ZIŅAS

Sākas reģistrēšanās dalībai LKA konferences “Kultūras Krustpunkti XV” sekciju dienā

23.09.2021

 

Līdz 2021. gada 10. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts reģistrēties dalībai Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XV” sekciju dienā. Konferences darbs sekcijās notiks 5. novembrī tiešsaistes platformā Zoom un sniegs  iespēju pētniekiem un nozares speciālistiem dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos.

Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti XV” norisināsies no 1. līdz 5.novembrim. Konferences piecu dienu programma reprezentēs Latvijas Kultūras akadēmijas pētniecisko profilu, kā arī atklās dažādu starpdisciplināru un starp-insitucionālu kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu tematus un galvenos rezultātus, tostarp Valsts pētījumu programmas “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD” mērķus un pirmā gada rezultātus. “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks arī Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma konference  “No pirmās uz nākamo simtgadi ejot: ieguvumi, mācības un nākotnes perspektīva” ar programmas novērtējuma rezultātu prezentāciju un kultūras sektora pārstāvju vērtējumiem par kultūras dzīves transformācijām Covid-19 laikā.

Konferences plenārsēdē ārvalstu zinātnieki, LKA, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesionālās doktorantūras studējošie un kultūras nozares profesionāļi atklās savas refleksijas par mākslā balstītas pētniecības un pētniecībā balstītas mākslas pieredzi, mākslas un pētniecības daudzveidīgas mijiedarbes un sinerģijas izpausmēm, kā arī labās prakses piemērus aktuālajā kultūrtelpā. Konferenci noslēgs tiešsaistes sekciju darbs sešās tematiskajās sekcijās.

Konferences notikumi no 1. līdz 4. novembrim norisināsies klātienē (Ludzas iela 24, zāle), piedāvājot interesentiem sekot līdzi konferences norisei arī tiešsaistē: LKA Facebook (https://www.facebook.com/LKAkademija) un Youtube (https://www.youtube.com/LKAkademija) platformās.

5. novembra konferences sekcijas darbs norisināsies tiešsaistes platformā Zoom sešās tematiskajās sekcijās:

  • Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes;
  • Kultūras un radošās industrijas, kultūras un mākslas socioloģija, kultūras menedžments, kultūrpolitika;
  • Skatuves māksla;
  • Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki;
  • Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā;
  • Māksla, literatūra un vizualitāte.

 

Lai pieteiktos dalībai konferences sekciju dienā, aicinām līdz 2021. gada 10.oktobrim aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu: 

Aizpildot pieteikumu, lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu. Referāta kopsavilkumu paredzēts publicēt izdevumā “Starptautiska zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti 2021”. Konferences tēžu krājums / programma”. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes (t.sk. jautājumi). Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteiktie un programmā iekļautie referāti tiks recenzēti, sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

 

Sekciju ieteicamās, bet ne ierobežojošās tēmas:

KULTŪRAS MANTOJUMS: AKTUĀLIE JAUNATKLĀJUMI UN JAUNATKLĀTĀS AKTUALITĀTES

 

 

Sekcijas pamattēma: Kultūras mantojums, tā saglabāšana, pārvaldība, popularizēšana, digitalizācija un ilgtspēja.

Aicinām pieteikties kā materiālā, tā nemateriālā mantojuma pētniekus, atmiņas institūciju darbiniekus, vietējo un starptautisko organizāciju pārstāvjus, lai dalītos pieredzē un pētījumos par kultūras mantojuma aktuālajām praksēm, pieredzēm, izaicinājumiem, inovācijām Latvijā un pasaulē.

KULTŪRAS UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS, KULTŪRAS UN MĀKSLAS SOCIOLOĢIJA, KULTŪRAS MENEDŽMENTS, KULTŪRPOLITIKA

 

 

Sekcijas pamattēmas: Kultūras un radošo industriju attīstība, kultūras menedžmenta un mārketinga procesi, kultūras ekonomika, radošās uzņēmējdarbības un radošo industriju attīstības perspektīvas, kultūras operatoru daudzveidība, līdzdalības modeļi, pieejamības barjeras, kultūras piedāvājuma un norišu daudzveidība, kultūras vajadzības, kultūras patēriņš, medijpratība. 

Kultūras un radošais sektors pēdējos 2 gados ir saskāries ar ievērojamām pārmaiņām un nepieciešamību meklēt jaunus veidus, kā sastapt savu auditoriju, kā nodrošināt savu darbību. Veidojas jauni pakalpojumu un produktu formāti, paplašinās kultūras patēriņa jēdziens. Vairāk nekā jebkad ir aktuāli saprast gan būtiskās sektora darbības īpatnības, gan analizēt sektora resursus. Kultūras un mākslas vieta sabiedrībā vienmēr ir bijusi kompleksa, daudznozīmīga un ambivalenta: vienlaikus gan ļoti personiska un individuālajā brīvībā sakņota, gan visiem “piederoša” un kopienu pieredzē balstīta.

Aicinām dažādu jomu pētniekus piedāvāt savu pētījumu rezultātus gan par pārmaiņām, gan attīstības tendencēm kultūras un radošā sektora dažādās nozarēs, gan par kultūras un mākslas procesiem sabiedrībā, to specifiku un izpētes problemātiku dažādās kopienās un sociālās grupās, par kultūras un mākslas notikumu nozīmi un rezonansi, kultūras pieejamību un auditorijas apmierinātību ar pastāvošo kultūras piedāvājumu.

Sekcijā aicinām piedalīties kultūras menedžmenta un radošo industriju praktiķus, humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus,  doktorantus, LKA absolventus.

SKATUVES MĀKSLA

 

 

Sekcijas pamattēma: Laikmetīgā teātra definēšana.

Latvijas laikmetīgajā teātrī arvien aktuālākas kļūst starpdisciplināras mākslinieciskās prakses, profesiju robežu un hierarhiju nojaukšana, performativitātes aspektu pieaugums un skatītāja lomas maiņa. Jaunu teātra valodu likusi meklēt arī pandēmijas ietekmētā realitāte. 

Lai kontekstualizētu Latvijas skatuves mākslas procesus ar aktuālajām jomas teorijām, nepieciešams nostabilizēt vienotu un skaidru terminoloģiju, tāpēc šobrīd ir uzsākti vairāki pētījumu projekti, kuru rezultātā jātop gan teātra teorijas tekstu tulkojumiem, gan skatuves mākslas terminoloģijas vārdnīcai latviešu valodā.

Tāpēc aicinām skatuves mākslu pētniekus un praktiķus dalīties savos novērojumos, pieredzē un pētījumos par jaunu un jau aprobētu skatuves mākslas jēdzienu izpratni un lietojumu teorijā un praksē.

LATVIJAS KINOMĀKSLA. JAUNIE LAIKI

 

 

Sekcijas tēma: Latvijas mūsdienu kino: prakse un pētniecības problēmas. 

Saistībā ar Latvijas Kultūras akadēmijā sagatavoto kolektīvo zinātnisko monogrāfiju “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020”, kuras iznākšana plānota 2021. gada decembrī, aicinām Latvijas kino teorētiķus un praktiķus uzstāties ar referātiem par Latvijas audiovizuālās mākslas un tās izpētes aktuālajiem procesiem: filmu un seriālu ražošanu, filmu izplatīšanu un izrādīšanu, cilvēka faktoru kino sistēmā; estētikas un tehnoloģiju mijiedarbību; kino restaurācijas progresu un problēmām; Latvijas kino pētniecības un kritikas situāciju; kino izglītības tendencēm Latvijā  u.c.

STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA UN VALODAS NOZĪME KULTŪRĀ

 

 

Sekcijas pamattēma: Kultūra valodā, valoda kultūrā; valodu radošs lietojums; starpkultūru komunikācija un izglītības nozīme starpkultūru komunikācijas kompetences veidošanā; dažādu kultūru saskarsme mākslā un praksē.

Aicinām dažādu jomu pētniekus un praktiķus dalīties ar oriģinālu pētījumu rezultātiem par kultūru saskarsmes problemātiku dažādos aspektos – kultūras, valodas un radošuma attiecībām un mijiedarbību, kā arī citām starpdisciplinārām un starpkultūru komunikācijai nozīmīgām tēmām.

MĀKSLA, LITERATŪRA UN VIZUALITĀTE

 

 

Sekcijas pamattēma: Tēlotāja māksla, literatūra, vizualitātes funkcija literatūrā, mediji un mākslas pandēmijas laikā, teksta / naratīva funkcija mākslā.                            

Laikmetīgās mākslas izpausmēs arvien būtiskāk vērojama dažādu mākslas veidu saplūšana, atrašanās uz robežas vai to nojaukšana. Pandēmijas radītie apstākļi, iespējams, šo starpdisciplināro tendenci mākslā un literatūrā pastiprināja vēl vairāk vai lika meklēt jaunus medijus.

Literatūras un vizuālās mākslas sekcijā aicinām dažādu jomu pētniekus un praktiķus dalīties ar domām par vizualitātes funkcijām dažādos medijos, literatūrā un tēlotājā mākslā, par literatūras saikni ar vizualitāti, tēlotājas mākslas naratīviem ikdienā un pandēmijas radītajos apstākļos.

 


Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs.

LKA zinātniskās darbības fokuss vērsts uz starpdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē. Ikgadējā LKA starptautiskā konference “Kultūras Krustpunkti” savā divpadsmit gadu ilgajā vēsturē ir ieguvusi īpaša notikuma statusu, tās multidisciplinārā programma ir saistoša gan pieredzes bagātiem pētniekiem, gan studējošajiem, gan kultūras nozares praktiķiem, gan jebkuram radošam cilvēkam. Ik gadu piedāvātā programma ļauj īstenot konferences stratēģisko mērķi: attīstīt komunikatīvu platformu kultūras un mākslas pētnieku zinātniskās darbības rezultātu teorētiskai un lietišķai aprobācijai.

Konferences galvenā misija: publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju par kultūras, mākslas un radošā sektora lomu un sociālo atbildību politisku, ekonomisku, demogrāfisku pārmaiņu apstākļos.

Īpašs izaicinājums konferences organizatoriem ir zinātniskās un radošās darbības integrācija refleksijā par kultūras fenomenu, jo īpaši laikā, kad pētnieki runā par mākslas un pētniecības robežu izplūšana un veidojas arvien plašāka mākslas un pētniecības saskarsmes telpa.

 

Papildu informācija:
Aija Lūse
Latvijas Kultūras akadēmija
Konferences “Kultūras Krustpunkti” koordinatore
aija.luse@lka.edu.lv, tel. 67114807, 29107218

 


Starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XV” sekciju diena tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” (Nr.1.1.1.5/18/I/017) līdzekļiem.