JAUNUMI

Kur matemātika sastop kultūru: uzsāc studijas “Radošo industriju” programmā

11.06.2019

2019. gada 14. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), Ludzas ielā 24, plkst.14:00 notiks konsultācijas par studiju uzsākšanu LKA un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kopīgajā bakalaura studiju programmā “Radošās industrijas”. Uzņemšana studijām notiks no 1. līdz 6. jūlijam LKA.

Apvienojot resursus un kompetences, LKA un RTU 2017. gadā, izveidoja kopīgu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, kas nodrošina studentiem starpdisciplināras studijas, apvienojot mākslu un uzņēmējdarbību, radošumu un tehnoloģijas. Radošo industriju jomai vietējā un starptautiskā mērogā joprojām ir liels potenciāls, tādēļ programma ir aktuāla, un katru gadu pieaug interesentu skaits studijām šajā programmā.

Radošo industriju studiju programmā LKA nodrošina mākslas un kultūras priekšmetu pasniegšanu, radošo industriju jomas izpratnes veicinošos studiju kursus, bet RTU – ekonomikas, uzņēmējdarbības, e-komercijas, ar tehnoloģijām saistīto priekšmetu apguvi. Programma strukturēta septiņos kompetenču blokos: radošās industrijas; māksla un kultūra; uzņēmējdarbība un ekonomika; radošā domāšana un tehnoloģijas; mārketings un sabiedriskās attiecības; pētniecība un prakse. Katram studentam studiju laikā jādodas divās praksēs, lai attīstītu praktiskās iemaņas, un veidotu profesionālo kontaktu loku.

Nodarbības notiek abās augstskolās, studenti var izmantot abu augstskolu resursus un infrastruktūru – bibliotēkas, kopdarba telpas, īpaši jāakcentē iespēja izmantot RTU Karjeras centra un Dizaina fabrikas sniegtās iespējas. Programmā darbojas LKA un RTU docētāji, regulāri tiek pieaicināti nozares profesionāļi un docētāji no citām augstskolām Latvijā un Eiropā. Programmas direktori ir LKA docente Agnese Hermane un RTU Inženierekonomikas un vadības asociētais profesors Deniss Ščeulovs.

Programma paredzēta kultūrā un uzņēmējdarbībā ieinteresētiem jaunieši, kuri vēlas darboties radošo industriju jomā, paši radīt sev darba vietas, veidot uzņēmumus, sekmēt kultūras organizāciju izaugsmi un radošu personu nodarbinātību, radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. Svarīga ir interese par uzņēmējdarbību, vēlme izmantot iespējas un gūt panākumus, gatavība uzņemties risku, radošais potenciāls un interese par globālajiem procesiem.

Studenti tiks uzņemti 10 budžeta un 40 maksas studiju vietās. Konkursā uz maksas / budžeta vietām vērā tik ņemti centralizēto eksāmenu vērtējumi latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Papildu informācija: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/radosas-industrijas/, kā arī rakstot uz augstskolu informatīvajiem e-pastiem: info@lka.edu.lv vai programmas direktoriem: agnese.hermane@lka.edu.lv, deniss.sceulovs@rtu.lv.