ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs izsludina pētniecības projektu konkursu „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”

08.04.2021

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs līdz 26. aprīlim aicina Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmisko un zinātnisko personālu, doktorantus un studējošos veidot projekta darba grupas, lai pieteiktu savus pētniecības projektus pētniecības projektu konkursā „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” īstenošanai 2021. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir attīstīt zinātnisko darbību LKA, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību, studiju un pētniecības darba nedalāmību; paaugstināt LKA konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā.

Finansējums pētījuma projekta īstenošanai konkursa kārtībā tiks piešķirts pētījumiem šajos tematiskajos virzienos:

 1. Kultūras un mākslas sektora attīstība: kultūras un mākslas procesi, kultūras mantojuma, tradīciju, vērtību saglabāšana, pārmantošana, tai skaitā pārmantošanas digitālās formas, kultūras fenomenu izpausmes mākslinieciskās jaunrades formās, kultūras un mākslas notikumu, pasākumu, produktu menedžments, producēšana, kultūras un mākslas auditorijas paplašināšana, kā arī kultūrpolitikas veidošana (plānošana, novērtēšana).
 2. Radošo un kultūras industriju attīstība, audiovizuālā sektora attīstība.
 3. Teātra, laikmetīgās dejas un filmu mākslas nozaru attīstība.
 4. Kultūras un mākslas procesu saikne ar citiem tautsaimniecības sektoriem (ekonomiku, izglītību, vidi, tehnoloģijām u.c.)Starpkultūru komunikācijas problemātika.

2021.gada tematiskā prioritāte ir kultūra un māksla digitālajā vidē.

Maksimālais viena pētījuma projekta finansējums 3000 EUR.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks 10.05.2021.-10.05.2022.

Projektus var pieteikt:

LKA akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvis, kuram ir doktora vai maģistra grāds vai LKA doktorantūrā studējošais. Darba grupā jābūt vismaz vienam LKA akadēmiskā vai un zinātniskā personāla pārstāvim un vismaz diviem LKA studējošajiem (doktoranti, maģistranti vai bakalauri). Kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta valsts vai pašvaldību institūcija, kultūras vai mākslas organizācija, cita augstskola. Partneru iesaiste jāpamato pieteikumā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums pētniecības projektu konkursam „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” (1. pielikums);
 • Pieteikums, kas ietver plānotā projekta nosaukumu, pētniecisko mērķi un uzdevumus, pētniecības projekta satura īsu izklāstu, nepieciešamības pamatojumu, sagaidāmos rezultātus, darba grupas sastāvu, īstenošanas laika plānu, budžetu (2. pielikums);
 • Projekta pieteicēja dzīves gājuma apraksts Europass formātā latviešu (un/vai pēc nepieciešamības angļu) valodā;
 • Apliecinājums par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
 • Citi dokumenti, kas liecina par pieteikuma aktualitāti, iestrādēm vai pieteikuma iesniedzēja spējām, zināšanām un kapacitāti.

Pieteikums jāadresē LKA prorektorei zinātniskajā darbā prof., dr. sc. soc. Andai Laķei un jāiesniedz Ludzas ielā 24., 28. kabinetā (Rektorātā) un elektroniski uz LKA oficiālo e-pastu admin@lka.edu.lv, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 26. aprīlis plkst. 16:00

Vērtēšanas kritēriji:

 • Pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte, zinātniskā izcilība un novitāte vai praktiskais pielietojums;
 • Sagaidāmo rezultātu zinātniskā nozīmība, sociālā un ekonomiskā ietekme;
 • Pētījuma pieteicēja administratīvā un darba grupas zinātniskā kapacitāte;
 • Pētījuma tēmas atbilstība LKA pētniecības programmai un pētniecības prioritātēm;
 • Projekta tāmes pamatotība.

Konkursa rezultāti tiks izsludināti ne vēlāk kā 2021. gada 14.maijā. LKA mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Nolikums (52,5 KB)

Nolikuma Pielikums nr. 1 (42,4 KB)

Nolikuma Pielikums nr. 2 (17,4 KB)