ZIŅAS

Noslēgusies starptautiskā zinātniskā konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV” – paldies dalībniekiem un skatītājiem!

11.11.2020

No 2. līdz 6. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija aicināja klātienē un tiešsaistē piedalīties konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XIV” notikumos, kas bija veltīti tādām tēmām kā Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gadi izglītībā, zinātnē un mākslā; modernisma daudzveidīgais strāvojums un īpatnības mākslā, arhitektūrā, literatūrā, teātrī, kino un mūzikā Latvijā; kultūras un mākslas izglītības loma; kā arī teātris, jaunās tehnoloģijas un dažādas skatīšanās pieredzes. Vairāk nekā 70 referenti prezentēja aktuālāko pētījumu rezultātus konferenču sērijas sekciju dienā.

Paldies visiem konferences dalībniekiem un skatītājiem!

Paldies plenārsēdes dalībniekiem – Rūtai Muktupāvelai, Jurim Goldmanim, Jānim Siliņam, Pēterim Krilovam, Zanei Šiliņai, Elmāram Seņkovam, Andai Laķei, Raimondam Briedim, Zanei Kreicbergai, Ingai Pērkonei, Olgai Žitluhinai, Ivaram Bērziņam, Agnesei Pašānei, Agnesei Hermanei, Lailai Niedrei, Dacei Melbārdei, Ingai Bērziņai, Kristīnei Zvirbulei, Ilonai Asarei, Artūram Apsītim, Laurai Ozoliņai, Elvīrai Avotai, Ancei Kristālai, Ilonai Kundai un moderatorei Agnesei Karlsonei!

Paldies konferences “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi” dalībniekiem – Baibai Tjarvei, Zanei Oliņai, Peter Gouzouasis, Nick Owen, Sirikit Amann, Martha Christopoulou, Roberta Budechian, Andri Savva, Agnesei Pašānei, Aron Weigl, Ligia Ferro, Egge Kulbok-Lattik, Julia Effinger, Aijai Tūnai un Kristīnei Freibergai!

Paldies starptautiskā foruma “Modernisms kultūrā. Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas” dalībniekiem – Elīnai Vikmanei, Jānim Taurenam, Jānim Krastiņam, Dacei Lambergai, Antrai Mednei, Jānim Kudiņam, Mart Kalm, Ditai Rietumai, Līgai Ulbertei, Andai Laķei, Ullrich Kockel, Jānim Lejniekam, Lindai Leitānei, Ingai Pērkonei un Jānim Putniņam!

Paldies Baltijas Drāmas foruma “Teātris & jaunās tehnoloģijas un dažādas skatīšanās pieredzes” dalībniekiem – Laumai Mellēnai-Bartkevičai, Dārtai Ceriņai, Inetai Sipunovai, Andrus Laansalu, Tiia Sippol, Monika Jašinskaite, Ilzei Kļaviņai, Mark Mstislav Pentkovsky, Evartam Melnalksnim, Martai Kontiņai!

Paldies konferenču sekciju vadītājiem un dalībniekiem:

Sekcijā “Skatuves māksla” – Zanei Kreicbergai, Guntai Bāliņai, Ligitai Zaulai, Atim Rozentālam, Zanei Daudziņai.

Sekcijā “Materiālais un nemateriālais mantojums – folkloristika, entoloģija, arheoloģija, kultūras antropoloģija” – Jurim Urtānam, Ievai Vītolai, Astrai Spalvēnai, Dacei Kamelai, Elīnai Gailītei, Ivetai Tālei, Žanetei Grendei, Anastasijai Miņenkovai, Ievai Pīgoznei, Maijai Dziesmai!

Sekcijā “Kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika” – Andai Laķei, Ilonai Asarei, Agnesei Pašānei, Agnesei Karlsonei, Ilzei Kļaviņai, Sarmai Freibergai, Laumai Balodei, Ojāram Stepenam, Lienai Galējai, Diānai Popovai, Arturam Medveckim!

Sekcijā “Radošās industrijas un kultūras menedžments” – Agnesei Hermanei, Ilonai Kundai, Sandim Voldiņam, Diānai Čivlei, Žanetei Eglītei, Ievai Zemītei, Robertam Putnim, Lolitai Ozoliņai, Gunai Zučikai, Alisei Carevai!

Sekcijā “Kultūras mantojuma saglabāšanas, tiesību un ētikas, pārvaldības, pedagoģiskie un komunikācijas aspekti” – Elīnai Vikmanei, Agnesei Pašānei, Leldei Puisānei, Vinetai Vinterei, Andrim Kairišam, Irinai Oļevskai, Maijai Spuriņai, Leonardai Ķesterei, Ievai Andžānei, Kristīnei Rollei, Agitai Lūsei, Ronaldam Lūsim, Eridanai Žibai!

Sekcijā “Kultūru saskarsme, starpkultūru komunikācija, starpkultūru komunikācijas kompetence Latvijā un valodas nozīme kultūrā” – Anitai Načisčionei, Elīnai Veinbergai, Mārai Simons, Anastasijai Smirnovai, Ivetai Leitānei, Lailai Niedrei, Ingrīdai Kleinhofai, Anastasijai Baranovskai, Ērikam Bormanim, Žannai Bormanei!

Sekcijā “Vizuālā māksla” – Zanei Grigorovičai, Astrīdai Rogulei, Agitai Gritānei, Augustei Petrei, Ilzei Kadiķei, Dacei Voitkevičai, Ritai Ļegčiļinai-Brokai!

Sekcijā “Literatūra, teksts un vizualitāte” – Raimondam Briedim, Lienei Kalvišai, Ievai Kalniņai, Zanei Šiliņai, Elīnai Kļaviņai, Bārbalai Simsonei, Ivetai Feldmanei, Aigai Dzalbei!

Paldies konferenču sērijas menedžmenta komandai – Aijai Lūsei, Kaivai Dreikai, Aijai Melbārdei, SIA “NoLimits!” komandai un Mārtiņam Zvirgzdam personīgi, Nikam Ciprusam, Dainim Sumišķim, Ingai Mengotei, Aināram Grūbem, Kristeram Cakulam, Anitai Zālītei, Hertai Jūlijai Barkānei, Daigai Gaismiņai!

 Konferences notikumu ieraksti ir skatāmi LKA Youtube kanālā

 Konferences programma

 Tēžu krājums (latviešu val.)

 Tēžu krājums (angļu val.)

⋙ “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi” tēžu krājums (latviešu/angļu val.)

 

Konference tikai organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 ietvaros!