ZIŅAS

Iznācis grafiti un ielu mākslai veltīts zinātniskais izdevums “Culture Crossroads / Vol. 13”

29.05.2019

24. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studējošo konferences “ZinātMāksla” ietvaros notika zinātniska rakstu krājuma “Culture Crossroads” 13. izdevuma prezentācija. Izdevums veltīts grafiti un ielu mākslai: “Grafiti un ielu māksla – izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai un restauratoram”. Rakstu krājums veidots pateicoties LKA Zinātniskās pētniecības centra atbalstītam docētāju un studējošo kopīgi īstenotam pētniecības projektam “Grafiti Latvijā: izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai, restauratoram”. Izdevums pieejams elektroniskā formātā: http://www.culturecrossroads.lv/en/latest.

Grafiti un ielu māksla ir publisks laikmetīgs pilsētvides fenomens, kas rakstu krājumā “Grafiti un ielu māksla – izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai un restauratoram” iztirzāts plašākas diskusijas veicināšanai par vairākiem tā analīzes aspektiem – grafiti un ielu mākslas kā sociālās mākslas funkcijām sabiedrībā, ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem un restaurācijas problemātiku. Rakstu krājumā šiem jautājumiem veltītā dialogā piedalās LKA bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi, kuru pētnieciskās intereses saistās ar grafiti un ielu mākslas daudzveidīgajiem izpētes aspektiem kultūras teorijas, kultūras politikas, kultūras menedžmenta, kā arī starpkultūru komunikācijas un kultūras mantojuma studiju ietvarā. Tāpat arī krājuma tapšanai pievienojušies pētnieki no tādām zinātņu jomām kā etnoloģija un folkloristika, kā arī tiesību zinātnes. 

Krājuma apjomīgāko daļu veido raksti, kuros analizēti Latvijas, Bulgārijas, Vācijas un Francijas grafiti un ielu mākslas piemēri, atklājot sociālos un kultūras aspektus, kas nosaka specifiskās iezīmes saturā, stilistikā, tehniskajos paņēmienos. Rakstu krājumu ievada LKA absolventes Augustes Petres pievēršanās grafiti kā sociālai mākslai, savukārt absolvente absolvente Elīna Balode atklāj mākslinieku un grafiti rakstītāju jaunrades personiskos mērķus un motivāciju. Pētniece Miglena Ivanova piedāvā ielūkoties grafiti nozīmē identitātes veidošanā, atsedzot dažādu laikmetu zīmju mijiedarbi urbānā vidē Sofijā, Bulgārijā. Vides un ekoloģijas atainojumam ielu mākslā Vācijā ir pievērsusies LKA absolvente Alise Taškāne. LKA absolvente Valērija Želve aicina izzināt, kādas ir iespējas Parīzes, Francijas pieredzi ņemt par ierosmes avotu grafiti un ielu mākslas jaunrades procesu veicināšanai Rīgas pilsētvidē.

Rakstu krājumā ieskicēta grafiti un ielu mākslas attīstība politikas veidošanas un tiesību piemērošanas kontekstā. LKA absolvents Oskars Goba atklāj grafiti un ielu mākslas kā resursa izmantojumu pilsētplānošanā, pievēršoties Rīgas piemēram. Atsevišķa uzmanība veltīta ar grafiti un ielu mākslu saistāmajam tiesību normatīvajam regulējumam, ko Latvijas autortiesību kontekstā iztirzā pētnieks Vadims Mantrovs.

Rakstu krājuma būtiska inovācija Latvijas kontekstā saistāma ar to, ka pirmo reizi tiek aktualizēts jautājums par grafiti kā laikmetīgās mākslas formas saglabāšanas izaicinājumiem. LKA absolvente Sintija Saldābola izvērtē grafiti saglabāšanas problemātiku un restaurācijas ētikas apsvērumus 

Krājuma ievada daļu papildina Aijas Melbārdes un Augustes Petres grafiti un ielu mākslas fotogrāfiju izlase. Tāpat arī krājums papildināts ar pielikumu – ieskatu Rīgā dibinātās domubiedru grupas “Ielu mākslas mednieki” izveidotajā un Agneses Aljēnas komentētajā interaktīvajā Rīgas ielu mākslas kartē. 

Krājums kopumā rosina rast atbildi uz jautājumu, vai grafiti un ielu māksla ir drauds kultūras mantojumam, vai gluži pretēji – daļa no kultūras mantojuma.