ZIŅAS

Sākas reģistrēšanās dalībai konferences “Kultūras Krustpunkti XVI” tematiskajās sekcijās

23.09.2022

Līdz 2022. gada 10. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts reģistrēties dalībai Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XVI” tematisko sekciju dienā. Konferences darbs sekcijās notiks 4. novembrī un sniegs iespēju pētniekiem un nozares speciālistiem dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos.

Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti XVI” norisināsies no 2. līdz 4.novembrim. Galvenā uzmanība šī gada konferencē tiks veltīta kultūras un mākslas lomai krīzēs un izturētspējas veicināšanā, pievēršoties kultūrai un mākslai epidemioloģiskās, drošības, ekonomiskās un psiholoģiskās krīzes kontekstā. 2. novembra plenārsēdē nozares profesionāļi reflektēs par kultūras un mākslas nozīmi iedzīvotāju labbūtības nodrošināšanā un nemateriālā kultūras mantojuma lomu sabiedrības izturētspējas stiprināšanā, ņemot vērā nesenos COVID-19 pandēmijas ierobežojumus un psihoemocionālos izaicinājumus laikā, kad Eiropā tiek pastrādāti bezprecedenta kara noziegumi.

3. novembrī norisināsies konference, kas būs veltīta kultūras mantojumam: sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju nozares speciālisti pievērsīsies kultūras mantojuma saglabāšanas specifikai un uzdevumiem militārā apdraudējuma, digitalizācijas un jauno tehnoloģiju straujas attīstības kontekstā. Īpaši pievērsīsimies arī padomju laika mantojuma saglabāšanas problemātikai. Konferences otra daļa būs veltīta kultūrainavas izpētes jautājumiem – LKA darba grupa valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekta "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" ietvaros kopā ar kolēģiem no Vācijas un Polijas priekšlasījumos dalīsies ar starpdisciplināru pētījumu rezultātiem arheoloģiskā mantojuma izpētē, dažādos aspektos atklājot pilskalnu nozīmi ainavā. Dienas noslēgumā notiks kolektīvās zinātniskās monogrāfijas (zin.red. R.Muktupāvela, A.Laķe, B.Tjarve) “Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi” (Latvijas Kultūras akadēmija, Jāņa Rozes apgāds, 2022) atvēršanas svētki.

4. novembra konferences darbs norisināsies sešās tematiskajās sekcijās:

  • Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes;
  • Kultūras un radošais sektors pārmaiņu laikā;
  • Skatuves māksla;
  • Audiovizuālās mākslas sekcija "Apokalipses jātnieki un Latvijas filmu dzīres";
  • Starpkultūru komunikācija un valodas lietojums kultūrā;
  • Māksla, literatūra un vizualitāte.

 

​PIETEIKTIES KONFERENCEI

Lai pieteiktos dalībai konferences sekciju dienā, aicinām aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu: https://forms.gle/RzigQS7o3hHiUs9Q7Pieteikties konferencei iespējams līdz 2022. gada 10.oktobrim. Aizpildot pieteikumu, lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu. Referāta kopsavilkumu paredzēts publicēt izdevumā “Starptautiska zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti 2022”. Konferences tēžu krājums / programma”. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes (t.sk. jautājumi). Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteiktie un programmā iekļautie referāti tiks recenzēti, sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

 

Sekciju ieteicamās, bet ne ierobežojošās tēmas:

Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes

Sekcijas moderatori: Juris Urtāns, Ieva Vītola, Elīna Vikmane

Sekcijas pamattēma: Kultūras mantojums, tā saglabāšana, pārvaldība, popularizēšana, digitalizācija un ilgtspēja.

Aicinām pieteikties kā materiālā, tā nemateriālā mantojuma pētniekus, atmiņas institūciju darbiniekus, vietējo un starptautisko organizāciju pārstāvjus, lai dalītos pieredzē un pētījumos par kultūras mantojuma aktuālajām praksēm, pieredzēm, izaicinājumiem, inovācijām Latvijā un pasaulē.

 

Kultūras un radošais sektors pārmaiņu laikā

Sekcijas moderatori: Agnese Hermane, Ance Kristāla

Sekcijas pamattēmas: Kultūras un radošo industriju attīstība, kultūras menedžmenta un mārketinga procesi, kultūras ekonomika un kultūrpolitika, kultūras piedāvājums un patēriņš, kultūra un identitāte, kultūrizglītība, kultūras un mākslas socioloģijas aktuālie jautājumi. 

Kultūras un radošais sektors pēdējos gados ir saskāries ar vairākiem izaicinājumiem, ko izraisījušas globāla mēroga krīzes, rodot nepieciešamību meklēt jaunus veidus auditorijas piesaistei un satura daudzveidošanai. Veidojoties jauniem produktu un pakalpojumu formātiem, iezīmējas arī jauni kultūras patēriņa paradumi un auditorijas segmenti. Tajā pašā laikā ir aktualizējušies dažādi identitātes jautājumi, kuros kultūrai un mākslai ir nenoliedzami nozīmīga loma, analizējot identitātes veidošanas procesus gan valsts, gan indivīda līmenī.

Aicinām dažādu jomu pētniekus piedāvāt savu pētījumu rezultātus gan par pārmaiņām, gan attīstības tendencēm kultūras un radošā sektora dažādās nozarēs, gan par kultūras un mākslas procesiem sabiedrībā, to specifiku un izpētes problemātiku dažādās kopienās un sociālās grupās, par kultūras un mākslas notikumu nozīmi un rezonansi, kultūras pieejamību un auditorijas apmierinātību ar pastāvošo kultūras piedāvājumu.

Sekcijā aicinām piedalīties kultūras menedžmenta un radošo industriju praktiķus, humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus,  doktorantus, LKA absolventus.

 

Skatuves māksla

Sekcijas moderatores: Līga Ulberte, Zane Kreicberga

Sekcijas pamattēma: Skatuves mākslas definēšana: jēdzieni, termini, koncepcijas

Latvijas laikmetīgajā teātrī arvien aktuālākas kļūst starpdisciplināras mākslinieciskās prakses, profesiju robežu un hierarhiju nojaukšana, performativitātes aspektu pieaugums un skatītāja lomas maiņa. Jaunu teātra valodu likusi meklēt arī pandēmijas ietekmētā realitāte.

Lai kontekstualizētu Latvijas skatuves mākslas procesus ar aktuālajām jomas teorijām, nepieciešams nostabilizēt vienotu un skaidru terminoloģiju, tāpēc aicinām skatuves mākslu pētniekus un praktiķus dalīties savos novērojumos, pieredzē un pētījumos par jaunu un jau aprobētu skatuves mākslas jēdzienu izpratni un lietojumu teorijā un praksē.

Aicinām jomas praktiķus un teorētiķus aktualizēt un skaidrot savas nozares terminoloģijas problēmas dažādu skatuves mākslas veidu (dramatiskā teātra, mūzikas teātra, leļļu teātra, dejas, cirka, performances u.c.) laikmetīgās prakses un vēsturiskās pieredzes  kontekstā.

 

Audiovizuālās mākslas sekcija "Apokalipses jātnieki un Latvijas filmu dzīres"

Sekcijas moderatores: Inga Pērkone, Dita Rietuma

Neraugoties uz liktenīgām globālām katastrofām, bet varbūt tām par spīti,  2022. gada rudens atnācis pie Latvijas kino skatītājiem ar 20 filmu pirmizrādēm – iespējams, ka tas ir nacionālās kinoindustrijas rekords.

Negaidīsim, kamēr šīs filmas kļūst par vēsturi, analizēsim  uzreiz – ar šodienas izpratni, sajūtām un uz pasaules aktuālo notikumu fona! 
Aicinām filmu teorētiķus, kritiķus un veidotājus konferencē "Kultūras Krustpunkti" referēt par Latvijas kinomākslas visjaunākā perioda (2020–2022) filmu satura un stila tendencēm, nozīmīgām parādībām un personībām,  sociāli politiskajiem kontekstiem!

 

Starpkultūru komunikācija un valodu lietojums kultūrā

Sekcijas moderatori: Anita Načisčione un Elīna Veinberga

Sekcijas pamattēma: Dažādu kultūru un valodu saskarsme starpkultūru komunikācijā un mākslā; valodu radošs lietojums – stilistisko paņēmienu loma tēlainās domas izteiksmē.

Aicinām pētniekus dalīties ar oriģinālu pētījumu rezultātiem par kultūru un valodu, un to saskarsmes problemātiku dažādos aspektos – kultūras, valodas un radošuma attiecībām un mijiedarbību, kā arī citām starpdisciplinārām un starpkultūru komunikācijai nozīmīgām tēmām.

Sekcijas darba valodas ir angļu un latviešu valodas.

 

Māksla, literatūra un vizualitāte

Sekcijas moderatori: Raimonds Briedis un Zane Grigoroviča

Sekcijas pamattēma: Tēlotāja māksla, literatūra, vizualitātes funkcija literatūrā, teksta / naratīva funkcija mākslā.                            

Laikmetīgās mākslas izpausmēs arvien būtiskāk vērojama dažādu mākslas veidu saplūšana, atrašanās uz robežas vai to nojaukšana.

Literatūras un vizuālās mākslas sekcijā aicinām dažādu jomu pētniekus un praktiķus dalīties ar domām par vizualitātes funkcijām dažādos medijos, literatūrā un tēlotājā mākslā, par literatūras saikni ar vizualitāti, tēlotājas mākslas naratīviem ikdienā un virtuālajā vidē.


 

Konferenci organizē LKA Kultūras un mākslu institūts.

LKA zinātniskās darbības fokuss vērsts uz starpdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē. Ikgadējā LKA starptautiskā konference “Kultūras Krustpunkti” savā trīsdpadsmit gadu ilgajā vēsturē ir ieguvusi īpaša notikuma statusu, tās multidisciplinārā programma ir saistoša gan pieredzes bagātiem pētniekiem, gan studējošajiem, gan kultūras nozares praktiķiem, gan jebkuram radošam cilvēkam. Ik gadu piedāvātā programma ļauj īstenot konferences stratēģisko mērķi: attīstīt komunikatīvu platformu kultūras un mākslas pētnieku zinātniskās darbības rezultātu teorētiskai un lietišķai aprobācijai.

Konferences galvenā misija: publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju par kultūras, mākslas un radošā sektora lomu un sociālo atbildību politisku, ekonomisku, demogrāfisku pārmaiņu apstākļos.

Īpašs izaicinājums konferences organizatoriem ir zinātniskās un radošās darbības integrācija refleksijā par kultūras fenomenu, jo īpaši laikā, kad pētnieki runā par mākslas un pētniecības robežu izplūšana un veidojas arvien plašāka mākslas un pētniecības saskarsmes telpa.

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai " ietvaros un to finansē Latvijas Zinātnes padome.