ZIŅAS

LKA Zinātniskās pētniecības centrs uzsāk pētījumu par kopienu līdzdalību kultūras mantojuma pārvaldībā

06.03.2019

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ieguva finansējumu pētījuma projekta “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks 12.2018.–12.2020. Pētījumu projekta vadītāja ir Dr. art. Rūta Muktupāvela, pasūtītājs – Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija.

LKA Zinātniskās pētniecība centra iesniegtais pētījumu projekts apstiprināts programmas otrajā projektu konkursā, kur kopā tika iesniegti 328 projekti, 6 zinātņu nozaru grupās un 9 prioritārajos virzienos. Humanitāro un mākslas zinātņu virzienā šajā konkursā finansējums tika piešķirts 6 projektiem.

Projekta pētnieku komandas kodolu veido 9 pētnieki – R.Muktupāvela, A.Laķe, B.Tjarve, A.Vaivade, D.Baltiņa, L.Ābele, L.Vinogradova, A.Treimane, A.Karlsone. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Pētījuma mērķis ir izvērtēt pašreizējo praksi, attīstību un izaicinājumus kopienu līdzdalībai kultūras mantojuma (it īpaši nemateriālā kultūras mantojuma) pārvaldībā Latvijā un izpētīt, kā kopienu līdzdalības formas ietekmē jaunu kopienu veidošanos un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Pētījuma ietvaros tiek analizēts, kā aktuālais tiesiskais un institucionālais ietvars kultūras mantojuma saglabāšanai Latvijā ietekmē kopienas līdzdalību šī mantojuma pārvaldībā un kādas kopienas līdzdalības formas tas veicina, tiek novērtēts, kādi faktori nosaka nemateriālā kultūras mantojuma kopienu līdzdalības formu atšķirības un kāda ir šo līdzdalības formu dinamika, pieredzētās pārmaiņas un pašreizējie vai paredzamie izaicinājumi. Tiek izpētīts, vai pastāv dominantās un alternatīvās kultūras mantojuma pārvaldības prakses, kas tās raksturo, vai un kā tās sekmē jaunu kultūras mantojuma kopienu veidošanos un mantojuma elementu saglabāšanu.

Pētījuma gaitā tiks izstrādāta interdisciplināra pētījuma pieeja (izmantojot kultūras un kultūras mantojuma studijas, tiesību un politikas analīzi, kopienas līdzdalības studijas) jaunu kultūras mantojuma kopienu līdzdalības formu salīdzinošai izpētei, sniegts novērtējums par līdzdalīgas kultūras mantojuma pārvaldības politikas attīstības perspektīvām un izaicinājumiem Latvijā; salīdzinoši izvērtēta jaunu kultūras mantojuma kopienu veidošanās (konstituēšanās) un dizainētas jaunas līdzdalības formas dominantās un alternatīvās pārvaldības prakses ietvaros.

Projekts sniedz ieguldījumu valsts prioritārajā zinātnes virzienā (2018.–2021. gadā) nr. 5. Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla, jo tā ietvaros tiek pētīti Latvijas laikmetīgā un tradicionālā kultūras mantojuma identificēšanas un pārmantošanas procesi, izgaismojot mantojuma kopienu daudzveidību, attīstības dinamiku un līdzdalības formu modifikācijas.

Projektā gūstot padziļinātu izpratni par mantojuma kopienu veidošanās pieredžu atšķirībām, iesaistīto personu sadarbības motīviem un šķēršļiem, kopienu viedokļu līderu un institucionālo autoritāšu ietekmes līdzsvaru, būs iespējams attīstīt Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma saglabāšanas līdzdalības prakses un paplašināt kultūras mantojuma elementu daudzveidību, kā arī pilnveidot kultūras mantojuma pārvaldības lēmuma pieņemšanas modeļus.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma (http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne/flp) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Projekts sekmē Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedras mērķu sasniegšanu. Projekta īstenotāji ir atbildīgi par savu viedokļu izvēli un prezentāciju, un paustie vērtējumi neataino UNESCO organizācijas nostāju un nav tai saistoši.

Papildu informācija –

Anda Laķe, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja lake.anda@gmail.com, 29411108