ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija īsteno nozīmīgu pētījumu par muzejiem un auditoriju

11.12.2018

 

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centra pētnieki 2018. gadā īstenojuši apjomīgu pētījumu par Latvijas muzeju darbību un auditorijas piesaisti “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”.

Pētījuma mērķis bija apzināt un detalizēti analizēt akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību, autonomo, privāto) līdzšinējo praksi sabiedrības dažādu mērķgrupu piesaistīšanā un līdzdalībā, vērtējot muzeju auditorijas izmaiņas pēdējo desmit gadu laika periodā, definējot būtiskākos izaicinājumus muzeju auditorijas attīstībā vidējā un ilgtermiņā, kā arī izstrādāt rekomendācijas (metodiku) muzeju darba kvalitātes un muzeju nozares ilgtermiņa sabiedriskās ietekmes analīzei. Papildus būtiska kontekstuāla tēma izpētei bija muzeju lomas sabiedrībā (sociālās, ekonomiskās, u.c.).

Latvijā muzeju nozare auditorijas aspektā ir salīdzinoši maz pētīta. Šis pētījums ir pirmais mēģinājums muzeju nozares un auditorijas analīzi veikt daudzpusīgi, ne tikai statistiski konstatējoši, bet vērtējot muzeju nozari plašākā kontekstā – gan skatoties attīstības tendences pasaulē un Eiropā, gan vērtējot muzeju nozares attīstības dinamiku ilgākā laika posmā (kopš neatkarības atgūšanas), gan kopējā kultūras patēriņa aktivitāšu kontekstā. Pētījumā analizēti dažādi aspekti un muzeju nozares attīstības trajektorijas, tomēr viscaur tiek saglabāts fokuss uz muzeju lomām sabiedrībā un muzeju un sabiedrības mijiedarbību.

Iemesli, kādēļ iedzīvotāji apmeklē vai neapmeklē muzejus, Latvijā līdz šim padziļināti nav pētīti, kā arī nav pētīts, cik lielā mērā esošais muzeju piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju mērķgrupu vēlmēm, interesēm un vajadzībām. Jaunākajos starptautiskajos muzeoloģijas pētījumos tiek uzsvērts – muzeju darbības vērtēšanā līdztekus kvantitatīvajiem rādītājiem svarīgi ir arī kvalitatīvie rādītāji, t.i. atbilde uz jautājumu, vai un kādu iespaidu muzeji ir spējuši atstāt uz sabiedrības attīstību kopumā. Latvijas muzeju darbība šādā kvalitatīvās ietekmes aspektā ir analizēta visai fragmentāri. Tādēļ šādai padziļinātai analīzei tika īstenots pētījums „Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”. Pētījumu īstenoja LKA pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma. Pētījums pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā: https://www.km.gov.lv/lv/kultura/muzeji/strategija-un-dokumenti un LKA mājaslapā: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/lietiskie-petijumu-projekti/.