Kultūras un mākslu institūts

Ieva Vītola

Pētniece

Ieva Vītola ir ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. 2007. gadā, izstrādājot promocijas darbu par kultūrvēsturisko ainavu folkloristikas un arheoloģijas starpdisciplinārajā skatījumā. Šobrīd ir pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Ieva kā eksperte ir piedalījusies kultūras projektu vērtēšanā, sniegusi konsultācijas par Latvijas nemateriāla kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, sadarbojusies ar nevalstisko sektoru un pašvaldībām dažādu kultūrvēsturisku pētījumu veikšanā.


Ieva Vītola ir tradicionālās kultūras pētniece, vairāku gadu garumā uzkrāta pieredze lauka pētījumu veikšanā gan Latvijā, gan diasporas kopienās. Pētnieciskās intereses saistītas ar nemateriālo kultūras mantojumu, folkloru un arheoloģiju, mūsdienu tradīciju dokumentēšanu, lokālās identitātes veidošanos un saglabāšanu, kultūrvēsturisko ainavu. Pētījumos gūtos rezultātus Ieva integrē dažādos izglītojošos pasākumos - sagatavojot publikācijas un priekšlasījumus, vadot seminārus un  kultūrvēsturiskus pārgājienus, iesaistoties izstāžu un ekspozīciju veidošanā.

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

Valsts pētījumu programma

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai /CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja un projekta administratīvā koordinatore

Valsts pētījumu programma "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai "

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide / IDEUM

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)   

20.12.2021.–19.12.2024.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, LKA darba grupas koordinatore

Valsts pētījumu programma

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

01.10.2020.-

30.09.2022.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, 4. darba posma “Sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Mantojuma kopienasjauniešu segmentā” vadītāja

Starptautisks pētījumu projekts

Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage  / RCL: ICH

(Nr. 23-11.17e/21/316)

01.06.2021. – 31.05.2023. 

European Commission’s Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)

Viespētniece

Fundamentālais lietišķais pētījumu projekts

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. lzp-2020/2-0078)

01.12.2020. –

31.12.2021.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

  • Latvijas Kultūras  akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi”  redakcijas kolēģijas pārstāve; 
  • Kultūras projektu pieteikumu eksperte (VKKF, LNKC u.c.);
  • Valsts līmeņa atskaites par UNESCO par Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijas īstenošanu Latvijā no 2018. līdz 2021. gadam sagatavotāja (2021);
  • Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas “Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas” koncepcijas, satura un tekstu līdzautore (2021);
  • Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” – divu izstāžu sadaļu par Latviju un tās vērtībām Atmodas laikā un 20. gs. 90. gados kuratore (2017 - 2018).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i) 

https://orcid.org/0000-0002-6111-8753

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Ernštreits V., Koreinik K., Ozoliņa L., Vītola I. The manifestations of the Livonian intangible cultural heritage across the Latvian and Estonian border: framing early field notes from research sites. ESUKA – JEFUL 2022, 13–1: 235–258  https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2022.13.1.09

Muktupāvela Rūta, Vītola Ieva. The Role of NGOs in Sustainability of Cultural Heritage: Activities of the Interdisciplinary Art Group SERDE. The Ecosystem of Culture and Arts. LETONICA  Nr.46 (2022). http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46_WEB.pdf

Vītola Ieva. Ieskats kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzībā Gaujas senielejā pie Siguldas. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi. Zinātnisko rakstu krājums 2021. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2022. – 29. – 44.lpp.

Vītola Ieva. Siguldas spieķa darināšanas prasmes / Sigulda walking stick craftwork. No: Gita Lancere (sast.) Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts / Intangible Cultural Heritage in Latvia – National Inventory. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. 34. – 42.lpp. ISBN 978-9934-528-37-8

Vītola Ieva. Gaujas plostnieku amata prasmes / The craft skills of Gauja raftsmen. No: Gita Lancere (sast.) Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts / Intangible Cultural Heritage in Latvia – National Inventory. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. 76. – 83.lpp. ISBN 978-9934-528-37-8

Vītola Ieva. Sāvienas folklora. No: Juris Urtāns (zin. red.). Sāvs nāk. Sāviena. Zinātniski raksti un folkloras kopojums. Rīga: NT Klasika, 2019. 179. – 381.lpp. ISBN 9789934875762

Nyet, Nyet, Soviet! Stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā. Sagat.: M. Auliciema, K. Beķere, M. Hinkle, A. Savdona, B. Tamuža, I. Vītola, J. Zalāns. Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē”, 2018. 318 lpp. ISBN 978-9934-19-438-2

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

ieva.vitola@lka.edu.lv