzināmas augstākās izglītības iegūšanu apliecinoša dokumenta kopiju;

✔ pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

✔ maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 35,00 EUR.

 

 


INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJAS MAKSU

Rekvizīti maksājuma veikšanai
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr.: 90000039164
Valsts kase TRELLV22 
Konta nr.: LV60TREL9220020000000
Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Reģistrācijas maksu var samaksāt ar pārskaitījumu (bankā vai internetbankā)

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

 

 

 

✔ Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

✔ Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.


Pēc pieteikuma reģistrēšanas reflektantam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu vienas darba dienas laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS, kur pieejama aktuālā informācija par konkursa norisi.

Lūdzam pārbaudīt e-pastu vai apstiprinājums saņemts. Neskaidrību gadījumā rakstīt: studijas@lka.edu.lv.