Kultūras un mākslu institūts

Ieva Vītola

Pētniece

Ieva Vītola ir ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā 2007. gadā, izstrādājot promocijas darbu par kultūrvēsturisko ainavu folkloristikas un arheoloģijas starpdisciplinārajā skatījumā. Šobrīd ir pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Ieva kā eksperte ir piedalījusies kultūras projektu vērtēšanā, sniegusi konsultācijas par Latvijas nemateriāla kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, sadarbojusies ar nevalstisko sektoru un pašvaldībām dažādu kultūrvēsturisku pētījumu veikšanā.


Ieva Vītola ir tradicionālās kultūras pētniece, vairāku gadu garumā uzkrāta pieredze lauka pētījumu veikšanā gan Latvijā, gan diasporas kopienās. Pētnieciskās intereses saistītas ar nemateriālo kultūras mantojumu, folkloru un arheoloģiju, mūsdienu tradīciju dokumentēšanu, lokālās identitātes veidošanos un saglabāšanu, kultūrvēsturisko ainavu. Pētījumos gūtos rezultātus Ieva integrē dažādos izglītojošos pasākumos – sagatavojot publikācijas un priekšlasījumus, vadot seminārus un kultūrvēsturiskus pārgājienus, iesaistoties izstāžu un ekspozīciju veidošanā.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai "

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide / IDEUM

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) 

20.12.2021.–19.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, LKA darba grupas koordinatore

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

01.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, 4. darba posma “Sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Mantojuma kopienas jauniešu segmentā” vadītāja

Starptautisks pētījumu projekts

Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage / RCL: ICH

(Nr. 23-11.17e/21/316)

01.06.2021. – 31.05.2023.

European Commission’s Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)

Viespētniece

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr.lzp-2020/2-0078)

01.12.2020. –31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

  • Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” redakcijas kolēģijas pārstāve;
  • Kultūras projektu pieteikumu eksperte (Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs u.c.);
  • Valsts līmeņa atskaites par UNESCO par Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijas īstenošanu Latvijā no 2018. līdz 2021. gadam sagatavotāja (2021.);
  • Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas “Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas” koncepcijas, satura un tekstu līdzautore (2021.);
  • Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” – divu izstāžu sadaļu par Latviju un tās vērtībām Atmodas laikā un 20. gs. 90. gados kuratore (2017.– 2018.).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

https://orcid.org/0000-0002-6111-8753

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Muktupāvela, Rūta, Vītola, Ieva. The Role of NGOs in Sustainability of Cultural Heritage: Activities of the Interdisciplinary Art Group SERDE. Letonica / CARD, 2022. (pieņemts publicēšanai).

Vītola, Ieva. Ieskats kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzībā Gaujas senielejā pie Siguldas. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi. Zinātnisko rakstu krājums, 2021. 29. – 44.lpp.

Vītola, Ieva. Siguldas spieķa darināšanas prasmes / Sigulda walking stick craftwork. No: Gita Lancere (sast.) Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts / Intangible Cultural Heritage in Latvia – National Inventory. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. 34. – 42.lpp.

Vītola, Ieva. Gaujas plostnieku amata prasmes / The craft skills of Gauja raftsmen. No: Gita Lancere (sast.) Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts / Intangible Cultural Heritage in Latvia – National Inventory. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. 76. – 83.lpp.

Vītola, Ieva. Sāvienas folklora. No: Juris Urtāns (zin. red.). Sāvs nāk. Sāviena. Zinātniski raksti un folkloras kopojums. Rīga: NT Klasika, 2019. 179. – 381.lpp.

Auliciema, Marianna, Kristīne, Beķere, Hinkle, Maija, Savdona, Arta, Tamuža, Brigita, Vītola, Ieva, Zalāns, Juris. Nyet, Nyet, Soviet! Stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā. Sagat.: Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē”, 2018. 318 lpp.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

ieva.vitola@lka.edu.lv